ОбщиПолезни

Нови изменения в ЗП

Последни изменения в Закона за пътищата от 19 юли 2011г. са както следва:

Пътищата се управляват, както следва:

1. републиканските пътища – от Агенция „Пътна инфраструктура“ и от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, в случаите, предвидени в закона;
2. общинските пътища – от кметовете на съответните общини;
3. частните пътища – от техните собственици.

Общините и собствениците на частни пътища ще съгласуват с Агенция „Пътна инфраструктура“, съответно с Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за пътищата по чл. 28б, ал. 1, проектите за изграждане и свързване на тези пътища с републикански пътища.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговарят за изготвянето на проект на стратегия за развитие на пътната инфраструктура в съответствие с държавната политика.

Ръководителите на управляващите органи на Оперативна програма „Транспорт“ и Оперативна програма „Регионално развитие“ ще сключват оперативни споразумения с председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Транспорт“, Оперативна програма „Регионално развитие“, Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Агенция „Пътна инфраструктура“:
1. ще подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при разработването на проект на стратегия за развитие на пътната инфраструктура в съответствие с държавната политика;
2. ще осъществява управлението на републиканските пътища в съответствие със средносрочните оперативни програми;
3. ще проучва, анализира и прогнозира развитието на автомобилното движение по републиканските пътища;
4. ще изпълнява проекти, финансирани чрез оперативните програми „Транспорт“ и „Регионално развитие“;

Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще осъществява контрол върху дейността на агенцията, като:
1. ще утвърждава бюджета на агенцията;
2. ще приема отчета за изпълнение на бюджета на агенцията;
3. ще осъществява контрол върху изпълнението на бюджета на агенцията в рамките на своите компетенции;
4. ще приема годишния отчет за дейността на агенцията;
5. ще одобрява тригодишна програма на агенцията за управление на пътищата и развитие на пътната инфраструктура в съответствие с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и годишен план за изпълнение на програмата от агенцията и контролира изпълнението им;
6. ще осъществява и други контролни функции в рамките на правомощията му, предвидени в нормативен акт.

Управителния съвет на агенция „Пътна инфраструктура“ ще взема решения и за изработване, приемане и представяне на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване проект на тригодишна програма на агенцията за управление на пътищата и развитие на пътната инфраструктура, с изключение на пътищата по чл. 28б, ал. 1, в съответствие с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и годишен план за изпълнение на програмата от агенцията; програмата и планът се представят на министъра за одобряване в срок до 31 януари за предстоящия тригодишен период, съответно за предстоящата година.

Разрешенията по (ал. 1 и 2 от чл.26) за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 се издават от изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“. Разрешенията по ал. 1, т. 2 и ал. 2 се издават след съгласие на управителния съвет на компанията.

Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намиращи се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно произлезли повреди, може да започне веднага възстановителните работи, като уведоми за това най-близкото поделение на агенцията за републиканските пътища, съответно Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 и съответната техническа служба на общината за общинските пътища при условия, че е гарантирана безопасността на движението.

Управителният съвет на агенцията „Пътна инфраструктура“, съответно управителният съвет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1, съгласува проекти – пътна част за изграждане на пътни връзки, след представяне на писмено становище за проект за организация на движението от органите на пътната полиция при Министерството на вътрешните работи.

Създава се изцяло нова:
Глава четвърта.
„а“ НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“ (НОВА – ДВ, БР. 55 ОТ 2011 Г.)

Създава се Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, със седалище София.
Държавата ще предоставя на компанията имущество – публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет, за изпълнение на дейността й.
Компанията няма да е търговско дружество, и няма да формира и разпределя печалба.
За компанията не може да се открива производство по несъстоятелност.

Основният предмет на дейност на компанията ще е – финансиране, проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на автомагистрала „Струма“, автомагистрала „Хемус“ и автомагистрала „Черно море“.
При проектирането и изграждането на обектите упоменати по-горе компанията:
1. ще организира, възлага, финансира, управлява и контролира дейностите, свързани непосредствено с проектирането и изграждането на пътищата, включително с извършването на всички необходими предпроектни проучвания, финансови анализи, анализи „разходи-ползи“, прогноза за трафика, провеждане на необходимите процедури съгласно действащото екологично законодателство и други, необходими за реализиране на проектите;
2. ще извършва дейности, свързани с принудително отчуждаване на имоти за задоволяване на държавни нужди за изграждане на пътищата като инвеститор в съответствие с изискванията на Закона за държавната собственост;
3. ще изготвя проектни предложения за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни финансови помощи от Оперативна програма „Транспорт“ и от други източници на финансиране във връзка с изпълнение на проектите и изграждане на пътищата;
4. ще провежда обществените поръчки за реализация на проектите;
5. ще възлага оценка на въздействието върху пътната безопасност и на одити за пътна безопасност на съответния етап от планирането, от инвестиционното проектиране, при въвеждане в пробна експлоатация на обектите по ал. 1 и при началната им експлоатация.

