Общи

От 15 март 2016 са в сила новите изменения на Наредба №11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Напълно се отменя член 2, ал.2 на Наредбата, който гласеше:

„Лиценз на Общността не се изисква за извършване на международни превози на товари с моторни превозни средства с допустима максимална маса до 3,5 т с изключение на превозите, за които по силата на международни договори, по които Република България е страна, се изисква разрешително.“

Всички изброени по-долу изменения на Наредба №11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари вече са в сила, считано от 15 март 2016 година.
По-долу, за улеснение, са синтезирани новите промени в Наредбата, в сравнение с досега действащите изисквания.

Въвеждат се изменения в изискванията за доказване на финансова стабилност на лицата по чл. 2, ал. 1 (свързани с Международен превоз на пътници и товари), а именно:

НОВОТО Преди промените
Лицата доказват финансова стабилност в случаите:
при кандидатстване за издаване или продължаване на срока на валидност на лиценз на Общността
същото
при кандидатстване за увеличаване на броя на заверените копия на лиценза на Общността (в сила от 15.03.2016г.) при кандидатстване за допълнителни заверени копия на лиценза на Общността
всяка година, в 10-дневен срок от заверяването на годишния финансов отчет за последния отчетен период от регистриран одитор (в сила от 15.03.2016г.) всяка година в 30-дневен срок от съставянето на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, за последния отчетен период
всяка година, преди изтичане на срока, за който е сключен договорът за застраховка, или срока, за който е издадена банковата гаранция същото

Въвеждат се промени и в документите, които се прилагат за доказване на Финансовата стабилност към представената справка (образец – приложение № 3 от Наредбата), а именно:

НОВОТО Преди промените
годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор същото
банкова гаранция, съгласно Наредбата същото
ОТМЕНЕНО (в сила от 15.03.2016) удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

От 15 март 2016г. влизат в сила и промените за финансовите отчети на лица, подлежащи на задължителен финансов одит, както и за такива, които не подлежат на задължителен финансов одит, като отпада изискването за прилагане на удостоверение за липса на задължения, както следва:

  • Лицата, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен независим финансов одит (съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството), представят годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор.
  • Лицата, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит (съгласно чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството), представят по избор годишния финансов отчет на предприятието за последния отчетен период, заверен от регистриран одитор, и/или банкова гаранция, и/или застраховка.
  • Когато лицето доказва финансовата си стабилност с годишния отчет на предприятието, заверен от регистриран одитор, и средствата от собствения му капитал са в размер, по-малък от предвидения в ал. 1 на Наредбата, освен годишния финансов отчет представя и договор за застраховка или банкова гаранция. В този случай договорът за застраховка или банковата гаранция могат да бъдат сключени, съответно издадени, за размера на средствата от собствения капитал на превозвача, които не достигат, за да докаже финансовата си стабилност за всеки получен и/или заявен за издаване лиценз.
  • За установяване на съответствието с изискването превозвачът да няма задължения за данъци и осигурителни вноски лицензиращият орган изисква от органите по приходите издаването на удостоверение за наличие или липса на задължения (по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).
  • Когато лицето е приложило към изискуемите документи удостоверение (по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс), лицензиращият орган не изисква издаването на удостоверението по ал. 12 на Наредбата.

Отпада изискването (15 март 2016г.) за установяване на действително и трайно установяване на лицето на територията на Република България да се доказва чрез представяне на декларация по образец (приложение № 9а на Наредбата).

Отново в сила от 15 март 2016 се въвеждат промени и в условията за издаване на лиценз на Общността и на заверени копия към него:

НОВОТО Преди промените
За издаване на лиценз на Общността и на заверени копия към него лицето подава заявление по образец (приложение № 6 от Наредбата) до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, към което прилага съответните изискуеми документи съгл. чл.8, ал.1 на Наредбата Кандидатът за получаване на лиценз на Общността и на заверени копия на лиценза за извършване на международни превози на пътници и товари подава заявление до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по образец (приложение № 6), към което прилага съответните изискуеми документи, съгл. чл.8, ал.1 на Наредбата.
Заявлението може да бъде подадено лично или по пощата до седалището на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко 5, или във всяко регионално звено на агенцията в областните градове, или да бъде подписано с квалифициран електронен подпис и подадено по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявлението може да бъде подписано с квалифициран електронен подпис и подадено по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
НОВО: В 7-дневен срок от датата на подаване на заявлението, служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършват проверка за съответствие с изискването за установяване съгласно чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 и съставят протокол (приложение № 6б). Протоколът съдържа заключение за съответствие или несъответствие с изискването за установяване и се съставя в два еднообразни екземпляра – един за лицето по чл. 2, ал. 1 и един за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. –––
НОВО: В посоченият срок ръководителят на регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изпраща документите по ал. 1 заедно с екземпляр от съставения протокол (приложение № 6б) до изпълнителния директор на агенцията. –––-
НОВО: При непълнота и/или нередовност на представените документи по ал. 1 или когато представените документи не удостоверяват съответствието с някое от изискванията по чл. 3, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява заявителя и определя 14-дневен срок за отстраняването им. ––––
НОВО: 

