интересноОбщиПолезни

Изменение на Наредба 38 за изпити за водачи на МПС

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ (ДВ, БР. 42 ОТ 2004 Г.)

Наредбата влиза в сила 19 януари 2013 г., с изключение на § 13 относно чл. 29а, който влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г.
Изменения

§ 1. В чл. 1, т. 1 думите „и подкатегориите“ се заличават.

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или подкатегория“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „или подкатегория“ се заличават.

§ 3. В чл. 5, ал. 1 думите „или подкатегория“ след думите „определена категория“ и „съответната категория“ се заличават.

§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „категория „М“ се заменят с „категория „АМ“.
2. В ал. 2 думите „от категория В+Е и подкатегории „С1+Е“ и „D1+Е“,“ се заменят с „категории ВЕ, С1Е и D1Е“.
3. В ал. 3 обозначенията „С+Е“ и „D+E“ се заменят съответно с „CE“ и „DE“, обозначението „Ттб“, съюзът „и“ след него и думите „и подкатегории“ се заличават, а след обозначението „А1“ се добавя „А2“.
4. В ал. 4 обозначението „Ттб“, съюзът „и“ след него и думите „и подкатегория“ се заличават, а след обозначението „А1“ се добавя „А2“.
5. В ал. 5 думата „подкатегория“ се заменя с „категория“.
6. В ал. 6 обозначенията „C+E“ и „D+E“ се заменят съответно с „CE“ и „DE“.
7. Създават се ал. 7 – 11:
„(7) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „А2“ и имат две години стаж като водачи на МПС от тази категория, полагат само практически изпит.
(8) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А2“ и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „А1“ и имат две години стаж като водачи на МПС от тази категория, полагат само практически изпит.
(9) Лицата, които желаят да управляват МПС от категория „В“ с прикачено ремарке с допустима максимална маса до 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, полагат само съответния практически изпит.
(10) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория „D“ и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „Ттб“, полагат теоретичен и практически изпит.
(11) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория „Ттб“ и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „D“, полагат само практически изпит.“

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „А, В+Е“, „С+Е“ и „D+Е“ и подкатегории „А1“, „С1+Е“ и „D1+Е“ се заменят с „А, ВЕ, СЕ, DЕ, А1, А2, С1Е и D1Е“.
2. В ал. 3 думите „В“, „С“, „D“, „Ттб“ и „Ттм“ и подкатегории „В1“, „С1“ и „D1“ се заменят с „В1, В, С1, С, D1, D и Ттм“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Изпитът за придобиване на права за управление на МПС от категория „В“ с прикачено ремарке с допустима максимална маса до 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, се провежда на учебна площадка и по пътища в населено място.“

§ 6. В чл. 10, ал. 5 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „подкатегории А1, С1, С1+Е, D1 и D1+E и за категории А, Ткт, В+Е, С, С+Е, D и D+E“ се заменят с „категории А1, А2, С1, С1Е, D1, D1E, А, Ткт, ВЕ, С, СЕ, D и DE“.
2. В т. 2 думите „подкатегория В1 и категории В, Ттб и Ттм“ се заменят с „категории В1, В и Ттм“.

§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „А“, „В+Е“, „С+Е“ и „D+E“ и подкатегории „А1“, „C1+E“ и „D1+E“ се заменят с „А, А1, А2, ВЕ, СЕ, C1E, DE и D1E“.
2. В ал. 2 обозначението „Ттб“, съюзът „и“ след него и думите „и подкатегориите“ се заличават.

§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „и подкатегории“ се заличават;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. за категория „А“ – мотоциклет без кош с работен обем на двигателя над 600 куб. см и с мощност не по-малка от 40 kW;
2. за категория „А2“ – мотоциклет без кош от категория „А1″ с работен обем на двигателя над 400 куб. см и с мощност не по-малка от 25 kW;“
в) създава се нова т. 3:
„3. за категория „А1“ – мотоциклет без кош от категория „А1″ с работен обем на двигателя над 120 куб. см и с допустима максимална скорост не по-малка от 90 км/час;“
г) досегашната т. 3 става т. 4;
д) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея обозначението „В+Е“ се заменя с „ВЕ“;
е) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думата „подкатегория“ навсякъде в текста се заменя с „категория“;
ж) досегашната т. 6 става т. 7;
з) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея, в текста преди буква „а“ обозначението „С+Е“ се заменя с „СЕ“;
и) досегашната т. 8 става т. 9 и в нея думата „подкатегория“ навсякъде в текста се заменя с „категория“;
к) досегашната т. 9 става т. 10 и в нея думите „подкатегория „С1+Е“ се заменят с „категория С1Е“;
л) досегашната т. 10 става т. 11;
м) досегашната т. 11 става т. 12 и в нея обозначението „D+E“ се заменя с „DE“;
н) досегашната т. 12 става т. 13 и в нея думата „подкатегория“ навсякъде в текста се заменя с „категория“;
о) досегашната т. 13 става т. 14 и в нея думите „подкатегория „D1+E“ се заменят с „категория D1E“;
п) досегашната т. 14 става т. 15;
р) досегашната т. 15 става т. 16;
с) досегашната т. 16 се отменя.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпитът за придобиване на права за управление на МПС от категория „В“ с прикачено ремарке с допустима максимална маса до 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, се провежда със състав с допустимата максимална маса над 3500 kg.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

§ 9. В чл. 17, ал. 1 думите „и подкатегории“ се заличават.

