интересноОбщиПолезни

Изменения в Наредба 2 за обществен превоз на пътници

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ И ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ (ДВ, БР. 32 ОТ 2002 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г.

§ 1. В заглавието на наредбата думите "и леки автомобили" се заличават.

§ 2. В чл. 1 след думата "автобуси" се поставя точка и текстът до края се заличава.

§ 3. В чл. 2 думите "и леки автомобили" се заличават и думата "лицензия" се заменя с "лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, както".

§ 4. В чл. 4 след думите "обществен превоз" се поставя точка и текстът до края се заличава.

§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думата "общинска" се заменя с "общински".

2. В т. 2 думата "областна" се заменя с "областни".

§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

"(1) Предложенията за откриване на нова автобусна линия или нов курс по съществуваща линия в общинските, областните и републиканската транспортни схеми съдържат:

1. маршрутни разписания на курсовете непосредствено преди и след предложения нов курс по същата линия или друга линия, осигуряваща връзка с крайния пункт по маршрута (приложение № 1);

2. проект на маршрутно разписание;

3. пътникопоток от началната спирка на територията на общината, която предлага новата линия или курс;

4. схема на маршрута – за нови линии."

2. Създават се ал. 2 и 3:

"(2) Предложенията за промени в съществуващи маршрутни разписания съдържат:

1. описание на предлаганата промяна и проект на измененото маршрутно разписание;

2. маршрутни разписания на съществуващите курсове непосредствено преди и след курсовете по предложеното разписание по същата линия или друга линия, осигуряваща връзка с крайния пункт на предложеното разписание – за промени в начални времена на курсове, удължаване/съкращаване на маршрута, увеличаване на периода за изпълнение в рамките на седмицата или на годината.

(3) (В сила от 01.01.2013 г.) Пътникопотокът по ал. 1, т. 3 се удостоверява с протокол от комисия, назначена от кмета на общината, направила предложението, в която участват по един представител на общината и на превозвачите, изпълняващи най-близките курсове преди и след предлагания курс по същото направление. Всеки представител в комисията има право на един глас, като решението за необходимост от предлаганата нова линия или курс се взема с обикновено мнозинство. Пътникопотокът се определя на база процент на използване на пътниковместимостта на автобусите, изпълняващи най-близките курсове по същото направление. При липса на съществуващи курсове по същото направление общината, направила предложението, посочва други мотиви за необходимостта от предлаганата линия."

§ 7. Създава се чл. 6а:

"Чл. 6а. (1) Предложенията по чл. 6 се правят от кметовете на общини, възложители на съответните маршрутни разписания.

(2) На съгласуване от заинтересованите областни управители и кметове на общини, на чиято територия има спирки, които по проекта на разписание са засегнати от промяната, подлежат предложения за:

1. откриване на нова автобусна линия или нови курсове по съществуваща линия;

2. удължаване на маршрута или откриване на нови спирки, в т.ч. спирки по желание, по съществуваща линия;

3. увеличаване на периода за изпълнение в рамките на седмицата или на годината;

4. промяна в час на тръгване от спирка по маршрута.

(3) Предложенията по ал. 2 се съгласуват:

1. за областните транспортни схеми – от съответните кметове на общини;

2. за републиканската транспортна схема – от съответните кметове на общини и областни управители.

(4) При съгласуването всяка администрация се произнася по промените, касаещи спирките на нейната територия.

(5) Не подлежат на съгласуване промени в часове на тръгване от начална автогара, произтичащи от промяна на обслужваща автогара по реда на чл. 15, ал. 1."

§ 8. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:

"(1) Общинските транспортни схеми включват следните видове автобусни линии:

1. градски основни и допълнителни – за превози между пунктове в чертите на населеното място, определени със строителните му граници в действащия устройствен план;

2. междуселищни – за превози, свързващи две или повече населени места в границите на общината."

§ 9. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Маршрутните разписания на линиите от общинските транспортни схеми се разработват от съответните общини, предоставят се на членовете на определена от кмета комисия не по-късно от 14 дни преди заседанието й и след обсъждането им от комисията се внасят за разглеждане и утвърждаване от общинския съвет."

2. В ал. 2 думите "Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" се заличават.

3. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Общинските транспортни схеми се утвърждават от съответните общински съвети."

4. Алинея 4 се изменя така:

"(4) Промени в общинските транспортни схеми се извършват по предложение на комисията по ал. 2 и се утвърждават от съответните общински съвети."

