интересноОбщиПолезниПътищасъвети

Новите наказания и санкции за нарушения от водачи на МПС съгласно ЗДП от август 2012г.

Нарушения и конкретни наказания за водачи на МПС

съгласно Закона за движение по пътищата – август 2012г.

Нарушение Наказание
При първо нарушение за1. Управление на МПС, трамвай или самоходна машина  с концентрация на алкохол в кръвта с от 0,5 до  1.2 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух, или е под въздействието на друго упойващо вещество.

 

Лишаване от право да управлява превозното средство в срок  от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв.
1.1 Ако водач, който е придобил правоспособност за управление на моторни превозни средства от 2 години от дата на нарушение, и водач на МПС за обществен превоз на хора и опасни товари  управлява под въздействието на упойващи вещества или с концентрация на алкохол в кръвта с от 0,5 до  1.2 на хиляда, установена с медицинско изследване или с техническо средство, или е под въздействието на друго упойващо вещество, както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване. Лишаване от право да управлява моторно превозно средство от 2 до 12 месеца и глоба от 300 до 600 лв.
При повторно нарушение по т.1 и 1.1 Лишаване от право да управлява МПС, трамвай или самоходна машина за срок от 3 до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.
2. При отказ на водач на МПС, трамвай или самоходна машина,  да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му Лишаване от право да управлява МПС, трамвай или самоходна машина за срок от 2 години и глоба 2000 лв.
3.Управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места Лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
4. Поставяне/използване на устройство за подаване на светлинен или звуков сигнал, предвиден за автомобил със специален режим на движение, без да има това право;  Лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
5. Отказ да предаде документите си на органите за контрол или опит по какъвто и да е начин осуети извършването на проверка от органите за контрол Лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
 6. Отказ да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението Лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
7. За нарушаване на задълженията като участник в пътнотранспортно произшествие Лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
8. При отказ да окаже необходимото съдействие с МПС, в слуай на ПТП, без негово участие Лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв.
При повторно нарушение по т. 3, 4, 5, 6, 7, 8 Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 месец до 1 година и глоба от 150 до 300 лв.
9. Управление на МПС с опасен товар без документ за необходимата професионална компетентност за превоз на този товар 

За повторно нарушение по т.9 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца до 1 година и глоба от 300 до 400 лв.

Лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок до 6 месеца или с глоба от 200 до 300 лв.
10. Управление на МПС, след като вече е лишен от това право по съдебен или административен ред;11. Управление на МПС, без да притежание на съответното свидетелство за управление или то е отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4;

12. Собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол или друго упойващо вещество;

13. Управление на МПС, спряно от движение или състав от пътни превозни средства, в който е включено спряно от движение пътно превозно средство, без разрешение на службата за контрол на Министерството на вътрешните работи;

14. Всеки, който без съответното разрешение провежда курсове за подготовка или допълнително обучение на водачи;

15. Всеки, който постави върху пътните знаци, пътните светофари и другите средства за сигнализиране предмети или устройства, които нямат отношение към средствата за сигнализиране и към целта, за която се използват;

16. Всеки, който постави плакати, агитационни материали, светещи тела, както и други средства за привличане на вниманието, които наподобяват пътни знаци или други средства за регулиране на движението, намаляват видимостта или ефективността на пътните знаци и другите средства за регулиране на движението или заслепяват участниците в движението;

17. Всеки, който с превозно средство прегради път с цел да попречи на нормалното движение по него или на манифестация, процесия, състезание и други подобни;

18. Всеки, който постави пътни знаци или други средства за сигнализиране в нарушение на реда, определен с наредбата по чл. 3, ал. 3;

19. Всяко длъжностно лице, което е предупредено и не предприеме незабавно мерки за обезопасяване и отстраняване на препятствие от пътя, застрашаващо движението;

20. Всеки, който, без да има право на това, постави пътен знак, пътна маркировка или друго средство за организиране движението по пътищата.

Глоба от 100 до 300 лв
21. Всеки, който премахне, премести и повреди или унищожи поставен на пътя пътен знак, без да е създадена опасност за живота или имуществото на трети лица. За повторно нарушение накзанието е глоба от 300 до 1500 лв. Глоба от 100 до 500 лв.
22. Всеки, който управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос, които надвишават нормите, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, без да спазва установения за това ред.За повторно нарушение наказанието е глоба от 1000 до 5000 лв. Глоба от 500 до 3000 лв.
23. За паркиране на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания, когато няма право на това. Глоба от 200 лв.
24. За не означаване по установения начин принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство или не вземане на мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението25. За изхвърляне, оставяне или разпиляване по пътя предмети или вещества, които създават опасност за движението

26. Когато собственик или длъжностно лице, допуска в движението по пътищата пътно превозно средство, чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение

27. За управление на технически неизправно моторно превозно средство, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване

28. При не спазвазване на предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението

29. За не осигуряване на път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства.

