интересноместаОбщиПолезниПътища

Изменения и допълнения в Закона за автомобилните превози (декември 2012)

На 14 Декември 2012г. бяха обнародвани новите допълнения и изменения в Закона за автомобилните превози (ЗАП), а именно:

Съгласно чл. 14 водачите трябва да притежават свидетелство, а не удостоверение както беше досега, а именно:

Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да притежават познания, придобити чрез посещения в курсове за професионално обучение, и свидетелство за успешно положен изпит. Свидетелството се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и е със срок на валидност 5 години.

Като валидността на свидетелството по ал. 2 може да се продължи за нов период от 5 години в случаите, когато преди датата на изтичане на валидността на свидетелството му водачът е завършил опреснителен курс и е положил успешно съответния изпит.

….

Съгласно чл. 21, се въвеждат изисквания към автогарите, относно обслужването на лица д намалена подвижност:

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя с наредба задължителните изисквания към автогарите, условията и реда за работа в тях.

С Наредба се определят и автогарите, в които се осигурява помощ на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност както и мерките за сигурност на превозите на пътници с автобус, които се осигуряват от собствениците на автогари.

Съгласно чл. 23 ал. 2 се въвежда и изискването: Специализирани и случайни автобусни превози да се извършват от лицензирани превозвачи по договорени с клиента цени при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Като превозвачът уведомява писмено съответната областна структура на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за намерението си да извърши случаен превоз на пътници преди започването на превоза.“

В чл. 37 се създава допълнителна алинея, съгласно която:

Превозвачът задължително издава багажна разписка на пътника за всеки отделен багаж, предаден за превоз в багажното помещение на автобуса.
Като превозвачът не приема и не превозва багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса.

Съгласно чл. 42 Превозвачът отговаря за живота и за всяко телесно или психическо увреждане на пътника вследствие на злополука във връзка с превоза, докато пътникът се е намирал в превозното средство или се е качвал, или е слизал от него, или е предизвикана поради товаренето и разтоварването на багажите.

Като при извършването на превоз, за който е приложим Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 181/2011“, е причинена смърт или телесна повреда на пътник, максималният размер на обезщетението, дължимо от превозвача за всеки отделен случай, е предвиденият в чл. 7, параграф 2, буква „а“ от същия регламент.

В чл. 45 се въвежда у допълнителното пояснение, че:

Максималният размер на обезщетението, дължимо от превозвача за всеки отделен случай на загуба или повреда на багаж при извършване на превози, за които е приложим Регламент (ЕС) № 181/2011, е предвиденият в чл. 7, параграф 2, буква „б“ от същия регламент.

Създава се допълнителна глава шеста „а“ с чл. 90а и 90б в ЗАП, а именно:

„Глава шеста „а“
ВНЕДРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В ОБЛАСТТА НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ИНТЕРФЕЙСИ С ОСТАНАЛИТЕ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ
Чл. 90а. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията координира дейностите при внедряване и използване на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт.
(2) За подпомагане дейността на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по ал. 1 се създава Съвет по интелигентните транспортни системи, наричан по-нататък „съвета“.
(3) Съветът по ал. 2 се състои от председател, заместник-председатели и членове.
(4) Председател на съвета по ал. 2 е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а заместник-председатели са заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на вътрешните работи и заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
(5) Членове на съвета по ал. 2 са представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи и на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, определени от съответните министри, представители на Агенция „Пътна инфраструктура“, на Българския институт за стандартизация, на Комисията за защита на потребителите, на Комисията за защита на личните данни и на Националното сдружение на общините на Република България, определени от съответните им ръководители.
(6) При необходимост председателят на съвета по ал. 2 може да кани за участие в работата му представители на други държавни органи, органи на местното самоуправление, представители на неправителствени организации, на висши учебни заведения в страната и други заинтересовани страни, чийто предмет на дейност има отношение към интелигентните транспортни системи.
(7) Поименният състав на съвета по ал. 2 се определя със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(8) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с министъра на вътрешните работи и с министъра на регионалното развитие и благоустройството издава правилник за работата на съвета по ал. 2.
(9) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията подпомага организационно-технически дейността на съвета по ал. 2.
(10) Съветът по ал. 2:
1. подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на правомощията му по ал. 1;
2. изготвя и приема Национален план за действие за внедряване и използване на интелигентни транспортни системи и интерфейси с останалите видове транспорт и наблюдава изпълнението му;
3. обсъжда и подготвя доклад с информация относно напредъка за националните дейности и проекти по отношение на приоритетните области за използване на спецификации и стандарти за интелигентни транспортни системи;
4. прави предложения за промени в правното регулиране в областта на внедряването на интелигентни транспортни системи;
5. прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с ефективното прилагане на законодателството, свързано с внедряването на интелигентни транспортни системи;
6. дава становища по нормативни актове, свързани с интелигентни транспортни системи;
7. обсъжда други въпроси, свързани с внедряването на интелигентни транспортни системи.
(11) По решение на съвета по ал. 2 към него могат да се създават работни групи за решаване на отделни проблеми и задачи.
Чл. 90б. Правилата относно внедряването и използването на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт се определят с наредба на Министерския съвет.“