§ 10. В чл. 10 ал. 1 се изменя така:

"(1) Областните транспортни схеми включват всички междуселищни линии, обслужващи две или повече общини, в границите на съответната област (междуобщински линии). Маршрутните разписания на линиите от областните транспортни схеми се разработват от съответните областни администрации."

§ 11. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение трето: "Постъпилите предложения се предоставят на членовете на комисията не по-късно от 14 дни преди заседанието на комисията."

2. Създава се нова ал. 3:

"(3) Комисията по ал. 1 осигурява възможност за връзки на разписанията от областната транспортна схема с разписанията на железопътния транспорт."

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

"(4) Областните транспортни схеми се утвърждават от съответните областни управители."

§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите "автомобилната администрация" се заменят с "Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

2. Алинея 6 се изменя така:

"(6) Комисията заседава до четири пъти годишно и разглежда всички постъпили предложения, които се предоставят на членовете на комисията не по-късно от 14 дни преди заседанието на комисията."

3. В ал. 7 думите "представители на Изпълнителна агенция "Пътища" се заменят с "Агенция "Пътна инфраструктура".

4. Алинея 8 се изменя така:

"(8) Областните управители отправят мотивирано предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, комплектувано съгласно изискванията на чл. 6. Към предложението се прилага писмено съгласие на областните управители на областите, на чиято територия има спирки, засегнати от предложените промени по маршрута на линията. Областните управители изразяват писменото си съгласие въз основа на съгласуване от кметовете на съответните общини. Този ред за внасяне на предложения не се отнася за промените по чл. 15, ал. 1."

5. Създава се нова алинея 9:

"(9) Предложенията по ал. 3, включително и тези, по направлението на които се извършва превоз на пътници с железопътен транспорт, осигуряващ връзка без прекачване между крайните пунктове на съответната автобусна линия, се обсъждат предварително от комисията по чл. 11, ал. 1 при областната администрация, вносител на предложението. Приетите от тази комисия предложения, придружени с копие от протокол от областната комисия, се изпращат за разглеждане от комисията по републиканската транспортна схема."

6. Създава се нова алинея 10:

"(10) Когато е налице несъответствие в предвидените скорости на движение по разписанията и е необходимо да бъдат променени скорости за движение в предложени за разглеждане от комисията по чл. 12, ал. 4 или утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице маршрутни разписания, съответните промени се извършват служебно от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" и се предлагат за утвърждаване."

7. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея думите "Министерството на транспорта и съобщенията" се заменят с "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

§ 13. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:

"(1) Разработването на републиканската и областните транспортни схеми се извършва при спазване на изискванията по чл. 16 и съобразно принципа за равнопоставеност, освен ако едната от насрещните общини се отказва от това право."

§ 14. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:

"(1) За населени места с повече от една автогара кметът на съответната община определя конкретната автогара за начална, междинна или крайна спирка по маршрута на дадена линия. Маршрутът за придвижване на територията на населеното място до и от автогарата се определя от общинската администрация."

2. Създават се ал. 2 – 4:

"(2) Кметовете на общини уведомяват органа, утвърждаващ съответната транспортна схема, за решенията по ал. 1, за да бъдат извършени необходимите промени в маршрутните разписания.

(3) В населени места с една автогара, когато поради изчерпване на капацитета за приемане на автобуси, изпълняващи превози по утвърдени разписания, е наложително някои автобусни линии да се обслужват не от тази автогара, а от автоспирка в същото населено място, решението за това се взема от съответния общински съвет.

(4) Решението по ал. 3 трябва да осигурява приоритетно обслужване в автогарата по видове автобусни линии в следния ред:

1. за международен превоз;

2. от републиканската транспортна схема;

3. от областните транспортни схеми;

4. междуселищни линии от общинските транспортни схеми."

§ 15. (В сила от 01.01.2013 г.) В чл. 16 се създават се ал. 4, 5 и 6:

"(4) При разработването и утвърждаването на разписанията на автобусните линии се осигурява минимален интервал между часовете на тръгване от двете крайни спирки на предлаганото разписание и часовете на тръгване от същите спирки в разписанията на други автобусни линии и/или влакове по това направление, както следва:

1. 30 минути – за междуселищни линии от общинските транспортни схеми;

2. 60 минути – за линии от областните и републиканската транспортни схеми.