Определеният срок спира да тече:
– от изпращането на искане за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до получаването му в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
– от изпращането на уведомлението по ал. 5 до получаването на уведомлението за отстраняване на непълнотата и/или нередовността и съответните документи към него в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
–––-

От 15 март 2016 влизат в сила и промените касаещи издаването на лиценз и моторните превозни средства, с които превозвачът извършва дейността:

НОВОТО Преди промените
Моторните превозни средства, с които превозвачът извършва дейността (на разположение на превозвача), се вписват в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. Едно и също моторно превозно средство може да бъде вписано в регистъра само към един лиценз на Общността или лиценз за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България. Моторните превозни средства се вписват в регистъра:
1. въз основа на заявлението по чл. 8, ал. 1 – при издаване на лиценз на Общността;
2. въз основа на заявление за увеличаване на броя на заверените копия на лиценза на Общността (приложение № 11в);
3. въз основа на заявление при замяна на едно превозно средство с друго, без да се променя броят на копията на лиценза на Общността (приложение № 11б).
Ако заявлението не отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 1, на заявителя се изпраща съобщение с указания за отстраняване на нередовностите в едномесечен срок от получаване на съобщението.
Броят на заверените копия на лиценза на Общността се определя от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, които са на разположение на превозвача и за които той е доказал финансова стабилност по чл. 6, и съответства на броя на превозните средства, вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози към лиценза на превозвача. Моторните превозни средства се отписват от регистъра:
1. с фактически действия на лицензиращия орган:
а) по заявление на превозвача (приложение № 11б);
б) при отпадане на обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, т. 4;
2. с писмена заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице:
а) при прекратяване на правата, произтичащи от лиценза на Общността;
б) при намаляване на броя на заверените копия на лиценза на Общността, издадени на превозвач, чрез отнемането им.
Броят на заверените копия на лиценза на Общността се определя от броя на автомобилите, за които лицето по чл. 2, ал. 1 е доказало финансова стабилност по чл. 6.
При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 8, извън случаите по чл. 10, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, лицето по чл. 2, ал. 1 е длъжно в 30-дневен срок да подаде заявление (приложение № 11б). При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 8, лицето по чл. 2, ал. 1 е длъжно в 30-дневен срок писмено да уведоми Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по образец (приложение № 11б).
За увеличаване на броя на заверените копия на лиценза на Общността лицето подава заявление по образец (приложение № 11в), в което посочва номера на лиценза, броя на копията, които иска да му бъдат издадени, и прилага справка за финансова стабилност (приложение № 3) и документите по чл. 8, ал. 1, т. 4 и 5 на Наредбата. За увеличаване на броя на заверените копия на лиценза на Общността лицето подава заявление по образец (приложение № 11в), в което посочва номера на лиценза, броя на копията, които иска да му бъдат издадени, и прилага справка за финансова стабилност (приложение № 3).
НОВО: Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава заверени копия на лиценза на Общността в 10-дневен срок от получаване на заявлението за това.

При непълнота и/или нередовност на представените документи изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в 10-дневен срок от получаването на заявлението уведомява заявителя за това и определя 14-дневен срок за отстраняването им.

Срокът по ал. 6 спира да тече:
1. от изпращането на искане за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до получаването му в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
2. от изпращането на уведомлението по ал. 7 до получаването на уведомлението за отстраняване на непълнотата и/или нередовността и съответните документи към него в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

––––
При изгубване, повреждане или унищожаване на лиценз на Общността или на заверено копие на лиценза на Общността превозвачът подава заявление за издаване на дубликат по образец (приложение № 11г), придружено с декларация и документ за платена държавна такса по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета с ПМС № 81 от 2000 г. същото
 Дубликат на лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници или товари или дубликат на заверено копие на лиценза на Общността се издава в 7-дневен срок от подаване на заявлението от лицето по чл. 2, ал. 1. същото
Заявленията по ал. 4, 5 и 9 могат да бъдат подадени лично или по пощата до седалището на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко 5, или във всяко регионално звено на агенцията в областните градове, или да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис и подадени по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Заявленията по ал. 4, 5 и 6 могат да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис и подадени по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Променя се и срока на валидност на Лицензът на Общността, како следва:

