ADRзаконодателство

Новата ADR наредба е в сила – какво е новото

Консултантът по безопасността вече ще трябва да предоставя заверено копие от годишният доклад, за дейността на предприятието, в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, до края на месец февруари на следващата година.Ръководителят на предприятието пък ще трябва да предоставя писмено (при всяка промяна – в едномесечен срок) в регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ данни за:

  • трите имена и ЕГН на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието;
  • копие на договора с консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието;
  • информация за дейността на предприятието, свързана с опасните товари (клас/класове на опасните товари, идентификационен номер (VIN код) и регистрационен номер на пътните превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари);

и информация за превозените количества опасни товари в литри/килограми не по-късно от 4 месеца след края на календарната година.

Едно и също лице, притежаващо удостоверение за консултант, ще може да бъде назначено за консултант на не повече от три предприятия.

Забранява се на водачите на МПС, превозващо опасни товари, да приемат за превоз опасен товар или да преустановят превоза на опасен товар при наличие на теч от цистерната или ППС.

Въвеждат се и нови по-стриктни изисквания за помещенията, в които с епровеждат изпитите за ADR водачи и консултанти (вижте таблицата по-долу).

За преподавателят по ADR отпада изискването за най-малко 3 години трудов стаж по специалността, която ще преподава и се въвежда изискването да притежава удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари с вписани модули, необходими за темите, които ще преподава.

Въвежда и се и изцяло нов раздел свързан с условията за провеждане на обучението и изпитите по ADR.

На задължително обучение преди изпита подлежат кандидатите за:
1. придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари;
2. удължаване на срока на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари;
3. придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари задължително преминават обучение по модул „Основен“, като след това, в зависимост от квалификацията, която искат да придобият, преминават съответното обучение и по един или повече от следните специализирани модули:

а) „Цистерни“;
б) „Клас 1“;
в) „Клас 7“.

Кандидатите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари преминават обучение по всички теми, посочени в т. 1.8.3 от приложение А на ADR, за следните модули:

1. „Общи теми“;
2. „Клас 1“;
3. „Клас 2“;
4. „Клас 7“;
5. „Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9“;
6. „Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво с номер по ООН: 1268 или 1863“.
Допуска се кандидатът да отсъства, от обучението, не повече от 4 учебни часа.

Всички промени в Наредбата можете да видите в таблицата по-долу. Пълният текст на Наредбата четете тук.

Новото преди
Консултантът по безопасността:

подготвя годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение на превоза на опасни товари.
Докладите се съхраняват в предприятието пет години. Заверено копие на всеки доклад се изпраща в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ до края на месец февруари на следващата година.