(5) По изключение при доказана транспортна необходимост по реда на чл. 6, ал. 3 органът, утвърждаващ съответната транспортна схема, допуска и по-малък интервал от посочените в ал. 4, но не по-малък от 10 минути.

(6) Най-късно 6 месеца преди изтичането на срока на договор за възлагане на превоз по утвърдено разписание кметовете на общините възложители уведомяват органа, който е утвърдил съответното разписание. След изтичането на срока на договора и след извършена от същия орган проверка се закриват разписанията, които не отговарят на изискваните по ал. 4 минимални интервали между курсовете по съответното направление."

§ 16. В чл. 16а, т. 2 думите "чл. 81 от Закона за автомобилните превози" се заменят с "Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета, а за превози по автобусни линии с дължина на маршрута до 50 км – изискванията за времето за управление, прекъсване и почивка, определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията с наредбата по чл. 89, ал. 1 от Закона за автомобилните превози."

§ 17. Създава се чл. 16б:

"16б. (1) В периодите на официални празници, посочени в чл. 154 от Кодекса на труда, както и при увеличен брой пътуващи поради други официално обявени празници и чествания, превозвачите могат да извършват извънредни курсове по изпълнявани от тях разписания на автобусни линии.

(2) Извънредните курсове по разписания от областните или републиканската транспортни схеми могат да започват само от територията на общината възложител на съответното разписание.

(3) Извънреден курс може да се изпълнява само ако следващият курс по разписание за същата автобусна линия започва най-малко 60 минути след извънредния курс.

(4) Извънредни курсове се изпълняват при следните условия:

1. извънредният курс започва и завършва едновременно с курса по разписание, като изпълняващите извънреден курс автобуси се движат заедно с автобуса, изпълняващ разписанието;

2. върху разписанието в изпълняващите извънреден курс автобуси трябва да има надпис "Извънреден курс", дата на извършване на курса и заверка от превозвача;

3. при изпълнение на извънреден курс се спира на междинните спирки само за слизане, като не се допуска взимане на пътници от тези спирки;

4. при изпълнение на курса в обратната посока не се допуска превоз на пътници."

§ 18. В глава втора се създава раздел І с чл. 16в – 16ж:

 

Раздел І

Възлагане на задължението за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по реда на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.).

Чл. 16в. (1) Общинският съвет възлага превозите по автобусни линии след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.), когато възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя изключителни права срещу изпълнението на задължение за обществена услуга.

(2) Не се допуска възлагане на поръчки при условията на чл. 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.

Чл. 16г. (1) Общинският съвет може чрез пряко възлагане да сключи договор с лице по чл. 2 само ако лицето е вътрешен оператор. Обявление за взетото решение се публикува в един местен и един национален ежедневник.

(2) Условията, съответно – договорът, по ал. 1 задължително включват:

1. посочване на маршрутното разписание и ясно определяне на задълженията за извършване на обществена услуга на лицето по чл. 2;

2. определяне изчерпателно по прозрачен начин така, че да се предотврати свръхкомпенсиране на:

а) параметрите, въз основа на които се изчислява компенсацията, ако има такава;

б) естеството и обема на предоставените изключителни права, ако има такива;

3. определяне на механизмите за разпределение на разходите, свързани с предоставяне на услугите; тези разходи могат да включват разходите за персонал, енергия, пътни такси, превозни средства, необходими за извършване на услугата, както и фиксирани разходи и подходяща възвръщаемост на капитала;

4. механизмите за разпределяне на приходите от продажба на билети, които могат или да останат у лицето по чл. 2, или да бъдат изплатени на общинския съвет или поделени между тях;

5. норми и изисквания към качеството на услугата, ако има такива;

6. дали се допускат подизпълнители и какъв е максимално допустимият процент от стойността или обема на услугата в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.

(3) При пряко възлагане на задължението за обществена превозна услуга параметрите по ал. 2, т. 2, буква "а" се определят така, че компенсацията да не надвиши сумата, необходима за покриване на нетния финансов ефект върху направените разходи и реализираните приходи в изпълнение на задълженията за обществена превозна услуга, като се отчитат приходите от тази дейност, които остават у вътрешния оператор и разумна печалба.

(4) Решението за избор на превозвач подлежи на обжалване от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от уведомяването му за заповедта по чл. 26, ал. 1, съответно – от публикуването на съобщението по ал. 1.

Чл. 16д. (1) Срокът на договорите, с които се възлага задължението за обществена превозна услуга, не може да надвишава 10 години за междуселищните и градските автобусни превози.

