интересноОбщиПолезниПътища

Новата Наредба №11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари – в сила от 22.11.2011г.

Новите изменения и допълнения на Наредба № 11 от 2002г. за международен превоз на пътници и товари

В сила от 22.11.2011 г.
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Обн. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2011г.

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „транспорта“ се поставя запетая и се добавя „информационните технологии и съобщенията“.

2. В ал. 2 думите „товароносимост до 3,5 т или“ се заличават и думите „6 т и за извършване на превози за собствена сметка“ се заменят с „3,5 т с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително“.

§ 2. В чл. 3 се създава т. 4:
„4. установяване на територията на Република България.“

§ 3. В чл. 4 думата „превозна“ се заменя с „транспортна“.

§ 4. В чл. 5б, ал. 2 след думата „лица“ се поставя запетая, а думите „по чл. 2, ал. 1“ се заменят с „извършващи международен превоз на пътници или товари“.

§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Показателят „Фс“ се определя, както следва:

и/или банкова гаранция (К/G)
капитал (К)
и/или застраховка (К/Z)
Фс = –––––––––––––––––––,
левова равностойност левова равностойност
на 9000 евро + (n – 1) x на 5000 евро
където капиталът (К) е равен на размера на собствения капитал (К1) минус размера на невнесения капитал (К2), (G) е размерът на банковата гаранция, (Z) е размерът на застрахователната сума, а „n“ е броят на заявените копия на лиценза на Общността. Капиталът се определя по данните от представения годишен финансов отчет.“

2. В ал. 4 думите „подлежащи на принудително изпълнение публични“ се заличават, а след думата „задължения“ се добавя „за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“.

3. В ал. 5:
а) в т. 2 думите „не по-малък от“ се заличават;
б) точка 4 се изменя така:
„4. да е издадена от местна банка, притежаваща лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от Българската народна банка при условията и по реда на Закона за кредитните институции, или от банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз;“.

4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Договорът за застраховка по ал. 3 трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде сключен за застраховка по раздел ІІ, буква „А“, т. 3, 8, 9, 13 и 16 от приложение № 1 от Кодекса да застраховането; застрахованото имущество трябва да е собственост на лицето по чл. 2, ал. 1;

2. да бъде сключен за застрахователна сума не по-малка от общия размер на собствения капитал, с който е необходимо да разполага превозвачът съгласно ал. 1;

3. периодът на застрахователното покритие трябва да е 1 година.“

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея т. 3 се изменя така:

„3. всяка година:
а) в 30-дневен срок от съставянето на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, за последния отчетен период;
б) преди изтичане на срока, за който е сключен договорът за застраховка, или срока, за който е издадена банковата гаранция.“

6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея:
а) точка 1 се изменя така:
„1. годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор;“

б) създава се нова т. 3:
„3. договор за застраховка, отговарящ на изискванията на ал. 6;“

в) досегашната т. 3 става т. 4.

7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Лицата по чл. 2, ал. 1, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

8. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Лицата по чл. 2, ал. 1, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, представят по избор годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и/или банкова гаранция, и/или застраховка и удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(11) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 доказва финансовата си стабилност с годишния отчет на предприятието, заверен от регистриран одитор, и средствата от собствения му капитал са в размер, по-малък от предвидения в ал. 1, освен годишния финансов отчет представя и договор за застраховка или банкова гаранция. В този случай договорът за застраховка или банковата гаранция могат да бъдат сключени, съответно издадени, за размера на средствата от собствения капитал на превозвача, които не достигат, за да докаже финансовата си стабилност.“

§ 6. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Изискването по чл. 3, т. 4 е изпълнено, когато лицето по чл. 2, ал. 1 е действително и трайно установено на територията на Република България съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за установяване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета (ОВ, L 300 от 14 ноември 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 1071/2009).

