законодателствоинтереснонаредбиОбщиПолезни

Новата Наредба №37 за обучение на шофьори

Обнардваха измененията в Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

 

С влизането в сила на Наредбата вече се отменя понятието „подкатегория“. Влиза в сила новото означение на категориите, които официално се изписват като:

„AM“, „А1“, „А2“, „А“, „В“, „В1″, ВЕ“, „С“, „С1“, „С1Е“, „СЕ“, „D“, „D1“, „D1Е“, „DЕ“ и „Ткт“, Ттм“.

Въвежда се изискването пътните превозни средства, с които се провежда практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС, са от съответните категории по чл. 150а от ЗДвП и трябва да отговарят на изискванията към превозните средства за провеждане на съответните изпити, определени в чл. 15, ал. 1, 2 и 6 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

Вече обучението за придобиване на права за управление на тролейбус, в случай че лицата притежават правоспособност за управление на МПС от категория „D“, се провежда с тролейбус.

Въвеждат се изменения и в обучението за придобиване на права за управление на МПС от категория „В“ с прикачено ремарке с допустима максимална маса над 750 kg. Когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, обучението се провежда със състав с допустимата максимална маса над 3500 kg.

Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „АМ“ се провежда с МПС от същата категория.

Допуска се при обучение за придобиване на права за управление на МПС от категориите „А“ и „А2“ (по модули от 1 до 7 от „Управление на МПС“ от учебната документация по чл. 153, т. 1 от ЗДвП), да се използват мотоциклети от категории „А1“ и „А2“, включени в списъка към разрешението за обучение на учебния център.

Проверката на годността на допълнителното оборудване на превозното средство, което се използва с учебна цел за определената категория и първоначалната проверка за съответствие с изискванията на чл. 8 се извършват по реда на обновената Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.

Теоретичното и практическо обучение на кандидат шофьори, за съответната категория, преминават:

 • кандидати, които за пръв път кандидатстват за придобиване на правоспособност или притежават правоспособност за управление на МПС от категория „АМ“;
 • кандидати, които кандидатстват за категории „С1“, „С“, „СЕ“, „D1“, „D“ и „DЕ“;
 • кандидати за категории „А1“, „А2“ и „А“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории В1, В, Ткт и Ттм;
 • кандидати за категории „В1“ и „В“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории А1, А2, А, Ткт или Ттм;
 • кандидати за категория „Ттм“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории „А1“, „А2“, „А“, „В1“, „В“ или „Ткт“;
 • кандидати за категория „С“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория „С1“;

Само теоретично обучение за съответната категория преминават кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от:

 • категория „СЕ“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории „С1Е“ или „D1E“;
 • категория „DЕ“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория „D1E“;
 • само практическо обучение за съответната категория преминават кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от:
 • категории „ВЕ“, „D1Е“ и „С1Е“;
 • категория „Ткт“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории „А1“, „А2“, „А“, „В1“, „В“ и „Ттм“;
 • категория „А“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория „А1“ или „А2“;
 • категория „А2“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория „А1“;
 • категория „D“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория „D1″.“

Не подлежат на задължително обучение кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от:

 • категория „В“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория „В1“;
 • категория „С1Е“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории „D1Е“ или „DЕ“;
 • категория „СЕ“, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория „DЕ“;

Обучението на лица, които са загубили правоспособност за управление на МПС поради отнемане на всички контролни точки (чл. 157, ал. 4 ЗДвП), се определя в намален обем от учебната документация по чл. 153, т. 1 от ЗДвП.

Кандидатите, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория „D“, за придобиване на права за управление на тролейбус преминават теоретично и практическо обучение.
Кандидатите за придобиване на права за управление на МПС от категория „В“ с прикачено ремарке с допустима максимална маса над 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, преминават практическо обучение.

Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС може да започне най-рано три месеца, а за категория „АМ“ – един месец преди обучаваният да навърши необходимата възраст съгласно чл. 151, ал. 1 ЗДвП. За обучаваните по държавен прием в системата на средното образование този срок е една година.