§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 6 обозначението „С+Е“ се заменя с „CE“, съюзът „и“ след него и думите „от подкатегории“ се заличават, а обозначението „С1+Е“ се заменя с „С1Е“.
2. В ал. 8 думите „Ттб, Ттм, „С“ и „D“ и от подкатегории „С1“ и „D1“ се заменят с „Ттм, С, D, С1 и D1“.
3. В ал. 9 думите „категория „А“ и от подкатегория „А1“ се заменят с „категории А, А2 и „А1“.

§ 11. В чл. 18а, ал. 5 думите „категория „А“ и от подкатегория „А1“ се заменят с „категории А, А2 и А1“.

§ 12. В чл. 29, ал. 2 думата „подкатегории“ се заменя с „категории“, обозначенията „С1+Е“ и „D1+Е“ се заменят съответно с „С1Е“ и „D1E“, думите „и категории“ се заличават, а обозначенията „С+Е“ и „D+Е“ се заменят съответно с „СЕ“ и „DЕ“.

§ 13. (В сила от 26.04.2011 г.) Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ периодично извършва анализ на резултатите от изпитите по управление на превозно средство, проведени от всяко от лицата по чл. 28, ал. 1.
(2) На всеки 5 години се извършва проверка по време на провеждане на практически изпити за всяко от лицата по чл. 28, ал. 1. Трябва да бъдат проверени изпитите на не по-малко от 8 кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Проверката обхваща изпитите за всички категории на МПС, за които лицето притежава професионална квалификация.
(3) Когато при проверките по ал. 2 са констатирани неправилни действия от страна на председателя на изпитната комисия, съответното лице подлежи на допълнително обучение. Обучението се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 153, т. 3 от Закона за движението по пътищата.
(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ със заповед определя лицата, които извършват проверка на дейността на председателите на изпитни комисии.“

§ 14. В чл. 38, ал. 1 думите „и подкатегории“ се заличават.
§ 15. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „категория“ се заменя с „категории“, а думата „подкатегория“ се заличава.
2. В ал. 2 думите „категория „А“ и подкатегория „А1“ се заменят с „категории А1, А2 и А“.
3. В ал. 4 обозначенията „М“ и „Ттб“ се заменят с „АМ“.

§ 16. В чл. 41, ал. 1 думите „D“ „С+Е“ и „D+Е“ и подкатегориите „С1“ и „D1″,“ се заменят с „D“ „СЕ“, „DЕ“, „С1″ и D1“, а думата „подкатегория“ се заменя с „категория“.

§ 17. В чл. 47, ал. 6 думите „А“, „B“, „B+E“, „D“, „Ттб“ и „Ттм“ и подкатегории „А1“, „В1“ и „D1“ се заменят с „А1, А2, А, В1, B, BE, D1, D и Ттм“.

§ 18. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „А“, „B“, „B+E“, „Ттб“ и „Ттм“ и подкатегории „А1“ и „В1“ се заменят с „А1, А2, А, В1, B, BE и Ттм“.
2. В ал. 2 думите „С, С+Е, D и D+Е и подкатегории С1, С1+Е, D1 и D1+Е“ се заменят с „С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е и DЕ“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Времето за управление на МПС на пътя при практическите изпити по чл. 7, ал. 7, 8, 9, 10 и 11 е не по-малко от 20 минути за всеки кандидат.“

§ 19. В чл. 48а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „категория „А“ и подкатегория „А1“ се заменят с „категории А1, А2 и А“.
2. В ал. 2 думите „категория „А“ и подкатегория „А1“ се заменят с „категории А1, А2 и А“.
3. В ал. 3 думите „категория „А“ и подкатегория „А1“ се заменят с „категории А1, А2 и А“.

§ 20. В чл. 55, ал. 2 думите „категория „А“ и подкатегория „А1“ се заменят с „категории А1, А2 и А“.

§ 21. В приложение № 2 към чл. 18, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 6 думите думите „С+Е“ и „D“ и от подкатегории „С1+Е“ и „D1“ се заменят с „СЕ, С1Е, D1 и D“.
2. В т. 8 думите „Ттб, Ттм, „С“ и „D“ и от подкатегории „С1“ и „D1“ се заменят с „Ттм, С1, С, D1 и D“.
3. В т. 10 думите „категория „А“ и подкатегория „А1“ се заменят с „категории А1, А2 и А“.

§ 22. В останалите текстове на наредбата думите „В+Е“, „С1+Е“, „С+Е“, „D1+Е“ и „D+Е“ се заменят съответно с „ВЕ“, „С1Е“, „СЕ“, „D1Е“ и „DЕ“.
Допълнителни разпоредби

§ 23. С наредбата се въвеждат изисквания на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на превозни средства (OB L 403, 30.12.2006 г., стр. 18 – 60).
Заключителни разпоредби
§ 24. Наредбата влиза в сила от 19 януари 2013 г., с изключение на § 13 относно чл. 29а, който влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.

Пълният текст на Наредба 38 четете тук.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420