(2) Когато лицето по чл. 2, ал. 1 не разполага със собствен или нает експлоатационен център по член 5, буква в) от Регламент (ЕО) № 1071/2009, възлага извършването на техническо обслужване и поддръжка на превозните средства, с които извършва превозите, на физически или юридически лица, извършващи дейности по техническо обслужване и ремонт на пътни превозни средства.

(3) Изискването за установяване на територията на Република България се доказва чрез представяне на декларация по образец (приложение № 9а).“

§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 1 се отменя;
б) точки 2 – 4 се изменят така:

„2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър – документът се представя, ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.;

3. декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност – документът се представя, ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.;

4. копие на удостоверението за регистрация в регистър БУЛСТАТ – документът се представя, ако търговецът не е регистриран или пререгистриран след 1 януари 2008 г.“;

в) в т. 7 преди думата „удостоверение“ се добавя „копие на“, а след думата „дейност“ се поставя тире и се добавя „представя се, когато удостоверението не е издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз“;

г) точка 11 се изменя така:

„11. копие на справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност;“

д) създава се т. 17:

„17. декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по образец (приложение № 9а).“

2. (В сила от 23.02.2012 г.) Създава се ал. 2:

„(2) Заявлението по ал. 1 може да бъде подписано с квалифициран електронен подпис и подадено по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.“

§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „транспорта“ се поставя запетая и се добавя „информационните технологии и съобщенията“.

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Ако заявлението не отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 1, на заявителя се изпраща съобщение с указания за отстраняване на нередовностите в едномесечен срок от получаване на съобщението.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „14-дневен“ се заменят с „30-дневен“, а след думите „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се добавя „по образец (приложение № 11б)“.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думата „заявление“ се добавя „по образец (приложение № 11в)“.

6. Създават се ал. 6 – 8:

„(6) При изгубване, повреждане или унищожаване на лиценз на Общността или на заверено копие на лиценза на Общността превозвачът подава заявление за издаване на дубликат по образец (приложение № 11г), придружено с декларация и документ за платена държавна такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета с ПМС № 81 от 2000 г.

(7) Дубликат на лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари или дубликат на заверено копие на лиценза на Общността се издава в 7-дневен срок от подаване на заявлението от лицето по чл. 2, ал. 1.

(8) (В сила от 23.02.2012 г.) Заявленията по ал. 4, 5 и 6 могат да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис и подадени по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.“

§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думата „това“ се добавя „по образец приложение № 11д“.

2. (В сила от 23.02.2012 г.) Създава се ал. 4:

„(4) Заявлението по ал. 3 може да бъде подписано с квалифициран електронен подпис и подадено по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.“

§ 10. В чл. 12 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.

§ 11. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се ал. 1:

„(1) Когато министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице установи, че е налице някое от основанията по чл. 11 от Закона за автомобилните превози, определя следните срокове за отстраняване на нередностите:

1. при смърт или при невъзможност ръководителят на транспортната дейност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност – три месеца;

2. когато ръководителят на транспортната дейност е престанал да отговаря на изискванията за добра репутация или за професионална компетентност – един месец;

3. когато превозвачът е престанал да отговаря на изискванията за финансова стабилност или за установяване на територията на Република България – три месеца.“

2. Досегашният текст става ал. 2 и в нея се създава т. 6:

„6. несъответствията не са отстранени в сроковете по ал. 1.“

§ 12. В чл. 17, ал. 2 думите „товароносимост до 3,5 т или“ се заличават, а думите „6 т и за извършване на превози за собствена сметка“ се заменят с „3,5 т с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително“.

§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в т. 5 след думата „изискват“ се добавя „от Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата, както и“.

2. Създават се ал. 2 и 3:

„(2) При извършване на международен превоз на товари с многостранно разрешително по чл. 32, ал. 1 освен документите по ал. 1 в превозното средство трябва да се намират следните документи:

1. разрешителното и бордовият дневник към него;

2. сертификат за съответствие с изискванията за екологичност и безопасност за всяко моторно превозно средство;

3. сертификат за съответствие с изискванията за безопасност за ремарке или полуремарке за всяко превозно средство;

4. сертификат за техническа изправност за моторното превозно средство и за ремаркето или полуремаркето за всяко превозно средство.