Като водач, на когото е наложено наказание „Временно лишаване от право да управлява МПС“, в срока за изтърпяване на наказанието може да участва само в теоретично обучение.

Лицата, които са загубили правоспособността си за управление на МПС поради отнемане на всички контролни точки, при записване за обучение представят за това документ от съответната служба на МВР и удостоверение за психологическа годност.

Когато лицето не притежава правоспособност за управление на МПС от категория В, практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории „АМ“, „А1“, „А2“ и „А“ по път в населено и извън населено място започва след успешното полагане на теоретичния изпит.
Въвежда се изискването, при обучение на лица с трайни увреждания, ръководителя на учебния център писмено да уведоми съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, преди започване на обучението с превозно средство по чл. 11, ал. 1, пригодено за управление от лице с трайни увреждания съобразно характера на увреждането.

Преди провеждане на индивидуално обучение ръководителят на учебната дейност уведомява ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, че ще бъде провеждано индивидуално обучение и съобщава имената на кандидата. В графика по ал. 1 допълнително се вписват датите и часовете, на които ще се провежда индивидуалното обучение, за всеки следващи седем дни.

 

Изпити

 • След провеждане на задължителното теоретично обучение кандидатът полага вътрешен теоретичен изпит. Когато вътрешният теоретичен изпит не е положен успешно, кандидатът полага нов изпит.
 • След провеждане на задължителния минимум от учебни часове за практическо обучение кандидатът полага вътрешен практически изпит. Когато вътрешният практически изпит не е положен успешно, кандидатът трябва да премине допълнително обучение съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 от ЗДвП и да положи втори вътрешен изпит. Когато и вторият вътрешен практически изпит не е положен успешно, на кандидата се препоръчва допълнително обучение.
 • Когато вътрешният практически изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории „АМ“, „А1“, „А2“ и „А“ не е положен успешно, кандидатът трябва да премине допълнително обучение съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства по чл. 153, т. 1 ЗДвП и да положи нов вътрешен изпит.
 • Кандидатите, които не са се явявали на теоретичен и/или практически изпит 6 месеца от успешното полагане на съответния вътрешен изпит или ако са изминали повече от 6 месеца от последното им явяване на съответния изпит, подлежат на вътрешни теоретични и/или практически изпити.
 • При успешно полагане на съответния вътрешен изпит това обстоятелство се отбелязва в системата по чл. 27, ал. 7.
 • Когато кандидатът е вписал забележка в учебния си картон, че не желае да премине допълнителното обучение по чл. 19б, ал. 4, това обстоятелство се отбелязва в системата по чл. 27, ал. 7.
 • Кандидатите за изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, от съответните категории, се допускат до изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство само след успешното полагане на вътрешния практически изпит.

 

Обучаващи

Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС се извършва от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или от лица, регистрирани по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и от професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, средни общообразователни училища с професионални паралелки и акредитирани по реда на Закона за висшето образование висши училища, притежаващи разрешение за теоретично и практическо обучение, издадено при условията и по реда на тази наредба.

За издаване на разрешение за теоретично и практическо обучение обучаващите лица подават заявление (приложение № 9), към което прилагат документите:

 • единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца или БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска цел или документ – преведен на български език и легализиран, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а за лицата на бюджетна издръжка – копие от акта на органа за тяхното създаване;
 • документ за внесена държавна такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта;
 • 5. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) документ за внесена държавна такса за издаване на удостоверение за годност на превозните средства съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, приета с ПМС № 81 от 2000 г.

