законизаконодателствонаредбиОбщиПолезни

За дерегистрацията на коли без „Гражданска отговорност”

От март 2018 вече са в сила новите правила за регистрация и дерегистрация на  на автомобил, след като се обнародваха в държавен вестник промените и в Наредба № I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторни превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, март 2018 и промените в кодекса на застраховането 2018 от март 2018 г.Това означава, че служебно се прекратява регистрацията на пътни превозни средства, за които е получено уведомление от Гаранционния фонд (съгласно Кодекса за застраховането), и се уведомява собственикът на пътното превозно средство. Служебно прекратена регистрация на пътно превозно средство се възстановява служебно при предоставени данни за сключена застраховка от Гаранционния фонд  или по желание на собственика след представяне на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. (Закон за движението по пътищата)

За превозните средства, на които служебно е прекратена регистрацията (поради неплатена гражданска отговорност) продължава да се дължи годишен данък. Само връщането на регистрационните табели и свидетелството за регистрация освобождават собствениците на автомобили от плащането на данък. Ако, след служебната дерегистрация, собственикът върне регистрационните табели на автомобила, то данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. (Закон за местнте данъци и такси

Гаранционният фонд разполага с база данни за всички автомобили с и без сключена застраховка „Гражданска отговорност“. Информационният център предоставя на Министерството на вътрешните работи данни за действащите и прекратените застрахователни договори по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

Процедура по дерегистрация

Преди да се пристъпи към дерегистрация на автомобила има две уведомления до собствника на автомобила.

Първото уведомление е от страна на Гаранционния фонд до собственика на автомобила. В срок до 14 дни след датата на уведомлението собственика на автомобила трябва да представи доказателства за наличие на сключен и действащ застрахователен договор за тази застраховка. Ако след този срок автомобила продължава да няма такава застраховка, Гаранционния фонд  педоставя  наличната си база данни (за автомобили без гражданска)  на съответните 28 регионални структури на Пътна полиция.

Регионалните структури на МВР уведомяват за втори път собственика на автомобила, че няма застраховка „Гражданска отговорност“ и че трябва да си я поднови. Ако в 14 дневен срок след това второ уведомление, собстеника не предприеме действия по сключването или подновяването на застраховката и не предостави доказателства за валидна таква застраховка, следва автоматична дерегистрация на автомобила (служебно прекратяване на регистрацията на автомобила – служебно спиране от движение на автомобила), като налагат и съответните административни наказания на собственика – глоба от 250 лв.

Служебното прекратяване на регистрацията на автомобила (поради липса на валидна гражданска) НЕ означава сваляне на регистрационните номера. Когато един автомобил е служебно дерегистриран (поради липса на валидна застраховка Гражданска отговорност), той няма право да се движи. Ако въпреки това, този автомобил се движи и направи ПТП, тогава носи отговорност по отношение на процедурата процедурата за дерегистрация, която нарушава и по отношение на щетите, които нанася. След това, ако си плати „Гражданска отговорност” той отново служебно се регистрира, т.е. той пак да има връщане на табели, смяна на талони и т.н”.

Възстановяване на регистрацията

Служебно прекратената регистрация на автомобила се възстановява при представяне на данни, от страна на Гаранционния фонд, или по желание на собственика след представяне на валидна застраховка Гражданска отговорност.

Ако изберем автоматичният вариант, при който Гаранционния фонд, уведомява КАТ за сключената застраховка, регистрацията ще бъде възстановена след като фонда подаде данните към КАТ, което става автоматично през няколко дни.

Ако изберем да занесем сами полицата за сключената застраховка в КАТ, регистрацията се възстановява веднага.

Застрахователен договор може да бъде сключен от разстояние само по един от следните начини:

  • в електронна форма, подписан с квалифицирани електронни подписи на страните;
  • на хартиен носител със саморъчни подписи на страните;
  • чрез страница в интернет.

Застрахователите разполагат със срок от три работни дни, за да изпратят на клиента сключения по интернет застрахователен договор на хартия, със собственоръчно поставен подпис, както и зеленият стикер, който трябва да бъде поставен на предното стъкло. За да упражни правото си на отказ (съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние), застраховащият, който е потребител е длъжен да върне на застрахователя получения препис, удостоверяващ сключването на застрахователния договор.

При сключване от разстояние на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите чрез страница в интернет на застраховател или застрахователен посредник писмената форма се смята за спазена и без подпис на застраховащия, ако той е заплатил застрахователната премия или съответната вноска по нея чрез същата страница, с кредитна или дебитна карта, издадена на името на застраховащия.

Съгласно новия Кодекс за застраховането, срещу заплащането на една премия, се разширява териториалния обхват на покритието по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и по отношение на вреди, причинени на територията на трета държава, чието национално бюра на застрахователите е член на системата Зелена карта.

Тъй като срещу плащането на такава една премия полицата за застраховката предоставя покритие и по отношение на територията на трети страни, към нея ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се предостави и сертификат Зелена карта. Сертификатът е необходим, за да удостовери наличието на застрахователно покритие за територията на третите държави.

Задължение

Гражданска застрахова и дерегистрация 2016

Договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което:

  • притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение; това изискване не забранява и всяко друго лице, различно от собственика на моторното превозно средство, да сключи застрахователния договор;
  • управлява МПС от трета държава при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на Република България застраховка. В този случай лицето е длъжно да сключи гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на граничния контролно-пропускателен пункт, от който влиза на територията на Република България. Лицето трябва да има валидна гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите до напускането на територията на Република България. Ако лицето, при влизане на територията на Република България, притежава валиден сертификат „Зелена карта“, не е длъжно да сключва гранична застраховка.

Не се сключва договор за гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за моторно превозно средство от друга държава членка или когато изплащането на обезщетение във връзка с гражданската отговорност на виновния водач е гарантирано от компетентна институция на държава членка и моторното превозно средство или съответното лице е включено в списък, изготвен от компетентния орган на държавата членка, посочващ освободените моторни превозни средства или лица от задължението за сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, и предоставен на Република България.

Наказания

(съгласно Закона за движение по пътищата и Кодекса на застраховането)

Водач, който управлява МПС без застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите (до предоставяне на сключена валидна застраховка) се наказва с временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство.

Служебно се прекратява регистрацията на ППС (временно се спират от движение), за които е получено уведомление от Гаранционния фонд за липса на затраховка Гражданска отговорност, и се уведомява собственикът на пътното превозно средство. Служебно прекратена регистрация на ППС се възстановява служебно при предоставени данни за сключена застраховка от Гаранционния фонд или по желание на собственика след представяне на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

На лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите (съгласно Кодекса за застраховането), се налага:

  • глоба от 250 лв. – за физическо лице. При повторно нарушение наказанието е 800 лв.
  • имуществена санкция от 2000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец. При повторно нарушение наказанието е 4000 лв.

Тези наказания се налагат и когато с автоматизирано техническо средство или система е установено управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, на собственика на моторното превозно средство се налага глобата или имуществената санкция.

Лице, което не е собственик и управлява МПС, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лв. (съгласно Кодекса за застраховането).

Водач, който управлява МПС, което не е било спряно от движение и на което не е поставен валиден стикер „Гражданска отговорност“, и не носи валиден контролен талон от знака, издаден от Гаранционния фонд, за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се наказва с глоба 50 лв. (съгласно ЗДвП).

Наказва се с глоба 10 лв. водач, който, не носи документ за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, но има поставен стикер Гражданска отговорност, валиден към датата на установяване на нарушението(съгласно ЗДвП).

 


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420