Консултантът по безопасността:
подготвя годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение на превоза на опасни товари.
Докладите се съхраняват пет години и се предоставят при поискване на компетентните органи.
Ръководителят на предприятието предоставя на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:
1. трите имена и ЕГН на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието;
2. копие на договора с консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието;
3. информация за дейността на предприятието, свързана с опасните товари (клас/класове на опасните товари, идентификационен номер (VIN код) и регистрационен номер на пътните превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари);
4. информация за превозените количества опасни товари в литри/килограми.
(2) При промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 ръководителят на предприятието уведомява писмено в едномесечен срок Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез съответното регионално звено.
(3) Информацията по т. 4 се предоставя не по-късно от 4 месеца след края на календарната година.
Едно и също лице, притежаващо удостоверение за консултант, може да бъде назначено за консултант на не повече от три предприятия.
Чл. 8. При поискване ръководителят на предприятието предоставя на компетентните органи данни за своя консултант.
Членовете на екипажа на МПС, превозващи опасни товари, са длъжни:
1. да присъстват при натоварването на опасните товари;
2. да не приемат за превоз опасни товари, чиято опаковка е повредена, неуплътнена или без съответните етикети със знаци за опасност по приложение A, част 5, глава 5.2 на ADR;
3. да не допускат превозването на лица, които не са членове на екипажа;
4. да са запознати с начина на употреба на противопожарните средства;
5. да не отварят опаковката или контейнерите, съдържащи опасни товари;
6. да не допускат в транспортните единици, превозващи опасни товари, да се използват преносими осветителни апарати с метални повърхности, които биха могли да причинят образуването на искри;
7. по време на операциите по обработка на опасните товари да не пушат в ППС или в близост до него;
8. да спазват общите и допълнителните изисквания към съответния клас опасен товар, посочени в част 7 на приложение A и част 8 на приложение В на ADR, свързани с товарене и разтоварване на товара, паркирането и надзора върху ППС;
9. да поставят или отстраняват от ППС съответните на товара и вида превоз табели в съответствие с изискванията на глава 5.3, част 5 на приложение А на ADR;
10.  при произшествие или авария да вземат предписаните в писмените инструкции мерки за отстраняване или ограничаване на вредите по образец съгласно т. 5.4.3 от приложение А на ADR;
11. да не извършват превози на опасни товари, без да са оборудвани ППС с изправни противопожарни средства и друго оборудване в съответствие с раздели 8.1.4 и 8.1.5, глава 8.1, част 8 на приложение В на ADR.
Водачите на МПС, превозващи опасни товари, са длъжни:
1. да не допускат двигателят да работи по време на операциите по товарене и разтоварване, освен ако той не се използва за задвижване на помпи или други съоръжения, свързани с тези дейности;
2. когато паркират ППС, да задействат спирачката за паркиране, а когато ремаркетата не са оборудвани с такава, да ги обездвижват с помощта на поне един клин за подлагане на колелата;
3. по време на превоза да следят за обстоятелството, че електрическото съединение по т. 9.2.2.6.3 на приложение В от ADR между теглещото превозно средство и ремаркета от категория О3 или О4, които са оборудвани с антиблокираща спирачна система, е постоянно свързано;
4. да не приемат за превоз опасен товар или да преустановят превоза на опасен товар при наличие на теч от цистерната или ППС.
Членовете на екипажа на МПС, превозващи опасни товари, са длъжни:
1. да присъстват при натоварването на опасните товари;
2. да не приемат за превоз опасни товари, чиято опаковка е повредена, неуплътнена или без съответните етикети със знаци за опасност по приложение A, част 5, глава 5.2 на ADR;
3. да не допускат превозването на лица, които не са членове на екипажа;
4. да са запознати с начина на употреба на противопожарните средства;
5. да не отварят опаковката или контейнерите, съдържащи опасни товари;
6. да не допускат в транспортните единици, превозващи опасни товари, да се използват преносими осветителни апарати с метални повърхности, които биха могли да причинят образуването на искри;
7. по време на операциите по обработка на опасните товари да не пушат в ППС или в близост до него;
8. да спазват общите и допълнителните изисквания към съответния клас опасен товар, посочени в част 7 на приложение A и част 8 на приложение В на ADR, свързани с товарене и разтоварване на товара, паркирането и надзора върху ППС;
9. да поставят или отстраняват от ППС съответните на товара и вида превоз табели в съответствие с изискванията на глава 5.3, част 5 на приложение А на ADR;
10.  при произшествие или авария да вземат предписаните в писмените инструкции мерки за отстраняване или ограничаване на вредите по образец съгласно приложение № 1а;
11. (попр. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да не извършват превози на опасни товари, без да са оборудвани ППС с противопожарни средства и друго оборудване в съответствие с раздели 8.1.4 и 8.1.5, глава 8.1, част 8 на приложение В на ADR.
Водачите на МПС, превозващи опасни товари, са длъжни:
1. да не допускат двигателят да работи по време на операциите по товарене и разтоварване, освен ако той не се използва за задвижване на помпи или други съоръжения, свързани с тези дейности;
2. когато паркират ППС, да задействат спирачката за паркиране, а когато ремаркетата не са оборудвани с такава, да ги обездвижват с помощта на поне един клин за подлагане на колелата;
3. по време на превоза да следят за обстоятелството, че електрическото съединение по т. 9.2.2.6.3 на приложение В от ADR между теглещото превозно средство и ремаркета от категория О3 или О4, които са оборудвани с антиблокираща спирачна система, е постоянно свързано.
 Член 10 се отменя.
Чл. 10. (1) За издаване на разрешение лицата по чл. 9, ал. 1 подават заявление в ИА „АА“.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. учебна документация, в която се посочват темите на обучението и практическите упражнения, разписанието на часовете, както и планираните методи на обучение, учебните помагала и списък на средствата за провеждане на практическите упражнения;
2. документи, доказващи обстоятелствата по чл. 11 и 12.
Помещението, използвано за учебен кабинет, може да бъде собствено или наето и да отговаря на следните изисквания:
1. светлата височина на помещението е не по-малка от 2,40 м и има естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер;
2. осигурени са не по-малко от 1 кв. м площ от помещението за всеки обучаван и 5 кв. м площ за преподавателя;
3.  общата площ на помещението е не по-малка от 20 кв. м;
4. налице са условия за отопление, които позволяват в учебния кабинет да се поддържа температура не по-ниска от 18 °С;
5. има осигурен санитарен възел.
(2) В учебния кабинет се осигуряват:
1. учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв. м;
2. работно място (катедра, маса) за преподавателя;
3. работно място (маса) за всеки обучаван;
4. аудиовизуална техника и/или дидактически материали за онагледяване на учебния процес;
5. учебни помагала и средства за провеждане на практическите упражнения съгласно учебната документация по чл. 9, ал. 2.
Помещението, използвано за учебен кабинет, може да бъде собствено или наето и да отговаря на следните изисквания:
1. светлата височина на помещението е не по-малка от 2,50 м и е осигурено изкуствено осветление;
2. осигурени са не по-малко от 1 кв. м площ от помещението за всеки обучаван и 5 кв. м площ за преподавателя;
3. общата площ на помещението е не по-малка от 15 кв. м;
4. налице са условия за отопление, които позволяват в учебния кабинет да се поддържа температура не по-ниска от 18 °С;
5. има осигурен санитарен възел.
(2) В учебния кабинет се осигуряват:
1. учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв. м;
2. работно място (катедра, маса) за преподавателя;
3. работно място (маса) за всеки обучаван;
4. аудиовизуална техника и/или дидактически материали за онагледяване на учебния процес;
5. учебни помагала и средства за провеждане на практическите упражнения съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1.
Преподавателят отговаря на следните изисквания:
1. притежава свидетелство за управление на МПС;
2. има висше образование;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
4. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) притежава удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари с вписани модули, необходими за темите, които ще преподава съгласно приложение № 1а.
