Общи

За автомобилите със специален режим на движение

Последно обновяване: септември 2023г.

Моторни превозни средства със СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ са автомобилите и мотоциклетите, които при движението си подават едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал! Специалният режим на движение се ползва само при необходимост.

Автомобилите със специален режим на движение са с ПРЕДИМСТВО на пътя!Задължително условие МПС да се ползва с привилегиите на МПС със специален режим на движение е да се движи с включени специално определени светлинни и звукови сигнали!

При приближаване на автомобил със специален режим на движение (независимо дали е кръстовище или не) водачите на останалите ППС са длъжни да освободят достатъчно място на пътното платно, а при необходимост и да спрат, за да осигурят безпрепятствено преминаване както на сигнализиращото, така и на съпровожданите от него превозни средства.

При подаване на сигнал от моторно превозно средство със специален режим на движение пешеходците са длъжни да освободят платното за движение. Пресичането се разрешава след преминаване на сигнализиращото моторно превозно средство и на съпровожданите от него пътни превозни средства.

Специален режим на движение ползват моторните превозни средства на:

 • Центровете на спешна медицинска помощ,
 • Държавна агенция „Национална сигурност“,
 • структури на Държавна агенция „Разузнаване“,
 • структури на служба „Военно разузнаване“,
 • главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи,
 • Народно събрание,
 • Национална служба за охрана,
 • Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието,
 • Бюрото по защита при министъра на правосъдието,
 • служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната,
 • военнополицейските формирования от Българската армия,
 • други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи,
 • Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“,
 • Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при осъществяване на оперативно-издирвателна дейност,
 • Националното тол управление при Агенция „Пътна инфраструктура“,
 • структури на Държавната комисия по сигурността на информацията.
 • звената за реакция при бедствия, аварии и аварийна помощ и превенция, определени от кметовете на съответната община.

ВАЖНО:

Специален режим на движение може да ползват и  МПС предназначени за предоставяне на медицинска помощ при спешни състояния, към:

 • Министерския съвет,
 • Министерството на здравеопазването,
 • Министерството на отбраната,
 • Министерството на вътрешните работи,
 • Министерството на правосъдието
 • Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на лечебните заведения за болнична помощ, които са получили разрешение за осъществяване на лечебна дейност, издадено по реда на чл. 48, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.

Тези моторни превозни средства се обозначават с опознавателни знаци и постоянно монтирани устройства върху превозното средство или на специална стойка, излъчващи синя или червена проблясваща светлина, добре забележима от всички страни. Министърът на здравеопазването със заповед определя моторните превозни средства със специален режим на движение, както и изискванията за тях.

Условията и реда, при които се ползва специален режим на движение за моторните превозни средства се определя с Наредба на Министърът на вътрешните работи.

budapest-710253_960_720ambulance-1005433_960_720

На МПС със специален режим на движение е разрешено:

 • да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличие на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно;
 • да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото няма да застраши нечий живот или имущество;
 • да не се съобразява с организацията на движението, когато това се отнася до посока на движение и завиване в определени направления;
 • да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на този закон; през това време той може да подава само светлинни сигнали.

Водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили не се освобождават от задължението да управляват по безопасен начин.

Забранено е на водачите на други пътни превозни средства да се движат непосредствено зад превозните средства със специален режим на движение или зад придружаваните от тях автомобили.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420