(3) Сертификатите по ал. 2, т. 2 – 4 трябва да са на един от четирите езика: официалния език на страната, в която са регистрирани моторното превозно средство, съответно ремаркето или полуремаркето, на френски, на английски или на немски език, придружени от превод на поне два от останалите посочени езици.“

§ 14. В чл. 20 се създава ал. 4:

„(4) При подаването на заявката по ал. 1 служителят от бюрото за обслужване на превозвачи сверява приложените към нея документи с оригиналите им – когато са представени техни копия.“

§ 15. В чл. 25 след думите „раздели ІІІ и V“ се добавя „за съответната календарна година“, думата „седемдневен“ се заличава, а думите „от приключване на превоза“ се заменят с „до 1 март на следващата календарна година“.

§ 16. В чл. 26 се създава т. 6:

„6. в други случаи, извън посочените в т. 1 – 3, от комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“

§ 17. В чл. 27 след думите „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ се добавя „по образец по приложение № 15а“.

§ 18. В чл. 28 думата „заявление“ се заменя със „заявлението по чл. 27“.

§ 19. В чл. 29 думата „заявление“ се заменя със „заявлението по чл. 27“.

§ 20. В глава трета в заглавието на раздел VІ думите „и многократни“ се заличават.

§ 21. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Многостранните разрешителни за международен превоз на товари по шосе (ЕКМТ/СЕМТ), предоставени от Международния транспортен форум, се разпределят и използват при условия и по ред, определени със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

2. Създава се нова ал. 6:

„(6) Многостранното разрешително може да бъде използвано само за едно превозно средство по едно и също време. То следва да бъде на борда на автомобила от пункта на натоварване до пункта на разтоварване за превоз на товари или за целия празен пробег, който предхожда или следва превоз на товар.“

3. Създават се ал. 7 – 11:

„(7) Многостранното разрешително не може да бъде използвано за превоз на товари до страни, които не са включени в многостранната квота и не са отбелязани в разрешителното.

(8) Бордовият дневник към разрешителното трябва да бъде попълнен от водача преди започването на всяка транспорта операция; записът на транспортните операции трябва да бъде отбелязан в хронологичен ред за всеки превоз на товари от пункта на натоварване до пункта на разтоварване, както и за всеки празен пробег, с посочен граничен пункт; могат да бъдат отбелязани и транзитни гранични пунктове.

(9) Многостранното разрешително не може да бъде използвано за превози на товари на територията на една и съща държава, включена в многостранната квота.

(10) Многостранно разрешително, предназначено за извършване на превози с пътно превозно средство, което съответства на техническите норми и нормите за безопасност от по-ниска степен, може да бъде използвано от превозвача за превозно средство, което съответства на техническите норми и нормите за безопасност от по-висока степен.

(11) Многостранно разрешително, предназначено за извършване на превози с пътно превозно средство, което съответства на техническите норми и нормите за безопасност от по-висока степен, не може да бъде използвано от превозвача за превозно средство, което съответства на техническите норми и нормите за безопасност от по-ниска степен.“

4. Досегашната ал. 6 става ал. 12 и в нея:

а) в т. 2:

аа) в буква „а“ думите „за „по-зелен и сигурен автомобил“ се заменят с „и нормите за безопасност за Евро ІІІ сигурен автомобил“;

бб) в буква „б“ думите „Евро 3 сигурен автомобил“ се заменят с „Евро ІІІ сигурен автомобил“ и всеки следващ“;

б) в т. 3 думите „членки на ЕКМТ“ се заменят с „включени в многостранната квота“;

в) в т. 5 думите „страни – членки на ЕКМТ“ се заменят със „страни, които са включени в многостранната квота“;

г) създава се т. 10:

„10. отнемането на многостранните разрешителни се извършва от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

§ 22. В чл. 35, ал. 1 т. 10 се отменя.