Преподавателят отговаря на следните изисквания:
1. притежава свидетелство за управление на МПС;
2. има висше образование;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
4. има най-малко 3 години трудов стаж по специалността, която ще преподава, или е преминал курс на обучение за консултант.
 Член 13 се отменя.
Чл. 13. (1) За установяване годността на учебен кабинет лицата по чл. 9 подават до съответния регионален отдел на Главна дирекция „Държавна автомобилна инспекция“ на ИА „АА“ заявление за преглед на кабинета.
(2) Прегледът се извършва от комисия от трима членове – двама служители на регионален отдел на Главна дирекция „Държавна автомобилна инспекция“ на ИА „АА“ и представител на лицата по чл. 9 в 10-дневен срок от подаване на заявлението.
(3) За направения преглед се съставя протокол за съответствие с изискванията на чл. 11 по образец съгласно приложение № 1.
Учебните помагала съдържат подробно развити темите, посочени в раздел 1.8.3 (за консултанти) и глава 8.2 (за водачи) от ADR, в зависимост от обучението, което ще провежда учебният център.
(2) Учебната документация по чл. 9, ал. 2 включва учебна програма и график за разпределение на учебните часове по дни за всеки модул, за който учебният център ще провежда обучение, съобразени с изискванията на раздел 1.8.3 или глава 8.2 от ADR.
(3) Учебната програма и графикът по ал. 2 се изготвят поотделно за курсовете за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, курсовете за удължаване срока на валидност на свидетелството и курсовете за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
(4) В тримесечен срок от влизането в сила на всяко изменение и/или допълнение на приложения А и В на ADR учебните центрове представят в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ актуализирана и съобразена с измененията и/или допълненията учебна документация за утвърждаване от изпълнителния директор.
Учебните помагала съдържат подробно развити темите, посочени в приложения № 3 и 4, както и обяснение на съответните изисквания на ADR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За издаване на разрешение лицата по чл. 9, ал. 1 подават в ИА „АА“ заявление до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице (приложение № 1б). Към заявлението се прилагат:
1. учебна документация в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 2 (в два екземпляра);
2. учебно помагало в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1;
3. копие на документ за собственост или договор за наем или договор, който удостоверява правото да ползва по друг начин помещенията, които се ползват за учебен кабинет;
4. копие на дипломите за висше образование на преподавателите (и приложението към нея) – документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към разрешение за извършване на обучение;
5. свидетелства за съдимост на преподавателите – в оригинал;
6. данни за преподавателите по образец (приложение № 1в);
7. документи за платена държавна такса за издаване на разрешение и за проверка на съответствието на учебния кабинет с изискванията на чл. 11 съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Копията на документите, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешение или за промяна в списъка по ал. 7, се заверяват със свеж печат на лицата по чл. 9, ал. 1 и се представят заедно с оригиналите за сверяване от служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
В 10-дневен срок от датата на подаване на заявлението за издаване на разрешение за обучение служител от съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в присъствието на представител на лицата по чл. 9, ал. 1 извършва проверка за установяване на годността на учебния кабинет. За направения оглед се съставя протокол за съответствие с изискванията на чл. 11 по образец (приложение № 1), който се прилага към подаденото заявление за издаване на разрешение за обучение.
При несъответствие, непълнота и/или нередовност в представените документи по ал. 1 или когато документите не удостоверяват съответствието на лицето по чл. 9, ал. 1 с изискванията, определени с тази наредба, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява лицето по чл. 9, ал. 1 за това и определя 14-дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 3 спира да тече до датата на уведомяването на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за отстраняването на непълнотата и/или нередовността, или на несъответствието.
В 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешение (приложение № 1г) или мотивирано отказва издаването на разрешение, когато:
1. непълнотата и/или нередовността, или несъответствието с изискванията не са отстранени в срока;
2. заявлението за издаване на разрешение е подадено преди изтичането на една година от отнемането на разрешение за същата дейност на същото лице.
Отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър за издадените разрешения и изготвя списък към разрешението (приложение № 1д), който съдържа данни за преподавателите, с които се извършва обучението, и за учебните кабинети.
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя достъп до информационната система, обслужваща дейността по обучението и изпитите за придобиване на свидетелство за водачи на МПС за превоз на опасни товари и на удостоверение за консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, на лицата по чл. 9, ал. 1 и на преподавателите, включени в списъка към съответното разрешение – за отразяване на присъствията и отсъствията на кандидатите. За всеки учебен център се предоставя едно техническо устройство за организиране на дейността по провеждане на обучението и изпитите по чл. 15г, ал. 2 и по едно техническо устройство за всеки от преподавателите, включени в списъка към съответното разрешение, за изпълнение на задълженията по чл. 15з.
В едномесечен срок от подаване на заявлението по чл. 10 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице издава или мотивирано отказва издаването на разрешение.
Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Разрешението се издава за срок 5 години.
Срокът на разрешението може да бъде продължен за нови 5 години, когато лицето по чл. 9, ал. 1 е направило писмено заявление за това най-малко един месец преди изтичането на срока на валидност на разрешението и отговаря на изискванията на тази наредба.
Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
1. с отнемането на разрешението;
2. с прекратяването на дейността на едноличния търговец;
3. с прекратяването на юридическото лице;
4. с изтичането на срока, за който е издадено;
5. по молба на неговия притежател.
Разрешението се отнема, когато се установи, че е издадено въз основа на неистински документ или документ с невярно съдържание или при нарушение на условията и реда за извършване на обучението, определени в тази наредба.
Разрешението се отнема с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
Отнемането на разрешението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането му.
При настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешението или удостоверени с документите по чл. 15, ал. 1, лицето по чл. 9, ал. 1 е длъжно в 14-дневен срок от настъпването им да заяви промените, като подаде в ИА „АА“ заявление по образец (приложение № 1б) до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице. Към заявлението се прилагат съответните документи по чл. 15, ал. 1 съобразно исканата промяна, както и документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Разглеждането на заявлението и вписването на промените в разрешението се извършват по реда на чл. 15, ал. 3 – 5.
Срокът на разрешението може да бъде продължен за нов период от 5 години, когато лицето по чл. 9, ал. 1 е направило писмено заявление за това най-малко един месец преди изтичането на срока на валидност на разрешението и отговаря на изискванията на тази наредба.
Заявлението (приложение № 1б), се подава в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като към него се прилагат документите по чл. 15, ал. 1, т. 3, 5, 6 и 8.
Разглеждането на заявлението се извършва по реда на чл. 15, ал. 3 – 5.
Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
1. с отнемането на разрешението;
2. с прекратяването на дейността на едноличния търговец;
3. с прекратяването на юридическото лице;
4. с изтичането на срока, за който е издадено;
5. по молба на неговия притежател.
Разрешението се отнема, когато се установи, че е издадено въз основа на неистински документ или документ с невярно съдържание или при нарушения на условията и реда за извършване на обучението, определени в тази наредба.
Разрешението се отнема с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
Отнемането на разрешението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането му.

