www.shofior.com

Изменения в наредбите касаещи нови трактори

Съгласно приетите изменения:

1) Наредба №9 за условията и реда за одобрение на типа безопасно стъкло и на механично-прикачно устройство на нови трактори за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделните компоненти и характеристики.

За целите на наредбата се прилагат категориите трактори, така както са определени в чл. 9а от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и § 1, т. 1, 2 и 3 от допълнителните разпоредби на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.).

Наредбата се прилага за трактори от категории Т1, Т2, Т3 и Т4.

Въвежда се понятието „трактор“ – моторно превозно средство съгласно § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

За трактори с тясна колея (така както са определени в чл. 2 от Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръщане) и трактори от категория Т4.3 (така както са определени в т. 3 на § 1 от допълнителните разпоредби на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника) изискванията по т. 2.2.2.9 не се прилагат по отношение на зоната, разположена под равнина, сключваща ъгъл 45° с вертикалната напречна равнина на трактора и минаваща през точка, разположена на 230 mm зад базовата точка на седалката (SIP) (виж фиг. № 35). Ако има опасни точки в тази зона, трябва да се нанесат съответни предупредителни надписи.“

С тази наредба се въвеждат изискванията на чл. 5 на Директива 2010/62/ЕС на Комисията от 8 септември 2010 г. за изменение, с оглед привеждане в съответствие с техническия прогрес, на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/ЕИО на Съвета и на директиви 2003/37/ЕО, 2009/60/ЕО и 2009/144/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори (ОВ L 238/09.09.2010 г.).

По отношение на тракторите от категории Т1, Т2 и Т3 наредбата влиза в сила:
– за нови типове превозни средства – считано от 29 септември 2011 г.;
– за нови превозни средства – считано от 29 септември 2012 г.

По отношение на тракторите от категории Т4.3 наредбата влиза в сила:
– за нови типове превозни средства – считано от 29 септември 2013 г.;
– за нови превозни средства – считано от 29 септември 2016 г.

По отношение на превозните средства от категории Т4.1, Т4.2, С, R и S наредбата влиза в сила:
– за нови типове превозни средства – три години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2 на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника;
– за нови превозни средства – 6 години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2 на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.

******


2) Наредба №52 за условията и реда за одобрение на типа на нови трактори по отношение на работното пространство, достъпа за позицията за управление, вратите и прозорците

За целите на наредбата се прилагат категориите трактори, така както са определени в чл. 9а от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и § 1, т. 1, 2 и 3 от допълнителните разпоредби на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.

Тази наредба се прилага за колесни трактори от категория Т1, Т3 и Т4, с изключение на тракторите от категория Т4.3, при които базовата точка на седалката на водача (SIP), както е определена в т. 2.3 на приложение № 10 към чл. 49, ал. 1, т. 5, буква „б“ на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики, е на разстояние, по-голямо от 100 mm от надлъжната равнина на симетрия на трактора.

За всички трактори, с изключение на трактори с тясна колея с широчина на колеята Ј 1150 mm и трактори от категория Т4.3, широчината на работното пространство трябва да бъде най-малко 900 mm – от 400 до 900 mm над точката за оразмеряване на седалката и с дължина над 450 mm пред тази точка.

За трактори от категория T4.3 над зоната, простираща се на 450 mm пред точката за оразмеряване на седалката, работното пространство трябва да има:
– при височина от 400 mm над точката за оразмеряване на седалката – обща широчина от най-малко 700 mm;
– при височина от 900 mm над точката за оразмеряване на седалката – обща широчина от най-малко 600 mm.

С тази наредба се въвеждат изискванията на чл. 1 на Директива 2010/62/ЕС на Комисията от 8 септември 2010 г. за изменение, с оглед привеждане в съответствие с техническия прогрес, на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/ЕИО на Съвета и на директиви 2003/37/ЕО, 2009/60/ЕО и 2009/144/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори (ОВ L 238/09.09.2010 г.).

По отношение на тракторите от категории Т1 и Т3 наредбата влиза в сила:
– за нови типове превозни средства – считано от 29 септември 2011 г.;
– за нови превозни средства – считано от 29 септември 2012 г.

По отношение на тракторите от категории Т4.3, като се вземат предвид изключенията по чл. 1, ал. 2, наредбата влиза в сила:
– за нови типове превозни средства – считано от 29 септември 2013 г.;
– за нови превозни средства – считано от 29 септември 2016 г.

По отношение на превозните средства от категории Т4.1, Т4.2, С, R и S наредбата влиза в сила:
– за нови типове превозни средства – три години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2 на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника;
– за нови превозни средства – 6 години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2 на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.

*****

3) Наредба №30 за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника

За трактори от категория Т4.3 дължината на платформата не превишава с повече от 2,5 пъти максималната предна или задна колея на трактора в зависимост от това, коя от тях е по голяма.