§ 23. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „са дните на обслужване“ се заменят с „е броят на автобусите, необходими за експлоатацията“.

2. В ал. 3 думите „като се издава дубликат“ и запетаята след тях се заличават.

3. В ал. 4 т. 3 се изменя така:

„3. въз основа на анализ се установи, че линията ще засегне съществуването на друга, сходна линия, за която има сключен един или повече договори за обществена услуга за съответните преки участъци“.

4. В ал. 6 след думата „достъпно“ се добавя „за потребителите“, а думите „в автобуса“ се заличават.

5. В ал. 9 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.

§ 24. В чл. 43 ал. 2 се изменя така:

„(2) Лицето по чл. 2, ал. 1 може да подаде заявление за промяна на линия, която експлоатира, след като е приключила процедурата за промяна на същата линия, открита преди това (ако има такава).“

§ 25. В чл. 45б, ал. 1 се създава т. 8:

„8. копие на лиценза на Общността за извършване на превоз на пътници на членовете на сдружението – когато е предвидено линията да се изпълнява от сдружение на превозвачи.“

§ 26. В чл. 45д се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „откриването на процедурата“ се заменят с „подаването на заявлението“.

2. В ал. 5:

а) точка 2 се изменя така:

„2. въз основа на анализ се установи, че линията ще засегне съществуването на друга, сходна линия, за която има сключен един или повече договори за обществена услуга за съответните преки участъци“;

б) точка 3 се отменя;

в) точка 4 се изменя така:

„4. въз основа на подробен анализ се установи, че обслужването на линията – предмет на заявлението, е насочено единствено към извършването на превоз на пътници по маршрута на линията на територията на една и съща държава;“.

3. В ал. 7 след думата „достъпно“ се добавя „за потребителите“, а думите „в автобуса“ се заличават.

§ 27. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „заявление“ се добавя „по образец приложение № 21а“.

2. В ал. 2 т. 1 се отменя.

§ 28. В чл. 51 т. 3 се отменя.

§ 29. В глава четвърта, раздел ІІ се създава чл. 51а:

„Чл. 51а. Лицата по чл. 2, ал. 1 връщат предоставените им разрешителни за извършване на совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на Европейския съюз, в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в срок до 15 работни дни след приключване на превозите.“

§ 30. В чл. 52, ал. 2 думите „съответната дирекция „Автомобилна администрация“ се заменят със „съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“.

§ 31. В чл. 52а, ал. 2 думите „съответната дирекция „Автомобилна администрация“ се заменят със „съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“.

§ 32. В чл. 53, ал. 2 т. 1 се отменя.

§ 33. Създава се чл. 54а:

„Чл. 54а. Случайните превози на деца и/или ученици, осъществявани от български превозвачи, се извършват само през светлата част на денонощието.“

§ 34. В чл. 55 се създават т. 6, 7 и 8:

„6. разрешително за извършване на случаен превоз на пътници – когато такова се изисква по силата на международни договори и спогодби, по които Република България е страна;

7. (В сила от 01.01.2012 г.) удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици – когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици;

8. удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU) – когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици.“

§ 35. В чл. 55а се създават т. 3 и 4:

„3. (В сила от 01.01.2012 г.) удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици – когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици;

4. удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU) – когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици.“

§ 36. В чл. 56в се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в текста преди буква „а“ думите „държавите членки“ се заменят с „приемащата държава членка“;

б) в буква „а“ думите „цените и“ се заличават;

в) в буква „д“ думите „единна данъчна основа се прилага за превозите, посочени в чл. 56б“ се заличават.

2. В ал. 2 думата „държавата“ се заменя с „приемащата държава“, а думата „домакин“ се заличава.