Провеждане на обучение (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Раздел I „а“.

Лицата по чл. 9, ал. 1 провеждат обучение в съответствие със:
1. глава 8.2 от ADR – за водачите, превозващи опасни товари;
2. раздел 1.8.3 от ADR – за консултантите по безопасността при превозите на опасни товари.
Управителите на лицата по чл. 9, ал. 1 или писмено упълномощени от тях лица:
1. вписват в информационната система данните на лицата, които ще се обучават
и/или ще полагат изпит за свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или за удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари (по документ за самоличност);
2. организират групите и изготвят графика за обучението по модули в информационната система.
Данните на лицата по чл. 15к, ал. 3 и 4
се вписват в регистъра на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ от служител на ИА „АА“.
На задължително обучение преди изпита подлежат кандидатите за:
1. придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари;
2. удължаване на срока на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари;
3. придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
Обучението се провежда с предварително определена група или индивидуално. За провеждането му учебният център изготвя в информационната система график на занятията.
Кандидат за удължаване на срока на валидност на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари може да бъде включен в група за обучение за придобиване на свидетелство. В последния случай кандидатът преминава пълния курс на обучение за придобиване на свидетелство по съответните модули.
Дневната натовареност на преподавателите не може да надвишава 10 учебни часа.
Дневната натовареност на обучаваните не може да надвишава 8 учебни часа.

Кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари преминават обучение по модул „Основен“.

В зависимост от квалификацията, която искат да придобият, кандидатите преминават съответното обучение и по един или повече от следните специализирани модули:
а) „Цистерни“;
б) „Клас 1“;
в) „Клас 7“.
Обучението за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари е с хорариум, както следва:
1. за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за:
а) модул „Основен“ – 19 учебни часа;
б) модул „Цистерни“ – 13 учебни часа;
в) модул „Клас 1“ – 8 учебни часа;
г) модул „Клас 7“ – 8 учебни часа;
2. за удължаване на срока на валидност на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за:
а) модул „Основен“ – 8 учебни часа;
б) модул „Цистерни“ – 4 учебни часа;
в) модул „Клас 1“ – 2 учебни часа;
г) модул „Клас 7“ – 2 учебни часа.
При обучението се допуска кандидатът да отсъства не повече от 2 учебни часа по модул „Основен“ и 1 учебен час по модул „Цистерни“.