Като Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ контролира изпълнението на задълженията на превозвачите и водачите, извършващи превози на пътници, и на собствениците и управителите на автогари по Регламент (ЕС) № 181/2011 и е национален орган по прилагането на този регламент съгласно чл. 28, параграф 1 от регламента.“

 

Въвеждат се допълнителни изменения в чл. 93, съгласно които:
– Водач, който приеме и/или превози багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса, се наказва с глоба 1000 лв.
– Водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари с превозно средство, на което не е извършен предпътен технически преглед, се наказва с глоба 500 лв.
– Водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари, без да е преминал предпътен медицински преглед, се наказва с глоба в размер 500 лв.
– При повторно нарушение по ал. 7 и 8 наказанието е глоба в размер 1000 лв.“

Съгласно чл. 93в се въвеждат новите изменнеия относно наказания на водач, който не представи докукментите си за проверка при поискване, а именно:

Наказва се с глоба 1500 лв. водач, който при проверка от контролните органи не представи документите, които са регистрирали времето на управление, прекъсванията и почивките му през текущия ден, и тези от предходните 28 календарни дни:
1. тахографски листа, и/или
2. карта на водача (ако притежава такава), както и записите от нея, и/или
3. ръчни записи и разпечатки, и/или
4. удостоверение по чл. 10, ал. 1 от наредбата по чл. 89, ал. 1.

Въвежда се и допълнителната сакнция, съгласно чл. 96:

Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 1000 лв.:

1. който не организира извършването на предпътни технически прегледи на пътните превозни средства или допусне или разпореди извършването на обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари с превозно средство, което не е технически изправно или на което не е извършен предпътен технически преглед;
2. който допусне или разпореди извършване на превоз на багаж по автобусна линия без издаване на багажна разписка или превоз на багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса;
3. който не организира извършването на предпътни медицински прегледи на водачите или допусне или разпореди извършването на обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или на товари от водачи, които не са преминали предпътен медицински преглед.
При повторно нарушение – наказанието е глоба или имуществена санкция в размер 3000 лв.“

Сългасно чл. 96в, се въвежда санкция и за случаите когато:

Който допусне или разпореди извършването на превоз на товари за собствена сметка с моторни превозни средства или състави от пътни превозни средства с допустима максимална маса над 12 тона, за които няма издадени удостоверения за обществен превоз на товари или заверено копие на лиценз на Общността се наказва с глоба или с имуществена санкция 1500 лв.