§ 37. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Лицето по чл. 2, ал. 1 инструктира водачите да спазват Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (ОВ, L 102 от 11 април 2006 г.), Регламент (ЕИО) 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (ОВ, L 370 от 31 декември 1985 г.) или съответно на AETR. Провеждането на инструктажа се удостоверява от водача с подпис в книгата за инструктаж.“

2. Създават се ал. 6 – 12:

„(6) (В сила от 23.02.2012 г.) Лицето по чл. 2, ал. 1 извършва превозите на пътници или товари само с превозни средства, на които е извършен предпътен преглед за проверка на техническата изправност, и за които има:

1. издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност;

2. издаден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;

3. издадено удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици – когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици;

4. издадено удостоверение за категоризация по системата за международна класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт (IRU) – когато с превозното средство се извършва превоз на деца и/или ученици.

(7) (В сила от 23.02.2012 г.) Лицето по чл. 2, ал. 1 организира извършването на предпътните прегледи по ал. 6. Предпътният преглед се извършва от лице, което е завършило средно или висше образование със специалност, посочена в приложение № 28а, и е в трудовоправно или облигационно правоотношение с превозвача.

(8) (В сила от 23.02.2012 г.) Прегледът по ал. 6 се извършва преди всяко излизане на превозното средство от експлоатационния център и включва проверка на:

1. техническото състояние на:

а) достъпни системи, агрегати, механизми и възли на превозното средство;

б) гумите и колелата;

в) други достъпни възли и агрегати от ходовата част;

2. изправността на:

а) работната спирачна уредба, както и изпускане на въздух или течност от нея;

б) спирачната уредба за паркиране;

в) осветлението и отоплението;

г) осветителната и звуковата сигнална уредба;

д) вратите и стъклочистачките и тяхното функциониране;

е) огледалата за обратно виждане;

3. функционирането на компресора, както и налягането, което той поддържа в пневматичната система;

4. теч на експлоатационни течности и/или на гориво;

5. наличие на изискваните за ППС пожарогасител (включително валидността на периодичната му проверка), аптечка, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.

(9) (В сила от 23.02.2012 г.) Когато при извършването на предпътния преглед по ал. 6 се установят една или повече неизправности или липса на елементи от оборудването по ал. 8, т. 5 и/или някой от документите по ал. 6, не се допуска за извършване на превоз на пътници или товари с превозното средство.

(10) (В сила от 23.02.2012 г.) Предпътните технически прегледи се регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец приложение № 28б.

(11) Лицето по чл. 2, ал. 1 осъществява международни случайни и специализирани превози на деца и/или ученици с водачи, които притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и са на възраст не по-малка от 25 години.

(12) (В сила от 01.01.2012 г.) Удостоверението по ал. 6, т. 3 се издава от лицата по чл. 148, ал. 2 от Закона за движението по пътищата по реда на наредбата по чл. 147, ал. 1 от същия закон.“

§ 38. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 5:

„5. да притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и да са на възраст не по-малка от 25 години – изискването се прилага при извършването на международни случайни и специализирани превози на деца и/или ученици.“

2. В ал. 2 думите „удостоверение за професионална компетентност, признато“ се заменят с „карта за квалификация на водача, призната“, след думата „членки“ се поставя точка и текстът до края се заличава.

§ 39. Членове 59а и 59б се отменят.

§ 40. В § 1 от допълнителните разпоредби, в т. 4 буква „в“ се отменя.

§ 41. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В буква „В“, т. 4 думите “ данък печалба“ се заменят с „подоходно облагане“.

2. В буква „Г“, т. 13 думите „да е запознат с различните видове транспортни неправителствени организации, тяхната роля, функция и техния статут“ се заменят с „да познава различните категории дружества, извършващи спомагателни дейности при превоз, тяхната роля, функции и по целесъобразност, правно положение“.

3. В буква „Е“:

а) в т. 7 думите „пиги-бег“ се заменят с „комбиниран автомобилен и железопътен превоз“;

б) в т. 8 след думата „отпадъци“ се добавя „по-конкретно, произтичащите от Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци“.