Кандидатите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари преминават обучение по всички теми, посочени в т. 1.8.3 от приложение А на ADR, за следните модули:

1. „Общи теми“;
2. „Клас 1“;
3. „Клас 2“;
4. „Клас 7“;
5. „Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9“;
6. „Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво с номер по ООН: 1268 или 1863“.
Обучението за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари е с хорариум не по-малко от 64 часа. Допуска се кандидатът да отсъства не повече от 4 учебни часа.

Учебните часове са с продължителност 45 минути.

Преподавателят по съответния модул отразява в електронния дневник в информационната система присъствията и отсъствията на кандидатите.
Когато поради технически причини не е възможно отразяването на присъствията и отсъствията на кандидатите в електронния дневник, преподавателят своевременно ги нанася на хартиен носител.
След отпадането на невъзможността по ал. 3 присъствията и отсъствията се нанасят и в електронния дневник.
Когато е изминала повече от една година от датата на завършване на обучението по някой от модулите, за допускане до изпит за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, за удължаване на срока на свидетелството или за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари за същия модул кандидатът преминава ново обучение.

Раздел I „б“.
Изпити за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството и изпити за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението (изпити по ADR).
Общи положения (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Изпитите по ADR се организират и провеждат от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в кабинети на ИА „АА“, които отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и за провеждане на проверочните изпити:

1. изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството – в кабинети на регионалните звена на ИА „АА“;
2. изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението – в изпитния център на ИА „АА“ в София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5.
До изпити по ADR се допускат лица:
1. преминали съответното задължително обучение в квалификационни курсове, организирани от лицата по чл. 9, ал. 1 в съответствие с учебната документация по чл. 9, ал. 2;
2. представили документ за самоличност (лична карта, международен паспорт или свидетелство за управление на моторно превозно средство, документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България);
3. платили държавната такса за явяване на изпит, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
4. явили се преди приключване на проверката на самоличността на кандидатите.
Лицата, явяващи се на изпит за удължаване на срока на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, представят и легализиран превод на свидетелството, ако то е издадено:
1. преди 31.12.2012 г., включително, от компетентен орган на страна по ADR;
2. след 1.01.2013 г. от компетентен орган на държава, която е страна по ADR, но не е членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
Лицата, явяващи се на изпит за удължаване на срока на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, представят и легализиран превод на удостоверението, ако то е издадено от компетентен орган на държава, която е страна по ADR, но не е членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.

Кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на валидност на свидетелството и кандидатите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари се представят на изпит от управителите на лицата по чл. 9, ал. 1 или упълномощени от тях лица чрез информационната система.

При повторно и следващо явяване на изпит по ал. 1, както и за явяване на изпит за удължаване на срока на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари кандидатите могат да подават документите си за явяване на изпит в регионалните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Кандидатите по ал. 2 подават заявление по образец (приложение № 1е или приложение № 1ж) в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не по-късно от 3 работни дни преди избраната дата за изпит, към което прилагат копие на легализирания превод на свидетелството, съответно удостоверението – в случаите по чл. 15к, ал. 3 и 4.

Изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството се провеждат от служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, определен в деня на изпита чрез електронен жребий по реда на приложение № 1з.

Изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на валидност на удостоверението се провеждат от комисия, назначена в деня на изпита от директора на дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“. Комисията се състои от председател и член на комисията.
(3) Отговорите на отворените въпроси и казусите от изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението се оценяват от комисия, различна от комисията, провела изпита по ал. 4, назначена от директора на дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“.
Служителите, които могат да бъдат включвани в комисиите по ал. 3, трябва да притежават удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
Служителите, които могат да бъдат включвани в жребия по ал. 1 и в комисиите по ал. 2 и 3, се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелство се провеждат всеки четвъртък, който е на четна дата.

Изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението се провеждат на сесии.
Една и съща група за изпит може да включва кандидати за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и кандидати за удължаване на срока на свидетелството, съответно кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и кандидати за удължаване на срока на удостоверението.
Изпитите по ADR се организират и провеждат по реда, определен в приложение № 1з.
Консултантът трябва да притежава познания, придобити чрез посещения на курсове за професионално обучение, и удостоверение издадено от изпълнителния директор на ИА „АА“ след успешно положен изпит.
Изпитът за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението е теоретичен и се състои от две части:
1. при първата част кандидатите решават тест с въпроси с вписване на отговор (отворени въпроси);
2. втората част се състои в решаване на казуси.
За изготвяне на тестове за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари и за удължаване на срока на валидност на удостоверението изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ утвърждава масив от изпитни въпроси с вписване на отговор и казуси по съдържанието на темите, определени в т. 1.8.3 от приложение А на ADR. Изпитните въпроси и казусите по модулите „Клас 1“ и „Клас 7“ се съгласуват съответно с Министерството на вътрешните работи и Агенцията за ядрено регулиране.
Консултантът трябва да притежава познания, придобити чрез посещения на курсове за професионално обучение, и удостоверение по образец съгласно приложение № 2, издадено от изпълнителния директор на ИА „АА“ след успешно положен изпит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестът на всеки кандидат е индивидуален, обозначен с уникален номер и съдържа изпитни въпроси по всички модули, за които кандидатът се явява на изпит.
Тестът съдържа 10 въпроса от модул „Общи теми“ и въпроси от специализираните модули, за които кандидатът се явява на изпит:
1. за придобиване на квалификация само за един модул („Клас 1“, „Клас 2“, „Клас 7“, „Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9“ или „Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво по номер на ООН: 1268 или 1863“) – 10 въпроса от съответния модул; времето за решаване на теста е 80 минути;
2. за придобиване на квалификации за повече от един модул – по 5 въпроса от всеки модул, за който кандидатът се явява на изпит; времето за решаване на теста е 40 минути за въпросите от модул „Общи теми“ и по 20 минути за въпросите от всеки от модулите.
Когато кандидатът притежава квалификация по модул „Общи теми“ и се явява на изпит за придобиване на квалификация:
1. само по един модул – решава 10 въпроса от съответния модул; времето за решаване на теста е 40 минути;
2. по повече от един модул – решава по 5 въпроса от всеки от модулите; времето за решаване на теста е по 20 минути за въпросите от всеки от модулите.
При втората част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант кандидатът решава по два казуса за всеки модул, за който се явява на изпит.
Времето за решаване на казусите е общо 120 минути.

Съдържанието на първата част на изпита за удължаване на срока на удостоверението за консултант по безопасността на превоза на опасни товари е идентично със съдържанието на изпита за придобиване на удостоверението.

При втората част на изпита за удължаване на срока на удостоверението кандидатът решава по един казус за всеки от модулите, за които се явява на изпит. Времето за решаване на казусите е 60 минути за всеки модул.

Оценка се поставя за всеки от модулите поотделно.