За удостоверяване на изискванията относно помещенията, където се провеждат обученията, обучаващите лица прилагат към заявлението за издаване на разрешение за извършване на обучение и:

 • копие на документ за собственост или договор за наем за помещенията, които се ползват за учебен кабинет и за офис; 2. копие на протокола за годност на учебния кабинет и офиса;
 • копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите и дипломите за завършено образование – документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към разрешение за извършване на обучение;
 • копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност – документът се представя за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, които за първи път се вписват в списък към разрешение за извършване на обучение, или за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, в чиито свидетелства за управление на моторно превозно средство има промяна на данните след предходното им представяне в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
 • свидетелства за съдимост на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност;
 • копие на трудова или осигурителна книжка, удостоверяващи стажа на ръководителя на учебната дейност по чл. 11а, ал. 2, т. 3 – документът се представя за ръководителя на учебната дейност, който се вписва за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение;
 • копия от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за ръководителя на учебната дейност и за техническия сътрудник, заверени от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите;
 • списък на преподавателите по образец (приложение № 10).

За удостоверяване на изискванията относно учебната площадка, обучаемите лица прилагат към заявлението за издаване на разрешение за извършване на обучение:

 • копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебните МПС;
 • копие на протокола за годността на допълнителното оборудване на ППС и съответствие с изискванията на чл. 8 – документът се представя за ППС, които се вписват за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
 • свидетелствата за регистрация – документите се представят за ППС, които се вписват за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и знак за преминат периодичен преглед за учебните ППС;
 • копие на застраховка на местата за сядане в учебните МПС;
 • декларация, че има осигурена учебна площадка за провеждане на обучението с форма и размери, които позволяват изпълнение на упражненията, определени в учебна документация за съответната категория;
 • копие на протокола за годност на учебната площадка – за издаване на разрешение за обучение за категории „AM“, „А1“, „А2“, „А“, „ВЕ“, „С1Е“, „СЕ“, „D1Е“, „DЕ“ и „Ткт“;
 • списък на учебните ППС с регистрационен номер, марка, модел, идентификационен номер, категория, № и дата на издаване на изпитвателния протокол по чл. 9, ал. 1, по образец (приложение № 11); всяко ППС може да бъде вписано в списъка само на едно разрешение; в зависимост от изискванията към ППС за съответната категория списъкът съдържа съответните данни и за:

автомобила:

– допустима максимална скорост;
– допустима максимална маса;
– брой места за сядане освен мястото на водача;
– дължина;
– широчина;
– наличие на антиблокираща спирачна система;
– брой предавки;
– наличие на тахограф;
– широчина и височина на товарното отделение;
– без педал на съединителя;

ремаркето:
– допустима максимална маса;
– дължина, широчина;
– широчина и височина на товарното отделение;
– наличие на антиблокираща спирачна система;

мотоциклета:
– работен обем на двигателя в куб. см;
– с лост за смяна на предавките с ръчно задействане;
– мощност на двигателя;
– допустима максимална скорост;
– отношение мощност/тегло.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър за издадените разрешения (приложение № 15) и изготвя списък към разрешението, който съдържа данни за ръководителя на учебната дейност, за техническия сътрудник, за преподавателите, на които са издадени удостоверения, за превозните средства, на които са издадени удостоверения, за учебните кабинети, в които се извършва обучението, и за учебната площадка (приложение № 15а). Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя достъп до информационната система, обслужваща дейността по обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и проверочните изпити на ръководителя на учебната дейност или писмено определено от него лице.

Преподавател, заличен от регистъра на основание ал. 2, т. 3, може да бъде вписан отново в регистъра след изтичане на две години от датата на заличаването.

За промяна на обстоятелствата от документите за получаване на разрешение за обучение, обучаемите лица подават в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ заявление (приложение № 16, 16а), към което прилагат само съответните документи съобразно исканата промяна, както и документите за внесени държавни такси за промяна в обстоятелствата и за издаване на удостоверения за годност на превозните средства, съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерство на транспорта.
Промяната се извършва в срок до 14 дни от датата на подаване на заявлението.
Заявленията могат да се подават и по електронен път чрез информационната система по, като към тях се прилагат сканирани копия на съответните изискуеми документи, съобразно исканата промяна.

www.shofior.com


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420