НОВОТО Преди промените
Лицензът на Общността се издава със срок на валидност 10 години. Заверените копия на лиценза на Общността се издават за срока на лиценза.
Лицензът на Общността и заверените копия на лиценза са лични и не се преотстъпват.
Лицензът на Общността се издава със срок на валидност 5 години.
Лицензът на Общността и заверените копия на лиценза са лични и не се преотстъпват.
Срокът на лиценза на Общността и на заверените копия на лиценза се продължава за нови десет години, ако лицензираният превозвач е направил писмено заявление за това по образец приложение № 11д преди изтичане на срока на валидност на лиценза на Общността и отговаря на изискванията на тази наредба.
Заявлението се подава по един от начините по чл. 9, ал. 11 и се разглежда по реда на чл. 8 на Наредбата.
Срокът на лиценза на Общността се продължава за нови пет години, ако лицензираният превозвач е направил писмено заявление за това по образец приложение № 11д преди изтичане на срока на валидност на лиценза на Общността и отговаря на изискванията на тази наредба.
Заявлението може да бъде подписано с квалифициран електронен подпис и подадено по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

В сила са вече и промените в случаите на отказ за издаване на лиценз на Общността и на заверените копия на лиценза

НОВОТО Преди промените
Когато непълнотата и/или нередовността или несъответствието с изискванията за получаване на Лиценз не са отстранени в срока, определен за това, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице отказва издаването или продължаването на срока на:
– лиценза на Общността – в срока по чл. 9, ал. 1;
– заверените копия на лиценза на Общността – в срока по чл. 9, ал. 7 – при подадено заявление за увеличаване на броя на заверените копия на лиценза на Общността, а в останалите случаи – в срока по чл. 9, ал. 1.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него лице отказва издаването на лиценз на Общността и на заверените копия на лиценза, както и продължаване на срока на лиценза, когато кандидатът не отговаря на някое от изискванията по издаване на лиценз или към заявлението не са приложени изискуемите документи.

Действието на лиценза на Общността се прекратява преди изтичане на срока на неговата валидност считано от датата на:
1. искането на неговия притежател за прекратяване валидността му;
2. прекратяване дейността на лицето;
3. отнемането му.
Правата, произтичащи от лиценза на Общността, се прекратяват на основанията по чл. 11 от Закон за автомобилните превози.

Отнемането на лиценза на Общността или заверените копия на лиценза и отписването съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 от регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се мотивират и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИЗВЪРШВАНЕ НА СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ

НОВОТО Преди промените
За извършване на случаен превоз до държави, които не са членки на Европейския съюз, освен лиценз на Общността се изисква и пътническа ведомост (приложение № 23), както и разрешително за държавата, на чиято територия се осъществява превозът, когато такова се изисква по силата на международните договори и спогодби, по които Република България е страна.
Като лицето подава заявление до съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по месторегистрация на търговеца за получаване на книжки, съдържащи пътнически ведомости.
За извършване на случаен превоз до държави, които не са членки на Европейския съюз, освен лиценз на Общността се изисква и пътническа ведомост (приложение № 23), както и разрешително за държавата, на чиято територия се осъществява превозът, когато такова се изисква по силата на международните договори и спогодби, по които Република България е страна.
Лицето подава заявление до съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ по месторегистрация на търговеца за получаване на книжки, съдържащи пътнически ведомости.
За извършване на случаен превоз до държави – членки на Европейския съюз, освен лиценз на Общността, се изисква и контролен документ – пътен формуляр (приложение № 23а).
Като лицето подава заявление до съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по месторегистрация на търговеца за получаване на книжки, съдържащи пътни формуляри (приложение № 23б). Книжката с пътни формуляри за случайни превози е поименна и не може да се преотстъпва.
За извършване на случаен превоз до държави – членки на Европейския съюз, освен лиценз на Общността, се изисква и контролен документ – пътен формуляр (приложение № 23а).
Лицето подава заявление до съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ по месторегистрация на търговеца за получаване на книжки, съдържащи пътни формуляри (приложение № 23б). Книжката с пътни формуляри за случайни превози е поименна и не може да се преотстъпва.

Наредба №11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари, в сила от 15 март 2016г.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373