(2) Ако задължението е за обществен превоз на пътници с комбиниран транспорт и железопътният или друг релсов транспорт представлява над 50 % от стойността на услугите, срокът може да бъде до 15 години.

(3) При необходимост, предвид условията на амортизация на активите, срокът на договора, с който е възложено задължението за обществена превозна услуга, може да бъде до 15 години, ако лицето по чл. 2 предоставя активи, които са значителни спрямо общия размер на активите, необходими за обществения превоз на пътници, и тези активи са предназначени най-вече за превоза на пътници, възложен с договора.

(4) Ако услугата е в отдалечени райони и разходите, произтичащи от това, са в размер, който оправдава възлагането на договор за по-продължителен срок, този срок не може да надхвърля 15 години.

(5) Срокът на договора може да бъде по-дълъг, при условие че:

1. амортизацията на капитала, свързана с инвестиции в инфраструктура или превозни средства, е в размер, който оправдава възлагането на договор за по-продължителен срок, и

2. договорът е възложен чрез конкурс или обществена поръчка за услуга, и

3. в срок от 1 година от сключването на договора общинският съвет по реда на действащото законодателство предостави договора в Европейската комисия заедно с обосновка на обстоятелствата, които оправдават съответния по-дълъг срок; в този случай в договора се включва текст, позволяващ неговата промяна с оглед евентуални препоръки, включително по отношение на срока, които могат да бъдат направени от Европейската комисия.

(6) В случаите по чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета областният управител е органът, компетентен да предприеме спешната мярка при условията на регламента.

(7) Решението на областния управител по ал. 6 се публикува в един местен и един национален ежедневник.

(8) Решението на областния управител по ал. 6 може да бъде обжалвано от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването на решението.

Чл. 16е. (1) Компенсацията на задължението за обществен превоз на пътници се изчислява в съответствие с чл. 16г, ал. 2, т. 2 и 3.

(2) Освен в съответствие с ал. 1 компенсация за пряко възложено задължение за обществен превоз на пътници се изчислява в съответствие с приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.

Чл. 16ж. (1) Всеки общински съвет, възложил задължение за обществен превоз на пътници, публикува веднъж годишно отчет, отговарящ на изискванията на чл. 7, пар. 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.

(2) Общинският съвет предприема необходимите мерки, за да гарантира, че поне една година преди отправяне на поканата за участие в конкурса или една година преди прякото възлагане на поръчката в Официален вестник на Европейския съюз се публикува най-малко следната информация:

1. наименованието и адресът на компетентния орган;

2. предвижданият вид на възлагане на поръчката;

3. услугите и районите, които евентуално ще бъдат обхванати от поръчката.

(3) Общинският съвет може да реши да не публикува тази информация, когато обществена поръчка за услуги се отнася до предоставяне на услуги за пътнически превоз, възлизащи на по-малко от 50 000 километра годишно.

(4) Ако информацията по ал. 2 се промени след публикуването, общинският съвет публикува съответната поправка във възможно най-кратък срок. Поправката не засяга началната дата на прякото възлагане на поръчката или поканата за участие в търг.

(5) Задължението за публикуване по ал. 1, 2 и 4 не се прилага за член 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.

(6) При постъпване на искане от заинтересовано лице страна общинският съвет предоставя мотивите за своето решение за пряко възлагане на обществена поръчка за услуги."

§ 19. Разпоредбите на чл. 17 – 29б се обособяват в раздел ІІ с наименование "Възлагане на превози по транспортни схеми чрез конкурс".

§ 20. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Извън случаите по раздел І превозите по утвърдени транспортни схеми се възлагат чрез конкурс, както следва:

1. за линиите от общинските транспортни схеми – от съответния общински съвет;

2. за линиите от областните и републиканската транспортни схеми – от общинските съвети на двете общини, на чиято територия са разположени крайните пунктове на съответната линия."

2. Алинея 2 се изменя така:

(2) Изискването по ал. 1 се прилага за превозите:

1. по нови линии или курсове;

2. за които сключените договори са изтекли или са прекратени по съответния ред;

3. когато поради удължаването на маршрута на съществуваща линия тя преминава съответно от общинската в областната транспортна схема или от областната в републиканската транспортна схема, а при съкращаване на маршрута на съществуваща линия тя преминава съответно от републиканската в областната транспортна схема или от областната в общинската транспортна схема."