Глоба от 50 до 150 лв.
30. Когато поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по точки 24, 25, 26, 27, 28, 29 поради, което причини пътнотранспортно произшествие. Глоба от 100 до 200 лв. ако деянието не съставлява престъпление.
31. При нарушаване на правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или управлява технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по чл. 179, т. 4, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението. Глоба от 20 до 150 лв.
32. При отказа да бъде извършен превоз на представител на службите за контрол по Закона за движение по пътищата с моторно превозно средство за обществен превоз, с изключение на леките таксиметрови автомобили Глоба от 20 до 150 лв
33. При нарушаване направилата за движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство, правилата за преминаване през железопътен прелез или паркира на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. Глоба от 20 до 150 лв
34. При превишаване на скоростта В населено място
При превишаване на скоростта с 10 km/h над разрешената максимална скорост Глоба от 20 лв., при повторно нарушение глоба от 40 лв.
При превишаване на скоростта с от 11 до 20 km/h над разрешената максимална скорост Глоба от 50 лв., при повторно нарушение глоба от 100 лв.
При превишаване на скоростта с от 21 до 30 km/h над разрешената максимална скорост Глоба от 100 лв., при повторно нарушение глобаот 200 лв.
При превишаване на скоростта с от 31 до 40 km/h над разрешената максимална скорост Глоба от 200 лв., при повторно нарушение глоба от 400 лв.
При превишаване на скоростта с над 40 km/h над разрешената максимална скорост Глоба от 300 лв., при повторно нарушение глоба от 600 лв.
При превишаване на скоростта с над 50 km/h над разрешената максимална скоростЗа всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

При системно нарушаване глобата е в двоен размер и водача се лишава от право да управлява МПС за срок от 6 месеца

Глоба от 350 лв. и лишаване от право на управлява МПС за срок от 3 месеца. При повторно нарушение глоба от 700 лв и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 3 месеца
35. При превишаване на скоростта ИЗВЪН населено място
При превишаване на скоростта с 10 km/h над разрешената максимална скорост Глоба от 20 лв., и 40 лв. при повторно нарушение
При превишаване на скоростта с от 11 до 20 km/h над разрешената максимална скорост Глоба от 50 лв. и 100 лв. при повторно нарушение
При превишаване на скоростта с от 21 до 30 km/h над разрешената максимална скорост Глоба от 100 лв. и 200 лв. при повторно нарушение
При превишаване на скоростта с от 31 до 40 km/h над разрешената максимална скорост Глоба от 150 лв. и 300 лв. при повторно нарушение
При превишаване на скоростта с от 41 до 50 km/h над разрешената максимална скорост Глоба от 200 лв. и 400 лв. при повторно нарушение
При превишаване на скоростта с над 50 km/h над разрешената максимална скоростЗа всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

При системно нарушаване глобата е в двоен размер и водача се лишава от право да управлява МПС за срок от 6 месеца

Глоба от 300 лв. и 600 лв при повторно нарушение
36. При превишаване на разрешената максимална скорост от МПС за обществен превоз на пътници и опасни товари
При превишаване на скоростта с 10 km/h над разрешената максимална скорост Глоба от 20 лв. и 40 лв. при повторно нарушение
При превишаване на скоростта с от 11 до 20 km/h над разрешената максимална скорост Глоба от 50 лв. и 100 лв. при повторно нарушение
При превишаване на скоростта с от 21 до 30 km/h над разрешената максимална скорост Глоба от 150 лв. и 300 лв. при повторно нарушение
При превишаване на скоростта с от 31 до 40 km/h над разрешената максимална скорост Глоба от 250 лв. и 500 лв. при повторно нарушение
При превишаване на скоростта с от 41 до 50 km/h над разрешената максимална скорост Глоба от 450 лв. и 900 лв. при повторно нарушение
При превишаване на скоростта с над 50 km/h над разрешената максимална скоростЗа всеки следващи 5 кm/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.

При системно нарушаване глобата е в двоен размер и водача се лишава от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

Глоба от 500 лв. и лишаване от право да се управлява МПС за срок от 3 месеца. При повторно нарушение глоба от 1000 лв. и лишаване от право за управление на МПС за срок от 3 месеца
37. Относно винетните стикери
37.1 При управление на пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса определена по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, или на превозното средство е залепен винетен стикер с графично оформление, което е различно от одобреното, се наказва с глоба, както следва:– при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари, на състав от пътни превозни средства, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона – 3000 лв.;

– при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, или на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) оси или на теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона – 1500 лв.;

– при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача – 600 лв.;

– при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 или по-малко места с мястото на водача, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост – 300 лв.