За положителна оценка за модул при първата част на изпита е необходимо броят на точките от правилните отговори на въпросите да е не по-малко от 70 % от общия брой точки за отговорите на въпросите от съответния модул.
За положителна оценка за модул при втората част на изпита е необходимо общият брой на точките от правилните отговори на казусите за модула да е не по-малък от 70 % от общия брой на точките за съответните казуси.
Когато кандидатът е получил отрицателна оценка на теста, решенията на казусите за съответния модул не се оценяват.
Изпитът за придобиване и за удължаване на срока на удостоверението за консултант е издържан успешно, когато кандидатът е получил положителна оценка от първата част на изпита и положителна оценка от втората част от изпита за съответния модул.

Когато при първата част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността на превоза на опасни товари или за удължаване на срока на удостоверението кандидатът е издържал успешно изпита за модул „Общи теми“, но има отрицателна оценка за някой от специализираните модули, при повторно и всяко следващо явяване кандидатът решава само въпросите от съдържанието на темите за модула, за който се явява на изпит.

Когато кандидатът е издържал успешно първата част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари или за удължаване на срока на удостоверението, при повторно и всяко следващо явяване полага само втората част на изпита.
Когато е изминала повече от една година от успешното полагане на изпита за модул „Общи теми“, за допускане до изпит за придобиване на квалификация по специализираните модули кандидатите подлежат на нов изпит за модул „Общи теми“.
За придобиване на квалификация по нов модул кандидат, притежаващ валидно удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари:
1. полага изпит само по новия модул, или
2. полага нов изпит по модул „Общи теми“ и изпит по модула, за който желае да придобие квалификация.

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ анулира резултата от изпита на кандидат:

1. за когото се установи, че за допускане до изпит е представил неистински документ или документ с невярно съдържание;
2. не е решил самостоятелно изпитния си тест;
3. за когото се установи, че процедурата за запазване на анонимност при провеждане на изпита му е нарушена (върху изпитния тест или листа с казусите са поставени отличителни знаци, имена, подписи, символи или други белези).
 Чл. 17. (Отм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
Чл. 17. (1) Изпитът се полага пред комисия, назначена от изпълнителния директор на ИА „АА“.
(2) Изпитът е писмен и обхваща темите, посочени в приложение № 3.
(3) Резултатите от проведените изпити се оформят в протокол на изпитната комисия, който се утвърждава от изпълнителния директор на ИА „АА“ и се съхранява 5 години.
(4) Изпитът се провежда при спазване на изискванията на т. 1.8.3.12 от Приложение А на ADR по методика, утвърдена от изпълнителния директор на ИА „АА“.
(5) До изпит се допускат лица, които притежават удостоверение за преминат курс за професионално обучение.
Удостоверението по чл. 16 се издава в зависимост от положения изпит за една или няколко от следните групи опасни товари:
1. клас 1;
2. клас 2;
3. клас 7;
4. класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9;
5. товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво с номер по ООН: 1268 или 1863.
Кандидатите полагат изпит за съответните групи опасни товари, като след придобиване на удостоверението могат да бъдат консултанти само за тези групи опасни товари.
В удостоверението се посочват групите опасни товари, за които консултантът е компетентен.
Удостоверението по чл. 16 се издава в зависимост от положения изпит за една или няколко от следните групи опасни товари:
1. клас 1;
2. клас 2;
3. клас 7;
4. класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9;
5. товари с UN-идентификационни номера 1202, 1203 и 1223.
Кандидатите полагат изпит за съответните групи опасни товари, като след придобиване на удостоверението могат да бъдат консултанти само за тези групи опасни товари.
В удостоверението се посочват групите опасни товари, за които консултантът е компетентен.
Удостоверението на консултант по безопасността при превоз на опасни товари се издава със срок 5 години от датата на успешно положения изпит (датата на вписване на положителната оценка в протокола от проведения изпит) – когато кандидатът се е явил на изпит само за един специализиран модул, или от датата на първия успешно положен изпит за един от специализираните модули – когато кандидатът се е явил на изпит за няколко модула.
В удостоверението се вписват всички модули, за които кандидатът е придобил квалификация. Когато след издаването на удостоверението консултантът придобие квалификация и по други (нови) модули, те се добавят в удостоверението, без да се променя срокът му на валидност.
Ново удостоверение с нов срок на валидност 5 години се издава, когато кандидатът е:
1. положил успешно нов изпит по модул „Общи теми“ в срока на валидност на удостоверението;
2. положил успешно изпит за удължаване на срока на валидност на удостоверението, като срокът на новото удостоверение започва да тече от датата на изтичане на срока на предишното и в него се вписват само модулите, за които кандидатът успешно е положил изпит за удължаване на срока.
Удостоверението по чл. 16 е с валидност 5 години.
Срокът на валидност на удостоверението се подновява за нови 5 години, когато през последната година преди изтичане на срока му притежателят е положил изпит пред комисията по чл. 17, ал. 1.
Удостоверения, издадени от компетентен орган на страна по спогодбата ADR, се признават в Република България след представяне на легализиран превод.
Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да притежават свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, издадено след успешно положен изпит.
Едно лице може да притежава само едно валидно свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари.
Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да са преминали курс за професионално обучение и да притежават ADR удостоверение за успешно положен изпит.

 