 

Въвеждат се наказания, съгласно чл. 98, ал. 7, за преподаватели по теоретично и практическо обучение, когато:

Наказва се с глоба 1500 лв. преподавател по теоретично и/или практическо обучение на водачи за придобиване на начална квалификация или за усъвършенстване на познанията им, който при провеждане на обучението:
1. не спазва изискванията на учебната документация за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация или за усъвършенстване на познанията им по чл. 7б, ал. 5;
2. допуска нарушение при воденето на документите;
3. не вписва своевременно данните в документите;
4. нарушава определената дневна натовареност на преподавателите;
5. допуска нарушение на:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) (доп. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.) графика за провеждане на теоретичното и/или практическото обучение;
в) продължителността на учебните часове.
Който наруши изискванията за провеждане на обучение на водачи за придобиване на начална квалификация или за усъвършенстване на познанията им и изискванията при водене на свързаната с тях документация, за които не е предвидено друго наказание, се наказва с глоба или с имуществена санкция 500 лв.

Въвежда се и санкция към собственици на автогари, съгласно чл. 102, а именно: Собственик на автогара, който не изпълнява мерките за сигурност на превозите на пътници с автобус, предвидени в наредбата по чл. 21, ал. 1, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер 1000 лв.


Създават се изцяло нови членове чл. 104б – 104д, съгласно които:

На превозвач, който наруши разпоредбите на Регламент (ЕС) № 181/2011, се налагат имуществени санкции, както следва:
1. за нарушение на чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
2. за неизпълнение на задължението по чл. 5 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 3000 лв.;
3. за нарушение на чл. 6 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 3000 лв.;
4. за неизплащане на обезщетението в пълен размер, предвидено в чл. 7, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 10 000 лв.;
5. за неизплащане на обезщетението в пълен размер, предвидено в чл. 7, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
6. за неосигуряване на необходимата помощ съгласно чл. 8 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 3000 лв.;
7. за нарушение на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 5000 лв.;
8. за нарушение на чл. 10, параграфи 2 – 4 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 5000 лв.;
9. за нарушение на чл. 10, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
10. за нарушение на чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 5000 лв.;
11. за нарушение на чл. 11, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
12. за нарушение на чл. 11, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
13. за нарушение на чл. 13 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
14. за нарушение на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
15. за неизплащане на обезщетението в пълен размер, предвидено в чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
16. за нарушение на чл. 17, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 500 лв.;
17. за неизплащане на обезщетението в пълен размер, предвидено в чл. 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 500 лв.;
18. за нарушение на чл. 19, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
19. за нарушение на чл. 20, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
20. за нарушение на чл. 21 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
21. за нарушение на чл. 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
22. за нарушение на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
23. за нарушение на чл. 27 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.
На водач на автобус, който не предостави помощ на лица с увреждания или с намалена подвижност съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 181/2011, се налага глоба в размер 500 лв.
На управител или на собственик на автогара, който наруши разпоредбите на Регламент (ЕС) № 181/2011, се налага глоба или имуществена санкция, както следва:
1. за неизпълнение на задължението по чл. 5 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 3000 лв.;
2. за нарушение на чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 5000 лв.;
3. за нарушение на чл. 11, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
4. за нарушение на чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
5. за нарушение на чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
6. за нарушение на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 2000 лв.;
7. за неизплащане на обезщетението в пълен размер, предвидено в чл. 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
8. за нарушение на чл. 17, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 500 лв.;
9. за нарушение на чл. 20, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.;
10. за нарушение на чл. 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 181/2011 – в размер 1000 лв.
За нарушения на изискванията на Регламент (ЕС) № 181/2011, за които не е предвидено друго наказание, се налага глоба или имуществена санкция 500 лв.“

Въвеждат се и новите понятия като:
„Интелигентни транспортни системи“ са системи, при които се прилагат информационни и комуникационни технологии в областта на автомобилния транспорт, включително инфраструктура, превозни средства и ползватели, и в управлението на движението и управлението на мобилността, както и за интерфейси с останалите видове транспорт.
„Интерфейс“ е междусистемно устройство, осигуряващо средствата, чрез които системите могат да се свържат и да си взаимодействат.
„Лице с увреждания“ и „лице с намалена подвижност“ са понятия (В сила от 01.03.2013 г.)та по смисъла на Регламент (ЕС) № 181/2011.“

Пълният текст на Закона за автомобилните провози от декември 2012г. четете тук.

 


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373