Глоба от 300 до 3000 лв.
37.2 При управление на пътно превозно средство по републиканските пътища за което е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по-ниска от нормативно установената за съответната категория, се наказва с глоба, както следва:– при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари, и на състав от пътни превозни средства, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) и повече оси, които имат технически допустима максимална маса 12 (дванадесет) или повече тона – 1500 лв.;

– при управление на пътно превозно средство, предназначено за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача, или на пътно превозно средство, предназначено за превоз на товари с 2 (две) оси, както и на пътните превозни средства по чл. 10а, ал. 6, т. 3, 4 и 5 от Закона за пътищата с 2 (две) оси или на теглещо ремарке, за което не е платена отделна винетна такса, и/или които имат максимално допустима маса, по-малка от 12 (дванадесет) тона – 750 лв.;

– при управление на пътно превозно средство за превоз на пътници с 8 места, без мястото на водача – 300 лв.

Глоба от 300 до 1500 лв.
38. При управление на моторно превозно средство, което не е било спряно от движение и на което не е поставен валиден стикер съгласно чл. 100, ал. 3, и не носи валиден контролен талон от знака, издаден от Гаранционния фонд, за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 261, ал. 1 от Кодекса за застраховането. Глоба от 50 лв.
Други39. На собственика на моторно превозно средство с алармена инсталация, която се включва без основателна причина или сигналите на която наподобяват на тези, подавани от пътните превозни средства със специален режим на движение. Глоба от 20 до 150 лв
40. Наказание се налага на собственик или длъжностно лице, което без уважителни причини не представи в определения срок превозно средство за технически преглед41. За употреба на устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на моторните превозни средства

42. Когато водачът не носи със себе си определените за носене документи във връзка с извършвания превоз или те не отговарят на съответните изисквания

43. При управление на моторно превозно средство за обществен превоз повече от законоустановеното работно време, както и водач, който управлява моторно превозно средство в болестно или друго състояние, което създава опасност за движението

44. Когато водача, не е спрял двигателя, когато моторното превозно средство е в престой или е паркирано, освен ако работата му е необходима за извършване на товарно-разтоварна или друга технологична дейност

45. При управление на моторно превозно средство с емисии на вредни вещества над установените норми или с неизправно шумозаглушително устройство

46. При превоз на пътници над определения брой места.

Глоба до 50 лв.
47. При преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването48. При не осигуряване на предимство, когато автомобилът преминава през пешеходна пътека

 

Глоба от 100 лв.При повторно нарушение глоба от 200 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок един месец.
49. При неправилно преминаване покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус50. При управление на пътно превозно средство, което не е моторно, без необходимите светлоотразителни елементи

51. При управление намоторно превозно средство с износени или разкъсани гуми

52. При използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му

53. При не изпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска

54. При неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище

55. При престояване или паркиране като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението

56. При превоз надеца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV от ЗДвП

57. При управление на превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер, включително и в нарушение на чл. 100, ал. 4, т. 1 от ЗДвП

58. При управление на моторно превозно средство по пътна лента, сигнализирана за движение само на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, без да има право на това.

Глоба от 50 лв.
59. При неправилно паркиране върху тротоар60. При навлизане след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или се движи в забранената посока на еднопосочен път

61. При неправилно изпреварване, когато не се създава опасност за движението

62. При управление на превозно средство с неизправности или повреди, които могат да застрашат сигурността на движението.

Глоба от 30 лв.
63. Когато водач на пътно превозно средство, което не е моторно, както и водач на организирана група пешеходци, на впрегатни, товарни или ездитни животни или на стада, наруши правилата за движението по пътищата64. Когато водач или пътник, изхвърля от превозно средство предмети или вещества, които замърсяват пътя, когато с това не е създадена опасност за движението

65. Когато лице, на което е отнето издаденото в Република България национално свидетелство за управление на моторно превозно средство не е върнало международното си свидетелство в съответната служба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането в сила на акта за отнемане

66. Когато лице, на което при пребиваване зад граница е отнето международното свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в Република България, и не е уведомило за това съответната служба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането си в страната

67. Когато се установи, че пътно превозно средство, е паркирано на пътя 30 дни след датата на отнемане или връщане на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство в Министерството на вътрешните работи

Глоба до 30 лв.
68. За неправилно престояване или неправилно паркиране69. За нарушаване на правилата за разположение на пътно превозно средство върху платното за движение

70. За не спиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“, неправилно се включва в движението, неправилно се престроява, неправилно изпреварва или не спазва предимството на друг участник в движението

71. За управляване на превозно средство с неукрепен товар, с което се създава опасност за други участници в движението

72. За управляване напревозно средство с необозначен по определения ред товар, който излиза отстрани на превозното средство с повече от 0,20 метра, а отпред или отзад – с повече от 1 метър

73. При нарушаване на правилата за движение назад.

Глоба от 20 лв.
74. Когато водачът не носи в себе си определените от закона документи – свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство75. Когато водачът не носи документ за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, и в случай, че водачът е изпълнил задължението си по чл. 100, ал. 3 и поставеният от него стикер е валиден към датата на установяване на нарушението

76.За неправилно използване на звуков сигнал в населено място.

Глоба от 10 лв.

 

Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

 

Когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по този закон наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5427