4. В буква „Ж“:

а) в т. 1 след думите „медицински свидетелства“ се добавя „карта за квалификация на водача“.

б) създава се т. 5:

„5. да е в състояние да прилага процедури по правилното укрепване на товарите и да познава съответните техники за това.“

Нови и изменени приложения, в сила от 22.11.2011г.:
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1: Списък на предметите, върху които се полага изпит за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2: Удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари (пътници)

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 8: Справка за финансова стабилност

Приложение № 6 към чл. 8, ал. 1: Заявление за издаване на лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на товари/пътници

Приложение № 9а към чл. 6а, ал. 3: Декларация за съответствие с изискването за установяване на територията на Република България по член 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009

Приложение № 10 към чл. 9, ал. 1: ЛИЦЕНЗ № ….за международен автомобилен превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение

Приложение № 10а към чл. 9, ал. 1: ЛИЦЕНЗ № ….за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение

Приложение № 11 към чл. 9, ал. 1: ЛИЦЕНЗ № ….ЗАВЕРЕНО КОПИЕ № …..за международен автомобилен превоз на пътници за чужда сметка или срещу възнаграждение

Приложение № 11а към чл. 9, ал. 1: ЛИЦЕНЗ № ….ЗАВЕРЕНО КОПИЕ № ….за международен автомобилен превоз на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение

Приложение № 11б към чл. 9, ал. 4: З А Я В Л Е Н И Е за отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на ПЪТНИЦИ или ТОВАРИ

Приложение № 11в към чл. 9, ал. 5: З А Я В Л Е Н И Е за издаване на допълнителни заверени копия към лиценз на Общността

Приложение № 11г към чл. 9, ал. 6: З А Я В Л Е Н И Е за издаване на дубликат на лиценз на Общността/заверено копие към лиценз на Общността

Приложение № 11д към чл. 10, ал. 3: З А Я В Л Е Н И Е за продължаване срока на валидност на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на ПЪТНИЦИ/ТОВАРИ

Приложение № 15 към чл. 23: ОПИС НА РЕЗЕРВАЦИИ за ГКПП

Приложение № 15а към чл. 27: З А Я В Л Е Н И Е за предоставяне на разрешителни за международен автомобилен превоз на товари

Приложение № 17 към чл. 35, ал. 1, т. 1: ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешително за превоз на пътници по международна автобусна линия до страна, която не е членка на Европейския съюз

Приложение № 18 към чл. 42: Справка за реализираните превози и превозени пътници (на основание чл. 3, ал. 2 ЗАП)

Приложение № 21а към чл. 47, ал. 1: З А Я В Л Е Н И Е за получаване на разрешително за совалков превоз на пътници до държави, които не са членки на Европейския съюз, с които не се разменя контингент разрешителни

Приложение № 22 към чл. 51, т. 6: Пътническа ведомост за извършване на совалков превоз

Приложение № 23 към чл. 52: Образец на контролен документ за случайните превози, освободени от разрешително

Приложение № 23б към чл. 52а, ал. 2: З А Я В Л Е Н И Е до съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ по месторегистрация на търговеца за получаване на книжки, съдържащи пътнически ведомости.

Приложение № 24 към чл. 53, ал. 1: З А Я В Л Е Н И Е за получаване на разрешително за случаен превоз на пътници до страна, която не е член на Европейския съюз

Приложение № 26 към чл. 45а, ал. 1: Разрешително за извършване на международен превоз по автобусна линия

Приложение № 28 към чл. 57, ал. 5: СЕРТИФИКАТ ЗА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
№ ……. за обществен превоз на товари по шосе съгласно разрешително на Общността

Приложение № 28а към чл. 57, ал. 7: Списък на специалностите, които трябва да са завършили лицата, извършващи предпътни прегледи за техническа изправност на ППС

Приложение № 29 към чл. 57а, ал. 2: Заявление за издаване на Сертификат за водач на моторно превозно средство

ПЪТНИЯТ ТЕКСТ НА НАРЕДБАТА И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420