Компанията ще управлява автомагистралите посочени по-горе след изграждането и въвеждането им в експлоатация. Като при управлението им компанията:
1. ще организира, възлага, финансира и контролира дейностите по поддържане и ремонт, включително на пътните съоръжения и на пътните принадлежности;
2. ще осигурява отстраняването на изоставени превозни средства и други препятствия от автомагистралите и предоставя услуги за пътна помощ на увредени превозни средства;
3. ще издава разрешителни за специално ползване и събира таксите за специално ползване на автомагистралите;
4. ще отговаря за изпълнение на задълженията и предоставя услуги на физически и юридически лица и еднолични търговци, експлоатиращи крайпътни обслужващи комплекси, в съответствие с чл. 16в от Закона за управление на отпадъците;
5. ще осигурява обществено ползване и информация и прогнози за пътния трафик за пътищата по ал. 1.

Финансирането на дейността на компанията ще се извършва от:
1. републиканския бюджет;
2. такси за специално ползване на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1;
3. преотстъпени такси по чл. 10, ал. 1 в размер, определен със закона за държавния бюджет за съответната година;
4. собствени приходи;
5. дарения;
6. привлечени средства от финансови институции;
7. други източници.

Средствата се разходват за:
1. осъществяване предмета на дейност на компанията, включително за проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1;
2. издръжка на компанията.

За средствата, постъпили в компанията от субсидия от републиканския бюджет, за средствата, предоставени от фондовете на Европейския съюз, и за таксите за специално ползване на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 520, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.

Органи на управление на компанията ще бъдат:
1. министърът на регионалното развитие и благоустройството;
2. управителният съвет;
3. изпълнителният директор.

Компанията ще се представлява от изпълнителния директор, който по право е член на управителния съвет.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството:
1. ще упражнява правата на собственост на държавата в компанията и провежда политиката на държавата в областта на управлението, планирането и изграждането на републиканските пътища;
2. ще одобрява програма на компанията за реализация на проектите в съответствие с разпоредбите на закона и с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и годишен план за изпълнение на програмата на компанията, както и техните изменения;
3. ще контролира компанията за изпълнението на програмата и плана;
4. ще назначава и освобождава членовете на управителния съвет и изпълнителния директор на компанията;
5. ще сключва договори за възлагане на управлението с всеки от членовете на управителния съвет и с изпълнителния директор, с които се определя и тяхното възнаграждение;
6. ще разрешава участието на компанията в търговски и граждански дружества, с изключение на такива, които осъществяват сходни дейности;
7. ще издава правилник за устройството, функциите и дейността на компанията след съгласуване с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на финансите и с министъра по управление на средствата от Европейския съюз;
8. ще утвърждава решенията на управителния съвет за участие на компанията в международни организации;
9. ще одобрява годишния доклад за дейността на компанията;
10. ще взема решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти по предложение на управителния съвет в съответствие с разпоредбите на Закона за държавната собственост.

Управителният съвет ще се състои от трима членове, включително изпълнителния директор.
За член на управителния съвет ще може да бъде назначавано лице с висше образование и професионален опит не по-малко от 5 години общо в областта на управлението, планирането и изграждането на пътната инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури, финансово управление и контрол на проекти, финансирани от фондовете и програмите на Европейския съюз.
Член на управителния съвет няма да може да бъде лице, което:
1. е осъждано за престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
2. е съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен включително с друг член на управителния съвет;
3. заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
4. е лишавано от правото да осъществява търговска дейност;
5. упражнява търговска дейност с предмет, сходен с този на компанията.

За изпълнителен директор не може да бъде избирано лице, за което са налице обстоятелствата по ал. 3, т. 1 – 4, както и ако упражнява търговска дейност или е управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация.

Управителният съвет ще заседава най-малко веднъж месечно.
Като заседанията на управителния съвет се организират и ръководят от председателя на съвета, а в негово отсъствие – от заместник-председателя.
Правилата за работата и свикване на управителния съвет ще се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството по предложение на управителния съвет.
Решенията на управителния съвет ще се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство от всички членове. Заседанията са редовни, ако присъстват повече от половината от неговите членове.
За всички заседания на управителния съвет ще се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството:
1. ще може да прекратява договора за управление с член на управителния съвет:
а) при възникване на обстоятелствата по ал. 3, а с изпълнителния директор – и на обстоятелствата по ал. 4;
б) който нарушава или не изпълнява задълженията, предвидени в закона или в договора за управление;
в) който е подал писмено заявление за освобождаване;
г) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
д) при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца;
2. ще може да прекрати договора за управление с член на управителния съвет по свое решение без предизвестие.