Водачите преминават основен курс на обучение по темите, определени в т. 8.2.2.3.2 от ADR (модул „Основен“).
След завършване на основния курс водачите полагат изпит.
Водачите преминават основен курс на обучение по темите, определени в приложение № 4, раздел I.
След завършване на основния курс водачите полагат изпит.
Водачите, извършващи превоз на опасни товари в цистерни, опасни товари от клас 1 и клас 7, трябва да са завършили специализирани курсове за превоз на опасни товари по съответния модул – „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“. Темите за обучение са определени в приложение № 4, раздели II, III и IV.
Водачите се допускат до изпит за специализиран курс за превоз в цистерни, за превоз на опасни товари от клас 1 и клас 7 след успешно положен изпит по модул „Основен“.
След завършване на специализирания курс водачите полагат изпит по модул „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“.
Водачите, извършващи превоз на опасни товари в цистерни, опасни товари от клас 1 и клас 7, трябва да са завършили специализирани курсове за превоз на опасни товари. Темите за обучение са определени в приложение № 4, раздели II, III и IV.
Водачите се допускат до специализиран курс за превоз в цистерни, за превоз на опасни товари от клас 1 и клас 7 след успешно положен изпит за основен курс.
След завършване на специализирания курс водачите полагат изпит.
За изготвяне на тестове за провеждане на изпитите за придобиване и удължаване на срока на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ утвърждава масив от изпитни въпроси за модулите, определени в т. 8.2.2.3.2 от ADR. Изпитните въпроси по модулите „Клас 1“ и „Клас 7“ се съгласуват съответно с Министерството на вътрешните работи и Агенцията за ядрено регулиране.
Тестът на всеки кандидат е индивидуален, обозначен с уникален номер и съдържа изпитни въпроси по всички модули, за които се явява кандидатът.
Тестовете на хартиен носител, използвани в случай на технически проблем, съдържат въпросите за всички модули, като кандидатите решават само въпросите за модулите, за които се явяват на изпит.
Решените тестове се оценяват по електронен начин, като оценка се поставя за всеки модул поотделно.
Съдържанието на тестовете за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари е в зависимост от модулите, за които кандидатът се явява на изпит:
1. за модул „Основен“ – 30 въпроса, като оценка „ДА“ се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 6 грешни отговора; времето за решаване на теста е 60 минути;
2. за модули „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“ – по 15 въпроса за всеки от модулите, като оценка „ДА“ се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора; времето за решаване на теста е 30 минути.
Съдържанието на тестовете за удължаване на срока на валидност на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари е в зависимост от модулите, за които кандидатът притежава квалификация, и модулите, за които е преминал обучение:
1. за модул „Основен“ – 15 въпроса, като оценка „ДА“ се поставя за не повече от 3 грешни отговора; времето за решаване на теста е 30 минути;
2. за модули „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“ – 10 въпроса, като оценка „ДА“ се поставя за не повече от 2 грешни отговора; времето за решаване на теста е 20 минути.
По време на изпита кандидатите имат право да ползват таблица за смесено товарене (приложение № 4а).
 Член 24 се отменя.
Чл. 24. (1) Изпити след завършен основен или специализиран курс се полагат пред комисия, назначена от изпълнителния директор на ИА „АА“.
(2) В изпитните комисии за проверка на знанията за превоз на опасни товари от клас 1 и клас 7 може да участва и представител на Министерството на вътрешните работи и Агенцията за ядрено регулиране.
Изпитите са писмени и обхващат темите, определени в приложение № 4. Изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и изпитите за удължаване на срока на свидетелството са теоретични и се състоят в решаване на тест по електронен начин. Електронните устройства за решаване на тестовете осигуряват запазване на решените тестове и прилагане към тях на три снимки в произволно избрани моменти от изпита на кандидата. Записите се съхраняват 2 години.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
(3) Изпитът се провежда при спазване на изискванията на т. 8.2.2.7 на Приложение Б на ADR.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
(5) До изпит за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за модулите „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“ се допускат само кандидати, които имат валиден успешно положен изпит за модул „Основен“. Валидността на модул „Основен“ е 5 години.
(6) Кандидатът за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари или за удължаване на срока на валидност на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за модулите „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“ може да положи нов изпит за модул „Основен“, независимо че има валиден такъв.
(7)До изпит за удължаване на срока на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари се допускат само кандидати, които имат валидно свидетелство, в което е вписан модулът, за който ще се явяват на изпит.
Изпитите са писмени и обхващат темите, определени в приложение № 4.
(2) Резултатите от проведените изпити се оформят в протокол на изпитната комисия, който се утвърждава от изпълнителния директор на ИА „АА“ и се съхранява най-малко 5 години.
(3) Изпитът се провежда при спазване на изискванията на т. 8.2.2.7 на Приложение Б на ADR по методика, утвърдена от изпълнителния директор на ИА „АА“.
(4) До изпитите по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 3 се допускат лица, които притежават удостоверение за преминат курс за професионално обучение.
Свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари се издава със срок на валидност 5 години, който започва да тече от датата на последния успешно положен изпит по модул „Основен“.
В свидетелството се вписват всички модули, за които кандидатът е придобил квалификация. Когато след издаването на свидетелството водачът придобие квалификация и по други (нови) модули, те се добавят в свидетелството, без да се променя срокът му на валидност.
Ново свидетелство с нов срок на валидност 5 години се издава, когато кандидатът е:
1. положил успешно нов изпит по модул „Основен“ в срока на валидност на свидетелството, като:
а) когато до изтичане на валидността на свидетелството остава по-малко от една година, срокът на новото свидетелство започва да тече от датата на изтичане на срока на предишното свидетелство на същия водач;
б) когато до изтичане на валидността на свидетелството остава повече от една година, срокът на новото свидетелство започва да тече от датата на последния успешно положен изпит по модул „Основен“ от водача.
На успешно издържалите изпита пред комисията по чл. 24, ал. 1 изпълнителният директор на ИА „АА“ издава ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари по образец съгласно приложение № 5 с валидност 5 години.
Срокът на валидност на ADR свидетелството се продължава за нови 5 години, ако кандидатът премине опреснителен курс на обучение и положи успешно изпит преди изтичане на валидността на свидетелството.
Опреснителният курс се провежда съгласно изискванията на т. 8.2.2.7.3 на Приложение Б на ADR.
Член 26а се отменя.
Чл. 26а. (Нов – ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) (1) Лице, което е издържало успешно изпита по чл. 24, ал. 1, подава заявление за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, по образец съгласно приложение № 11.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“, в който е проведен изпитът. Към заявлението се прилага документ за платена такса за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 64, 78 и 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г., бр. 96 от 2011 г. и бр. 67 от 2012 г.).
(3) Заявленията по ал. 1 се попълват съгласно указания, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(4) При непълноти или нередовности в подадените документи Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява заявителя за това и дава 10-дневен срок за отстраняването им.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ отказва да издаде ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, когато:
1. информацията, съдържаща се в заявлението по ал. 1, е невярна или неточна;
2. лицето по ал. 1 не отговаря на изискванията на тази наредба;
3. непълнотите или нередовностите в заявлението не са отстранени в срока по ал. 4.
(6) Отказът по ал. 5 се мотивира и подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Свидетелството на водач, превозващ опасни товари, се получава лично от лицето по ал. 1 или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно от областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“, в който е проведен изпитът.
(8) При получаване на ADR свидетелство водачът връща в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предходното свидетелство, ако има такова.
(9) При изгубване, повреждане или унищожаване на ADR свидетелство лицето по ал. 1 или 7 подава заявление за издаване на дубликат, придружено с декларация.
(10) Дубликат на ADR свидетелство се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 9.
Свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари или удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари се издават на кандидат, който е преминал успешно предвиденото в тази наредба задължително обучение и/или е положил успешно съответния изпит.
За издаване на свидетелство кандидатите подават заявление по образец (приложение № 11) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, към което се прилагат:
1. Снимка, отговаряща на следните изисквания:
а) размер 45 а 35 мм;
б) изобразеното на тях лице е заснето фронтално;
в) височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25 в 35 мм.
2. Документ за платена цена по чл. 27а.
3. В случай на загубено или повредено свидетелство – декларация, в която се посочват обстоятелствата.
4. В случай на откраднато свидетелство – документ от компетентен орган, доказващ обстоятелството.
Заявлението по ал. 2 може да бъде подадено във всяко регионално звено на ИА „АА“ в областните градове или в седалището на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или по пощата, включително с куриер.
Когато към заявлението не са приложени всички изискуеми документи и/или в заявлението и/или приложените към него документи са установени непълноти или нередовности, или заявителят не се е подписал на определеното място, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява заявителя за това и определя 10-дневен срок за отстраняването на посочените несъответствия.
Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или упълномощено от него длъжностно лице издава свидетелството в 10-дневен срок от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите в него или отказва да издаде свидетелство, когато:
1. кандидатът не отговаря на изискванията на тази наредба;
2. несъответствията не са отстранени в срока по ал. 4.
Отказът се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари въз основа на резултатите от успешно положения изпит на съответния кандидат, отразени в протокола от изпита, в 30-дневен срок от успешното полагане на изпита.
Свидетелството и удостоверението могат да бъдат получени лично от заявителя или упълномощен негов представител. При получаване на свидетелството, съответно удостоверението, пълномощникът представя нотариално заверено пълномощно или адвокатска карта. Упълномощаването следва да е изрично за получаване на съответния документ.
Свидетелството и удостоверението могат да бъдат получени от деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, или от заявено от кандидата регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари може да бъде получено на посочен от заявителя адрес срещу заплащане от негова страна на цената за доставката.
При получаване на удостоверението се представя документ за платена държавна такса за издаване на удостоверението, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
При получаване на свидетелството се връща предишното свидетелство, ако има такова. Когато е заявено получаване чрез куриер, предишното свидетелство се прилага към заявлението за издаване. При получаване на удостоверението предишното удостоверение, издадено на същото лице, се връща, ако някой от класовете, за които се издава новото, се съдържат и в предишното удостоверение.