3. В ал. 3 се създава изречение второ:

"Решението за възлагане на превозите по съществуващи автобусни линии се взема преди изтичането на срока на договорите, с които е възложено изпълнението на превозите, а когато договорите са прекратени по съответния ред – не по-късно от шест месеца от датата, на която са прекратени."

4. В ал. 7 думите "териториалната данъчна дирекция" се заличават.

§ 21. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Общинските съвети определят градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на трудноподвижни лица, при спазване на норматив за относителен дял на тези курсове, както следва:

1. за превози по градски линии – 35 % от общия брой курсове;

2. за превози по междуселищни линии – 35 % от общия брой курсове по линиите от общинската транспортна схема, междуобщинските и междуобластните линии от квотата на общината."

2. Създава се ал. 4:

"(4) В условията на конкурсите за възлагане на превози по автобусни линии задължително се включва изискване автобусите да са одобрени съгласно изискванията на приложение № 12 от Наредба № 97 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача, в рамките на относителния дял по ал. 1 (ДВ, бр. 36 от 2004 г.)."

§ 22. В чл. 19 се създава ал. 3:

"(3) Общинските съвети не могат да включват в решението или документацията като критерии по ал. 1, т. 5 условия или изисквания, които биха могли да доведат до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията."

§ 23. В чл. 20 изречение първо се изменя така:

"Условията на конкурса за автобусни линии (курсове) се обявяват в един централен и един местен ежедневник най-малко 30 дни, а в случаите по чл. 23, ал. 2, изречение второ и чл. 26, ал. 4, изречение второ – най-малко 15 дни преди крайната дата за подаване на предложения за участие."

§ 24. В чл. 21, т. 3 думите "с пътниковместимост от 10 до 22 седящи места и леките автомобили" се заменят със "за превоз на не повече от 22 пътници".

§ 25. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите "най-малко за срок 5 години" се заменят със "за срок до 10 години".

2. Създава се нова ал. 3:

"(3) С договора по ал. 2 не може да се предоставя на превозвача право да преотстъпва или да възлага на подизпълнители извършването на превози."

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

"(4) При отказ на кандидата, класиран на първо място, да сключи договор кметът на общината предлага сключване на договор на класирания на второ място кандидат, а ако и той откаже – на кандидата, класиран на трето място. Когато е класиран само един кандидат и той откаже да сключи договор или когато класираните на второ и трето място кандидати също откажат да сключат договор, се обявява нов конкурс."

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

§ 26. Създава се чл. 29а:

"Чл. 29а. На закриване от компетентния за съответната транспортна схема орган подлежат разписания, за които:

1. съответният общински съвет не е взел решение по чл. 17, ал. 3, изречение първо в срок до 6 месеца от датата на утвърждаване на разписанието – за разписания на нови линии и курсове;

2. съответният общински съвет не е взел решение при условията и в срока по чл. 17, ал. 3, изречение второ;

3. не е имало кандидати или когато явилите се кандидати не отговарят на предварително обявените условия при два последователно проведени конкурса за възлагане на превози."

§ 27. Създава се чл. 29б:

"Чл. 29б. Кметът на съответната община уведомява компетентния за съответните областни и републиканската транспортни схеми орган в едноседмичен срок от изтичането на сроковете по чл. 29а."

§ 28. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:

"3. да организира проверките на техническото състояние на автобусите преди излизането от гаража;".

2. Точка 5 се изменя така:

"5. да осигурява необходимите билети и карти съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.) или от фискални устройства по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г. и бр. 49 от 2010 г.) – за билетите;".

3. Създават се точки 6, 7, 8, 9, 10 и 11:

"6. да изготвя работен дневник и график за работата на водачите, осъществяващи превози на пътници с моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) 561/2006 г.;

7. да не допуска извършването на превоз по автобусни линии без валиден договор с възложителя и/или без валидно маршрутно разписание;

8. да не допуска извършването на превоз по автобусна линия под формата на случаен или специализиран превоз;

9. да снабди водачите, извършващи превози с автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с достъчно количество хартия за разпечатка на данните, а за автобусите с аналогови тахографи – с достатъчен брой тахографски листове;

10. да снабдява водачите с достатъчен брой багажни разписки;

11. да информира и инструктира водачите за спазването на Регламент (ЕО) № 561/2006, Регламент (ЕИО) 3821/85 и AETR, което се удостоверява с подпис на всеки водач в книга за инструктаж."

