интереснолистовкиПолезнисъвети

Новите изменения и допълнения в инструкция № 3 за организиране и провеждане на шофьорски изпити, в сила от 2013г.

От 2-13г. влизат в сила новите изменения и допълнения в Инструкция № 3 за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС

 

Новите текстове в инструкцията

Организиране на изпити
Списъците на кандидатите и необходимите документи на кандидатите за допускане до изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се представят от ръководителите на учебната дейност на лицата, притежаващи разрешения за обучение, или упълномощени от тях лица. Документите се попълват на ръка или на компютър.
Списъкът и приложените към него документи не се приемат, ако в него не е посочен за всеки от кандидатите видът на теста, с който ще полагат теоретичен изпит (хартиен носител или електронен тест).

 

За организиране и провеждане на теоретичните и практическите изпити в областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“ се изготвя график (приложение № 1 на Инструкцията).

В графика, съобразно административния капацитет на областния отдел, се предвиждат определен брой групи за изпит.
В графика за провеждане на изпитите на лицата, представили документите на кандидатите, се предоставят за избор дати най-малко за 5 работни дни след датата, за която са приети последните документи.
Лицата, определени за провеждане на изпитите, получават съответната папка с документите за провеждане на изпита и документите на кандидатите и приемно-предавателен протокол, в който е описано съдържанието на папката. Председателите на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити получават и техническо средство за видеонаблюдение. Лицата, определени за провеждане на теоретичните изпити, получават и технически средства за провеждане на теоретичните изпити и съответния брой електронни устройства за решаване на електронни тестове.
Като на лицата, определени за провеждане на теоретичните изпити, се предоставят резервни тестове на хартиен носител, съответен на броя на електронните тестове за съответната група за изпит.
В случай, че до един час от даването на указанията материалната база не е приведена в съответствие с изискванията или не се представи резервно МПС или не се предложи друг одобрен кабинет или площадка за провеждане на изпити, изпитът не се провежда. Лицето, определено за провеждане на съответния изпит приключва протокола, като вписва срещу имената на всички кандидати „Не се е явил“, а в забележка вписва причината, поради която не е проведен изпитът.
Провеждане на теоретични изпити
Теоретичните изпити са писмени и се провеждат с тестове на хартиен или електронен носител.

Като съдържанието на тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС са съгласно методиката по чл. 33.
Лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит:
 • дава указания относно реда за проверка на самоличността и на свидетелствата за управление (когато е необходимо кандидатът да притежава определена категория);
 • поканва изпитваните по реда, по който са записани в протокола за изпит, да представят документа си за самоличност;
 • проверява личните данни на кандидатите и ако има техническа грешка в данните, нанася корекция в протокола на хартиен носител.

Също така и Лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит:

 • предоставя на кандидатите, заявили изпит на тестове на хартиен носител, да изтеглят тестове и ориентира номера на изпитните тестове към кандидата в протокола;
 • предоставя електронните устройства на кандидатите, заявили провеждане на изпитите с електронни тестове, и ги приканва да впишат единния си граждански номер в определеното за това поле на екрана.
 Лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит, обявява края на изпита, когато изтече времето, определено за провеждането му, или когато всички изпитвани са предали изпитните си тестове.
По време на изпита:

 • в кабинета не се допускат външни лица (освен упълномощени длъжностни лица);
 • не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита;
 • не се допуска излизане на изпитваните от учебния кабинет след започване на решаването на тестовете;
 • изпитваните работят самостоятелно;
 • лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит, следи за реда при провеждането на изпита;
 • лицето, определено за провеждане на изпита, следи за работата на системата за видеонаблюдение.
По време на изпита в кабинета се допуска присъствието на преводач на лицата, които полагат изпит с тестове на език, различен от българския. Преводачите превеждат дословно указанията на лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит, и не правят собствени коментари. Не се допуска присъствието на преводач в кабинета по време на решаването на изпитните тестове.
При прекъсване на записа на системата за видеонаблюдениелицето, определено за провеждане на изпита, прекратява изпита и поставя тестовете на хартиен носител и протоколите в специалния плик. Пликът с документите от изпита се предава в съответния областен отдел.