Разпоредбите на раздел VІІІ от приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 7 се прилагат само за тракторите с пневматични гуми и максимална конструктивна скорост, която не превишава 40 km/h.

Въвеждат се изменения в означенията в приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 7.

По отношение на трактори от категории Т1, Т2 и Т3 наредбата влиза в сила:
– за нови типове превозни средства – считано от 29 септември 2011 г.;
– за нови превозни средства – считано от 29 септември 2012 г.

По отношение на трактори от категории Т4.3 наредбата влиза в сила:
– за нови типове превозни средства – считано от 29 септември 2013 г.;
– за нови превозни средства – считано от 29 септември 2016 г.

По отношение на превозните средства от категории Т4.1, Т4.2, Т5, С, R и S наредбата влиза в сила:
– за нови типове превозни средства – три години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2;
– за нови превозни средства – 6 години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2.

****

4) Наредба №22 за одобрение на типа на нови трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства

В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
– думите „разположени в задната част на трактора“ се заменя с „разположени в задната или предната част на трактора“;
– създава се изречение второ, което гласи: „За целите на наредбата се прилагат категориите трактори, така както са определени в чл. 9а и 9б от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и § 1, т. 1, 2 и 3 от допълнителните разпоредби на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.“

Тази наредба се прилага за:
1. колесни трактори от:
– категории Т1, Т2, Т3, Т4 и Т5;
– подкатегории Т4.1, Т4.2 и Т4.3 към категория Т4;
2. верижни трактори от:
– категории С1,С2, С3,С4 и С5;
– подкатегория C4.1, С4.2, С4.3 към категория С4.“

За одобрението на всеки тип на трактор по отношение на вала за отвеждане на мощност и неговото предпазно устройство производителят или негов упълномощен представител подава отделно заявление до изпълнителния директор на Контролно-техническата инспекция (КТИ).

Към заявлението по чл. 2 производителят или неговият упълномощен представител ще прилага:
– документите по чл. 9, ал. 3, т. 1 от Закона за регистрация за земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) или в случай на производител от друга държава членка или трета страна – еквивалентен документ съгласно националното й законодателство, предоставен и на български език;
– попълнен списък с данни в три екземпляра съгласно образеца по приложение № 1 с приложени чертежи в подходящ и достатъчно подробен мащаб на онези части на трактора, за които се прилагат изискванията на наредбата;
– протоколи, издадени от техническа служба;
– документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Когато заявлението се подава от упълномощен представител, към него се прилага документът съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 ЗРКЗГТ.

Заявителят предоставя на техническата служба образец на трактор, представителен за типа, с монтиран вал за отвеждане на мощност и негово предпазно устройство или онази (онези) част(и) от трактора, за която се счита, че е от съществено значение за извършване на изискваните изпитвания съгласно наредбата.

Изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за отказ на ЕО одобрение на типа съгласно приложение № 2, когато типът трактор:
– не съответства на данните, представени в техническата документация, или
– не отговаря на техническите изисквания по приложение № 1а.“

Въвеждат се понятията:
„Вал за отвеждане на мощност“ – външен вал на трактора за предаване на въртящ момент на дадено оборудване.“
„Трактор“ е моторно превозно средство съгласно § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Създава се ново приложение № 1.

Досегашното приложение № 1 към чл. 4 става приложение № 1а и се изменя така:
Технически изисквания за вала за отвеждане на мощност и неговото предпазно устройство
Когато тракторите са оборудвани с валове за отвеждане на мощност, те трябва да отговарят на изискванията, посочени в точки 1.1 и 1.2.
– Разпоредби за задните валове за отвеждане на мощност.

За тракторите със задни валове за отвеждане на мощност се прилагат изискванията на ISO 500-1:2004 заедно с техническа поправка 1:2005 и ISO 500-2:2004 съгласно таблица № 1.

За тракторите с предни валове за отвеждане на мощност се прилагат изискванията на ISO 8759-1:1998 съгласно таблица № 2.

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3 се изменя.

По отношение на трактори от категории Т1, Т2 и Т3 наредбата влиза в сила:
– за нови типове превозни средства – считано от 29 септември 2011 г.;
– за нови превозни средства – считано от 29 септември 2012 г.

По отношение на трактори от категории Т4.3 наредбата влиза в сила:
– за нови типове превозни средства – считано от 29 септември 2013 г.;
– за нови превозни средства – считано от 29 септември 2016 г.

По отношение на превозните средства от категории Т4.1, Т4.2, Т5, R и S наредбата влиза в сила:
– за нови типове превозни средства – три години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2 на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника;
– за нови превозни средства – 6 години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2 на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.

Exit mobile version

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420