§ 29. В чл. 31 се създава ал. 3:

"(3) Превозвачите осигуряват безпрепятствен достъп в автобусите на хора с увреждания, придружени от кучета водачи."

§ 30. В чл. 32 думите "с еднопосочна дължина над 40 км" се заменят с "при пътувания на разстояние над 30 км".

§ 31. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

1. Думата "автомобил" се заменя с думата "автобус".

2. Създава се нова точка 4:

"4. да отговаря на изискванията за професионална квалификация по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози."

§ 32. В наименованието на раздел III от глава трета думата "автомобилите" се заменя с "автобусите".

§ 33. Член 34 се изменя така:

"Чл. 34. Обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми се извършва с автобуси, които отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движение по пътищата."

§ 34. Член 35 се отменя.

§ 35. Член 37 се изменя така:

"Чл. 37. Превозите по автобусни линии се извършват със следните класове автобуси:

1. градски основни линии – с класове І, ІІ и А;

2. градски допълнителни линии – с класове А и В;

3. междуселищни линии от общинските, областните и републиканската транспортни схеми:

а) с еднопосочна дължина до 30 км – с всички класове автобуси;

б) с еднопосочна дължина над 30 км – с класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън."

§ 36. В глава трета се създава раздел IV:

 

Раздел IV

Задължения на водачите, извършващи превози по утвърдени транспортни схеми

Чл. 37а. Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници е длъжен:

1. да извършва превозите в съответствие с възложеното маршрутно разписание;

2. да спира на определените в маршрутното разписание автогари и автоспирки;

3. да не извършва превоз по автобусна линия, за която няма валидни маршрутно разписание и договор;

4. да не извършва превоз по автобусна линия под формата на случаен или специализиран превоз;

5. да не извършва превоз с моторно превозно средство, оборудвано с дигитален тахограф, без карта за разчитане на регистрираните от тахографа данни;

6. да издава и прикрепва към всеки отделен багаж, предаден за превоз в багажното отделение на автобуса, багажни разписки за превозите по междуселищни линии;

7. да издава документи за платена превозна цена в случаите, когато пътниците не са предварително снабдени с такива документи."

§ 37. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става алинея 1 и се изменя така:

"(1) По време на работа водачът е длъжен да представи при поискване на контролните органи следните документи:

1. удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза);

2. документ за сключена застраховка "Злополука на пътниците";

3. контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътното превозно средство и карта за допълнителен преглед на автобуса;

4. попълнен пътен лист по образец (приложение № 5);

5. копие на маршрутно разписание, заверено със свеж печат и подпис от общината възложител по образец (приложение № 1); това изискване не се отнася за превози по градски линии, които се управляват и контролират чрез система, осигуряваща достъп за наблюдение от контролните органи;

6. таблица с цените на билетите на обслужваната автобусна линия в междуселищно съобщение;

7. билети;

8. багажна разписка по образец (приложение № 6);

9. карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози."

2. Създава се ал. 2:

"(2) Освен документите по ал. 1 водачът е длъжен да представи и документите по чл. 100, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за движение по пътищата."

§ 38. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата "автомобилите" се заменя с "автобусите", думата "градска" се заменя с "основна" и т. 3 се отменя.

2. В ал. 2 думата "автомобил" се заменя с "автобус".

3. Създава се ал. 3:

"(3) При изпълнение на извънреден курс всеки автобус трябва да има:

1. табела "Извънреден курс" с размери и изпълнение на надписа съгласно ал. 1, т. 2, поставена в челната част на автобуса;

2. маршрутна табела с размери и изпълнение на надписа съгласно ал. 1, т. 2, поставена от дясната страна на автобуса, пред предната врата."

§ 39. В чл. 44 ал. 2 се отменя.

§ 40. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:

"3. "Направление" е съвкупност от автобусни линии с най-малко две общи спирки и дължина на участъка между тези спирки най-малко 30 % от дължината на всяка от линиите."

2. Създават се точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14:

"4. "Спирка по желание" е автоспирка, предназначена за слизащи пътници, на която се спира само при наличие на желаещи да слязат.

5. "Извънреден" е курс, който се изпълнява от същия превозвач с друг автобус, едновременно с изпълнението на курса по утвърдено разписание.

6. "Нова линия" е линия, при която има промяна в началната и/или крайната спирка вследствие на удължаване или съкращаване на маршрута и/или на която началната и крайната спирка до този момент не са съществували в съответната транспортна схема.