Дубликат на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари се издава и получава въз основа на заявление по образец (приложение № 11) по реда на чл. 28а.

За издаване на дубликат на удостоверение кандидатите подават заявление по образец (приложение № 5и). Към заявлението се прилага документ за платена държавна такса за издаване на дубликат на удостоверение, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Когато свидетелството или удостоверението са откраднати, към заявлението по ал. 1 и 2 се прилага документ от компетентен орган, удостоверяващ това обстоятелство.
Пътните превозни средства, посочени в част 9 на Приложение В на ADR, подлежат на ежегодни прегледи за проверка на годността им за превоз на опасни товари.
Ежегодните прегледи се извършват от лицата, получили разрешение за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) от пункт V категория, по реда на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
Пътните превозни средства, посочени в част 9 на Приложение В на ADR, подлежат на ежегодни прегледи за проверка на годността им за превоз на опасни товари.
Ежегодните прегледи се извършват от лицата, получили разрешение за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) от пункт V категория, по реда на Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава на превозвача, ползвателя или собственика на ППС „Удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари“ по образец съгласно приложение № 7 със срок на валидност една година при съответствие с изискванията на ADR.
Удостоверението е бяло с розова диагонална ивица и се издава на български, като заглавието на удостоверението и всички забележки, вписани под № 11, са написани и на английски език. Удостоверението важи и за превоз на опасни товари на територията на Република България.
За издаване на удостоверението по ал. 1 превозвачът, ползвателят или собственикът представя в ИА „АА“ следните документи на български език:
1.  протокол за годност на пътното превозно средство за превоз на опасни товари по шосе (приложение № 12 към чл. 43, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства);
2.  документация, както следва:
а) за пътното превозно средство – документация за съответствие на ППС с изискванията на приложение B, част 9 на ADR;
б) за цистерните:
ба) досие на цистерната;
бб) сертификати за оценяване на съответствието и за ново оценяване на съответствието, както и докладите от периодичните и междинните проверки и извънредните прегледи, издадени от нотифициран орган, на транспортируемите оборудвания под налягане, използвани за превоз на газове, така както са определени в т. 2.2.2.1.1, глава 2.2, част 2, приложение А на ADR и на вещества с ООН (UN) № 1051, 1052, 1790, 1745, 1746 и 2495 от ADR;
3.  копие на свидетелство за регистрация на превозното средство;
4. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Не се изисква протоколът 1 от първия преглед на нов влекач, одобрен съгласно т. 9.1.2.2 от ADR, за теглене на полуремарке, за който производителят, негов надлежно упълномощен представител или организация, призната от компетентния орган, са издали декларация за съответствие с изискванията на глава 9.2 от ADR.
Удостоверението се издава в 30-дневен срок от подаване на документите.
Удостоверението се издава за ППС, които отговарят на изискванията на част 9, Приложение Б на ADR.
Валидността на удостоверението може да бъде продължена с 1 година след извършване на ежегоден преглед за годност на ППС за превоз на опасни товари:
1. от лицата по чл. 37, ал. 2;
2. от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – при промяна на данните от удостоверението по ал. 1 се вписва новият срок на валидност.
Удостоверението се връща в ИА „АА“ от лицето, на което е било издадено удостоверението:
1. когато превозното средство е спряно от движение;
2. при изтичане срока на валидност на удостоверението.
При промяна на данните от удостоверението  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава ново удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари, с новите данни за срока на валидност на върнатото удостоверение.
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава на превозвача, ползвателя или собственика на ППС „Удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари“ по образец съгласно приложение № 7 със срок на валидност една година при съответствие с изискванията на ADR.
Удостоверението е бяло с розова диагонална ивица и се издава на български и на английски език. Удостоверението важи и за превоз на опасни товари на територията на Република България.
За издаване на удостоверението по ал. 1 превозвачът, ползвателят или собственикът представя в ИА „АА“ следните документи на български език:
1. протокол за годност на пътното превозно средство за превоз на опасни товари по шосе (приложение № 8А към чл. 31а, ал. 2 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства);
2. документация, както следва:
а) за пътното превозно средство – документация за съответствие на ППС с изискванията на приложение B, част 9 на ADR;
б) за цистерните:
ба) досие на цистерната;
бб) сертификат за извършен периодичен преглед на транспортируемите съоръжения под налягане, използвани за превоз на газове от клас 2 и на вещества с ООН (UN) № 1051, 1052 и 1790 от ADR;
3.  свидетелство за регистрация на превозните средства и контролните талони за преминат периодичен технически преглед.
Удостоверението се издава в 30-дневен срок от подаване на документите.
Удостоверението се издава за ППС, които отговарят на изискванията на част 9, Приложение Б на ADR.
Валидността на удостоверението може да бъде продължена с една година от лицата по чл. 37, ал. 2 след извършване на ежегоден преглед за годност на ППС за превоз на опасни товари.
Удостоверението се връща в ИА „АА“ от лицето, на което е било издадено удостоверението:
1. когато превозното средство е спряно от движение;
2. при изтичане срока на валидност на удостоверението.
При промяна на превозвача, ползвателя или собственика на превозното средство Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава ново „Удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари“ с данните на новия превозвач, ползвател или собственик за срока на валидност на върнатото удостоверение.
Всяко пътно превозно средство, с което се извършва превоз на опасни товари, се сигнализира с оранжеви табели за опасен товар и се обозначава със знаци за опасност, когато това се изисква, съгласно част 5 на приложение А от ADR.
Сигнализацията с оранжеви табели и знаци за опасност върху пътното превозно средство трябва да бъде добре видима, четлива и устойчива по време на превоз.
Идентификационният номер за опасност и номерът на веществото (номер по ООН), изобразени на оранжевите табели, трябва да издържат на огън най-малко 15 минути.
Всяко ППС, допуснато за превоз на опасни товари, се маркира и етикетира съгласно част 5 на Приложение А от ADR.
Маркировките и етикетите върху ППС трябва да бъдат добре видими, четливи и устойчиви за нормални условия по време на превоз, както и да издържат на огън поне 15 мин.
Сигнализацията с оранжеви табели, която не се отнася до превозваните опасни товари или до остатъците от такива товари, трябва да бъде премахната или закрита.
В случай че табелите се закрият, покритието да е пълно и да издържа на огън поне 15 минути.
На ППС, специализирано за постоянен превоз на определени опасни товари, задължителните маркировки и етикети могат да се нанесат трайно.
Контролът при превоза на опасни товари се осъществява от длъжностните лица по чл. 91 от Закона за автомобилните превози на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и от други компетентни институции в кръга на техните правомощия.
Длъжностните лица извършват проверки за спазването на изискванията на наредбата и ADR от страна на изпращача, превозвача, получателя, товарача, опаковача, пълнача, оператор на контейнер-цистерна или на преносима цистерна, консултанта по безопасността, водача и другите членове на екипажа на ППС.
Длъжностните лица осъществяват контрол по прилагане на наредбата съобразно своите компетенции.
Длъжностните лица съобразно своите компетенции, проверяват необходимите документи и вземат проби от опасните товари или опаковки за изследване, без това да застрашава безопасността.
При установяване от страна на длъжностните лица, че изискванията на ADR не са изпълнени, те могат да забранят изпращането или да прекратят превоза, докато установените нарушения бъдат отстранени, или да предпишат други подходящи мерки, включително и спиране от движение.
Спирането от движение може да се извърши на най-близкото безопасно място, избрано от длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Контролът при превоза на опасни товари се осъществява от длъжностните лица по чл. 91 от Закона за автомобилните превози на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и от други компетентни институции в кръга на техните правомощия.
Длъжностните лица извършват проверки за спазването на изискванията на наредбата и ADR от страна на изпращача, превозвача, получателя, товарача, опаковача, пълнача, оператор на контейнер-цистерна или на преносима цистерна, консултанта по безопасността, водача и другите членове на екипажа на ППС.
Длъжностните лица  осъществяват контрол по прилагане на наредбата съобразно своите компетенции.
Длъжностните лица, съобразно своите компетенции, проверяват необходимите документи и вземат проби от опасните товари или опаковки за изследване, без това да застрашава безопасността.
При установяване от страна на длъжностните лица, че изискванията на ADR не са изпълнени, те могат да забранят изпращането или да прекратят превоза, докато установените нарушения бъдат отстранени, или да предпишат други подходящи мерки, включително и спиране от движение.
Спирането от движение може да се извърши на самото място или на друго място, избрано от длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с оглед осигуряване на безопасност.
При извършване на проверки на пътя длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съставят контролен лист по образец съгласно приложение № 8.
Определянето на рисковата категория в зависимост от установеното нарушение в контролния лист се извършва съгласно приложение № 9.
При констатиране на нарушения от рискова категория 1 и 2 се прилагат принудителните административни мерки, предвидени в чл. 106, ал. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози.
Копие от контролния лист се връчва на водача на МПС.
При извършване на проверки на пътя длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съставят контролен лист по образец съгласно приложение № 8.
Определянето на рисковата категория в зависимост от установеното нарушение в контролния лист се извършва съгласно приложение № 9.
Копие от контролния лист се връчва на водача на МПС.
Длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ могат да присъстват при провеждане на курсове за обучение на водачи на моторно превозно средство за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и осъществяват контрол по спазване на изискванията, определени в учебната документация и тази наредба.
Контролните органи проверяват:
1. учебния кабинет – за съответствие с изискванията на чл. 11;
2. учебната документация, използвана при обучението;
3. спазването на учебната документация, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Лицата, получили разрешение за обучение на водачи на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари, осигуряват на контролните органи по чл. 44, ал. 1 достъп за извършване на проверка на материалната база и при поискване предоставят цялата документация, свързана с обучението на кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.
При извършване на проверки на теоретичните занятия и практическите упражнения при провеждане курсове за обучение на водачи на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари контролните органи по чл. 44, ал. 1 имат право да проверяват документите за самоличност на присъстващите кандидати.
Длъжностните лица могат да присъстват на теоретическите занятия и практическите упражнения при провеждане на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превозите на опасни товари.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нова/изменена терминология
Клин за подлагане на колелата“ е приспособление за застопоряване на гумите, размерът на който съответства на максималната маса на превозното средство и диаметъра на гумите.
Екипаж на превозното средство“ са лица, които придружават водача по време на превоза на опасни товари по причини, свързани с безопасността, сигурността, обучението или експлоатацията.
Номер по ООН“ е четирицифрен идентификационен номер на опасното вещество или изделие.
Ново оценяване на съответствието“ е процедурата, извършвана по искане на собственика или оператора за последващо оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, произведено и пуснато на пазара преди 1.01.2007 г.
Нотифициран орган“ е проверяващ орган, който отговаря на изискванията на ADR и на условията по чл. 20 и 26 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане и е нотифициран в съответствие с чл. 24 от същата наредба.
Оценка на съответствието“ е процес на проверка на съответствието на даден продукт съгласно разпоредбите на точки 1.8.6 и 1.8.7 на ADR по отношение на одобрението на типа, производствения надзор и първоначалния контрол и изпитване.
Терминът „договаряща страна“ в приложения А и Б на ADR, приложими от 1 януари 2017 г., трябва да се разбира като „държава – член на Европейския съюз“.

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373