Управителният съвет ще може да:
1. избира измежду членовете си председател и заместник-председател;
2. приема проект на правилник за устройството, функциите и дейността на компанията и го предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството;
3. приема решения за изработване, приемане и изменение на проект на програма на компанията за реализация на проектите, предвидени с този закон, в съответствие с приетата от Министерския съвет стратегия за развитие на пътната инфраструктура и на годишен план за изпълнение на програмата на компанията; програмата и планът се представят на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване в срок до 31 януари за предстоящия тригодишен период, съответно за предстоящата година;
4. приема годишния финансов план на компанията;
5. приема структурата и щата на компанията и одобрява средствата за работна заплата в съответствие с годишния финансов план;
6. приема годишния финансов отчет на компанията и го представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване;
7. приема годишния доклад за дейността на компанията и го представя на министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване;
8. предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти;
9. приема проекти на решения за участие на компанията в международни организации и ги предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството за утвърждаване;
10. приема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност над 100 000 лв. без данък върху добавената стойност;
11. прави предложение до министъра на регионалното развитие и благоустройството за участие на компанията в програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, от държавния бюджет и други финансови източници и програми;
12. приема решения за одобряване на докладите на одиторите за пътна безопасност и за отстраняване на опасните и/или критични характеристики на проектите по чл. 28б, ал. 1 преди края на съответния етап съгласно чл. 36г;
13. изпълнява и други функции, свързани с управлението на компанията, в съответствие с действащите нормативни актове или възложени му от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Управителният съвет ще може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Изпълнителният директор на компанията:
1. ще представлява компанията пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
2. ще организира, ръководи и контролира цялостната дейност на компанията;
3. ще организира и привежда в изпълнение решенията на управителния съвет;
4. ще взема решения по откриване, провеждане и завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки на стойност до 100 000 лв. без данък върху добавената стойност;
5. ще сключва договори за дейностите, извършвани от компанията;
6. ще сключва и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите в компанията;
7. ще отчита своята дейност пред управителния съвет и пред министъра;
8. ще изготвя и представя на управителния съвет и на министъра на регионалното развитие и благоустройството ежемесечни отчети за напредъка по проектите;
9. ще изготвя и представя на управителния съвет и на министъра на регионалното развитие и благоустройството годишен отчет за дейността на компанията;
10. ще организира възлагането на оценка на въздействието върху пътната безопасност и на одити за пътна безопасност на съответния етап от планирането, от инвестиционното проектиране, при въвеждане в пробна експлоатация на обектите по чл. 28б, ал. 1 и при началната им експлоатация.

При ползване на законоустановен отпуск или командировка функциите на изпълнителния директор ще се изпълняват от служител на компанията, определен от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ ще води счетоводна отчетност на касова и начислена основа по реда, предвиден за бюджетните предприятия.
Като отчетните данни за активите, пасивите, приходите и разходите на предприятието се консолидират по реда на чл. 33, ал. 6 от Закона за счетоводството.
Паричните средства на предприятието ще се събират, съхраняват, разходват и отчитат по отделна банкова сметка в Българската народна банка по ред, определен от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.

Годишният финансов отчет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ ще се одитира от Сметната палата.

*****

Агенцията „Пътна инфраструктура“ ще осъществява дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на републиканските пътища.

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ осъществява дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1.

Агенцията, съответно Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и общините осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии при условията и по реда, определени с правилника за прилагането на закона.

Изграждането, ремонтът и поддържането на подземните съоръжения, тротоарите, велосипедните алеи, паркингите, пешеходните подлези, осветлението и крайпътното озеленяване по републиканските пътища в границите на урбанизираните територии се организират от съответната община.

За временното ползване на земи по (извън границите на урбанизираните територии – собственост на физически или юридически лица, могат да се използват временно за нужди, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на републиканските и общинските пътища, при условията и по реда на Закона за задълженията и договорите) собственикът сключва договор със:
1. управителния съвет на агенцията или упълномощено от управителния съвет длъжностно лице от агенцията или изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ или упълномощено от него длъжностно лице – за републиканските пътища;
2. кмета на съответната община – за общинските пътища.

Обезщетенията за отчуждените за нуждите на републиканските пътища недвижими имоти в границите на урбанизираните територии по чл. 37, ал. 1 се изплащат съвместно от агенцията или Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и общините в частта, отнасяща се до платното за движение. Обезщетенията за частта извън платното за движение се изплащат от съответната община.

Административно наказателни разпоредби
Чл. 53. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 55 от 2011 г.) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл. 25, чл. 26, ал. 1, т. 1, букви „в“ и „г“, т. 2, ал. 2 и ал. 5 и чл. 41 или които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:

1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;

2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя;

3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда;

4. извършване в обхвата на пътя на:

а) дейности, застрашаващи безопасността на движението, или използване на пътищата извън тяхното предназначение;

б) дейности, предизвикващи прекъсване, отклоняване или спиране на движението;

5. извършване в обхвата на пътя и обслужващите зони без разрешение на администрацията, управляваща пътя, на:

а) (изм. – ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г.) строителни и ремонтни работи по пътищата;

б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, електропроводни, въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи, напоителни и други канали;

в) (отм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

г) (отм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г.)

6. разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на по-малко от 1000 м от мостовете, без разрешение на администрацията, която управлява пътя.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г.) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв.

(3) При нарушение по ал. 1, т. 4 и 5 администрацията, управляваща пътя, уведомява писмено районната дирекция за национален строителен контрол с искане за незабавно спиране на строителните работи при условия и по ред, определени в закон.

Пълния текст на закона четете тук.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420