7. "Вътрешен оператор" е юридическо обособено образувание, което:

а) е лице по чл. 2, и

б) над което общинският съвет, а при група от няколко общински съвета възложители – поне един от тях, упражнява контрол, сходен с този, който упражнява върху собствените си подразделения, и

в) вътрешният оператор или всяко лице, върху което този оператор упражнява какъвто и да е контрол, осъществяват дейността си за обществен превоз на пътници в рамките на територията на съответната община; с изключение на изходящи линии или други второстепенни елементи на тази му дейност, навлизащи в територии на съседни общини, и

г) не участва в конкурентни конкурси за предоставяне на обществени превози на пътници, организирани извън територията на общината; вътрешният оператор може да участва само в конкурси не по-рано от две години преди изтичане на пряко възложената му услуга при условие, че е било взето окончателно решение тази услуга да се възлага с конкурс и на вътрешния оператор не е възложена пряко друга услуга за обществен превоз на пътници.

8. "Задължение за извършване на обществена услуга" е изискване, определено от общинския съвет, за да осигури обществен превоз на пътници, който лицето по чл. 2, ако отчиташе само собствените си търговски интереси, не би поело или не би поело до същата степен или при същите условия без възнаграждение.

9. "Изключително право" е право, упълномощаващо лицето по чл. 2 да извършва определен обществен превоз на пътници по определено маршрутно разписание в рамките на определен район, като се изключва всеки друг такъв превозвач да извършва обществени превози на пътници по това разписание.

10. "Компенсация за обществена услуга" е каквато и да е облага, в частност – финансова, предоставена пряко или непряко от общинския съвет от обществени средства по време на периода на изпълнение на задължението за извършване на обществена превозна услуга или във връзка с този период.

11. "Контрол, сходен с този, който общинският съвет упражнява върху собствените си подразделения" е налице, когато той е представен в значителна степен в административните, управителните или надзорните органи и/или е едноличен собственик на дружеството, и/или има контрол върху стратегически решения и индивидуални управленски решения, вземани от органите за управление на дружеството според устава, дружествения договор или учредителния му акт.

12. "Обществен превоз на пътници" са услуги за превоз на пътници от общ икономически интерес, предоставяни на обществеността регулярно и на недискриминационна основа.

13. "Пряко възлагане" е възлагане на услуга за обществения превоз на пътници без каквато и да е конкурсна или друга състезателна процедура.

14. "Стойност" e стойността на услуга, маршрут, обществена поръчка за услуги или схема за компенсиране на обществен пътнически превоз, която съответства на пълното възнаграждение на оператора или операторите на обществени услуги преди начисляване на продажбата на ДДС, включително всякакъв вид компенсации, изплатени от обществените органи и приходи от продажбата на билети, които не са изплатени на въпросния компетентен орган."

§ 41. Навсякъде в останалите текстове на наредбата думите "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят с "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията", "министърът на транспорта и съобщенията" – с "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията", "лицензията" с "лиценза/ът", а "заинтересуваните" със "заинтересованите".

§ 42. В приложение № 1 към чл. 6, т. 1 думите "чл. 6, т. 1" се заменят с " чл. 6, ал. 1, т. 1".

§ 43. Приложение № 5 към чл. 40, т. 7 става приложение № 5 към чл. 40, ал. 1, т. 4 и се изменя така:

 

Приложение № 5 към чл. 40, ал. 1, т. 4

 

Фирма ………………………………………………..
Разрешил излизането: ………………………………………………………………………………………………..
Адрес …………………………………………………
(подпис, печат)

Тел. ……………………. Факс …………………………………………………………………………………

ПЪТЕН ЛИСТ
Серия… …… № ……………………….

Автомобил ………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..
(марка, модел) (регистрационен №)
Водач I …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Водач II ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Придружители: 1. …………………………………………………… 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Издал пътния лист: ………………………………………………………../…………………../………………………………………………………………………………………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)

(дата) (подпис)
Време на излизане от гаража (дата, час, мин.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Време на прибиране в гаража (дата, час, мин.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Автомобилът е технически изправен
Механик: ………………/……………….
(фамилия, подпис)
Приех автомобила технически изправен
Водач: ………………/………………
(фамилия, подпис)

Проба за алкохол.
Общо здравословно състояние – добро.
Водачът е годен да управлява.
Извършил проверката: ………………/……………….
(фамилия, подпис)

Километропоказател: Начален: …………………………………………….
Краен: …………………………………………….
Приел и проверил пътния лист:
……………………./………………./………………..
(име, презиме, фамилия) (дата) (подпис)

Документи за превоза към пътния лист
Вид обществен превоз Документи за превоза
1 2
……………………………………….  
 