При невъзможност за стартиране или прекъсване на работата на техническото устройство по време на раздаване на тестовете на хартиен носител, поради което всички или част от тестовете, които кандидатите изтеглят, не могат да бъдат присвоени и оценени, лицето определено за провеждане на изпита:
 • предоставя възможност на кандидатите да изтеглят тестове и вписва в протокола на хартиен носител срещу името на съответния кандидат номера на теста, който той е изтеглил; на кандидатите не се предоставят ваучери, а когато изпитът се провежда в кабинет на учебен център, ваучерите на кандидатите се събират; след присвояване в системата ваучерите се предоставят на кандидатите или на ръководителите на учебните центрове, представили кандидатите за изпит;
 • след като кандидатите са решили изпитните тестове или след изтичане на определеното за решаване време събира тестовете и ги поставя в специалния плик заедно с неприсвоените ваучери и протоколите от проведения изпит (при работещи камери, без да напуска залата);
 • предава на началника на областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“ специалния плик (с тестовете и ваучерите).
При невъзможност за стартиране на електронното устройство за решаване на тестове на електронен носител на кандидата се предоставя тест на хартиен носител.
При прекъсване на работата на техническото устройство след раздаване на тестовете или по време на проверката на тестовете, поради което всички или част от тестовете на хартиен носител, които кандидатите са решили, не могат да бъдат оценени, лицето, определено за провеждане на изпита, след изтичане на определеното за решаване време събира тестовете и ги поставя в специалния плик. Предава на началника на областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“ специалния плик.
При прекъсване на работата на електронното устройство за решаване на тестовете лицето, определено за провеждане на изпита, предлага на кандидатите да останат в кабинета до възстановяване на работата на устройството. Когато до 20 минути от началото на изпита работата на електронното устройство за решаване на тестовете не е възстановена, на кандидатите се предоставят тестове на хартиен носител.
Като лицето, определено за провеждане на изпита, не по-късно от следващия работен ден изготвя доклад за конкретния случай до началника на съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“.
За оценяването на тестовете, в случай на прекъсване на системата, се съставя комисия от трима служители, като председател на комисията е началникът на съответния областен отдел, един от членовете на комисията е лицето, провело изпита, а третият служител се определя чрез жребий.
Комисията отваря специалните пликове в помещението, оборудвано с камери за видеонаблюдение на теоретичните изпити при работещи камери.
Комисията ориентира тестовете на база вписаните в протокола номера към съответните кандидати, присвоява ваучери, като вписва в протокола номерата на ваучерите срещу имената на съответните кандидати и сканира/проверява решените тестове. Ваучерите се поставят в плик заедно с протокола и при поискване от съответния кандидат му се предоставя ваучера с номера, вписан срещу неговото име.
Използваните специални пликове се съхраняват към документите от проведения изпит.
Когато тестовете не могат да бъдат оценени в областния отдел (запълване или изтриване на квадратчета за нанасяне на отговорите на въпросите, разкъсани, смачкани или зацапани тестове, неприсвоени или неправилно присвоени номера на теста), специалният плик и докладът на лицето, провело изпита, се изпращат в отдел „Водачи и БД“ за извършване на проверка.
Началникът на съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ утвърждава изпитните протоколи в деня на провеждане на изпита.
Резултатите от теоретичните и практическите изпити се публикуват на електронната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Изпитните тестове и другите документи, свързани с изпита, се съхраняват в съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ две години.
Провеждане на практически изпити
Съдържанието и оценяването на практическите изпити за различните категории е съгласно методиката по чл. 33.

Резултатите от практическите изпити се нанасят в контролни карти, както следва:
 • за категория „А“ и подкатегория „А1“ на учебна площадка (приложение № 4.1);
 • за категории „В“, „С“, „D“, „ВЕ“, „СЕ“, „DE“, „Ттм“ и „Ттб“ и подкатегории „В1“, „С1“, и „D1“, „С1Е“ и „D1Е“ на път в населено или извън населено място (приложение № 4.2);
 • за категории „ВЕ“, „СЕ“, „DE“ и „Ткт“ и подкатегории „С1Е“ и „D1E“ на учебна площадка (приложение № 4.3).
Председателят на изпитната комисия:
 • поканва изпитвания да заеме мястото на водача в учебното МПС.
 • вписва в контролната карта началния час на изпита за съответния кандидат и съобщава ясно името му.
 • по време на управлението указва посоката за движение (допуска се по искане на кандидата  председателят предварително да укаже маршрута).
 • отговаря на уточняващите въпроси на изпитвания относно посоките на движение.
Допуска се по време на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории „А1“, „А2“ и „А“ указанията за посоката за движение да се съобщават на кандидата от члена на комисията, като посоката на движение/маршрутът се определя от председателя.
Когато след изтичане на определеното минимално време за управление за съответната категория резултатът не е категоричен, председателят продължава изпита, като продължителността на управлението по път в населено място за категории А, B, BE, Ттб и Ттм и подкатегории А1 и B1 не трябва да надвишава 35 минути, а за категории С, СЕ, D и DЕ и подкатегории С1, С1Е, D1 и D1Е не трябва да надвишава 55 минути.

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420