 
……………………………………….  
 
 
……………………………………….  
 
 

(гръб)

Фамилия на водача, изпълнител на превоза Маршрут (от – до) Тръгване (ч. мин.) Пристигане (ч. мин.) Престой (ч. мин.) Заверка
1 2 3 4 5 6
           
           
           
           

Бележки на контролните органи:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..
(подпис и печат на контролния орган)

Упътване:
1. Пътният лист е документ за контрол и отчитане работата на водачите и автомобилите.
2. Реквизитите в пътния лист се попълват с мастило или химикал ясно и четливо.
3. В зависимост от вида на изпълнявания превоз поле "Документи за превоза към пътния лист" се попълва, както следва:
3.1. При превози на пътници:
а) в колона 1 – "Превоз по автобусна линия", а в колона 2 – "Разписание на линия ………", като се изписва наименованието на линията; при превоз по междуобластна линия се посочва и номерът на маршрутното разписание;
б) в колона 1 – "Специализиран превоз", а в колона 2 – "Разписание за специализиран превоз по линия ………..", като се изписва наименованието на линията;
в) в колона 1 – "Случаен превоз", а в колона 2 – "Пътническа ведомост за случаен превоз" и "Фактура за платен случаен превоз".
3.2. При превози на товари:
В колона 1 се записва "Превоз на товари", в колона 2 – "Товарителница серия ….. № ……….".
4. Колона 1 на гърба се попълва, когато в пътния лист са вписани двама водачи.
5. Пътният лист се съхранява от превозвача една година."

§ 44. Приложение № 6 към чл. 40, т. 11 става приложение № 6 към чл. 40, ал. 1, т. 8 и се изменя така:

 

Приложение № 6 към чл. 40, ал. 1, т. 8

…………………………………..
(наименование на превозвача)

…………………………………..
(адрес на превозвача)

Серия …. № ……………….

БАГАЖНА РАЗПИСКА

До ………………………………
(крайна спирка на пътуване)

………………………………
………………………………
(име, презиме и фамилия на пътника)
(закрепва се към багажа)

…………………………………..
(наименование на превозвача)

…………………………………..
(адрес на превозвача)

Серия …. № ……………….

БАГАЖНА РАЗПИСКА

До ………………………………
(крайна спирка на пътуване)

………………………………
………………………………
(име, презиме и фамилия на пътника)
(закрепва се към багажа)

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 45. Разпоредбите на чл. 16, ал. 1, 2 и 3 се прилагат до 1 януари 2013 г.

§ 46. Разпоредбите на чл. 6, ал. 3 и чл. 16, ал. 4, 5 и 6 влизат в сила от 1 януари 2013 г.

§ 47. Изискването по чл. 18, ал. 4 се отнася за превози по автобусни линии, възложени въз основа на конкурсите, обявени след влизане в сила на тази наредба.

§ 48. Процедури за разпределение и възлагане на превозите по транспортни схеми, за които към момента на тяхното откриване не са били налице основанията за възлагане по реда на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) и за които има прието решение на общинския съвет и са открити със заповед на кмета на съответната община, се довършват по досегашния ред.

§ 49. Сключените договори, с които е възложено задължение за обществена услуга до 3 декември 2009 г., остават в сила, както следва:

1. Договорите, сключени до 26 юли 2000 г. чрез справедлива конкурентна процедура – до изтичане на срока им.

2. Договорите, сключени преди 26 юли 2000 г. по ред, различен от справедлива конкурентна процедура, и договорите, сключени между 26 юли 2000 г. и 3 декември 2009 г. чрез справедлива конкурентна процедура (включително конкурс по реда на глава ІІ от тази наредба) – до изтичане на срока им, но за срок не по-дълъг от 30 години.

3. Договорите, сключени между 26 юли 2000 г. и 3 декември 2009 г. по ред, различен от справедлива конкурентна процедура – до изтичане на срока им, при условие че имат ограничен срок, сравним със сроковете, посочени в чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.

§ 50. Тази наредба се издава по прилагането на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и свързаните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

§ 51. Наредбата е съгласувана с министъра на регионалното развитие и благоустройството.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420