www.shofior.com

Нови правила за провеждането на шофьорските изпити

От 16 май 2021 г., с приемането на промените в Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, са в сила нови правила за провеждане на шофьорските изпити.

За придобиване на правоспособност за управление на МПС кандидатите се представят на изпит от лицата, притежаващи разрешение за обучение, но ако кандидатите не подлежат на вътрешен теоретичен изпит те могат да подават документите си за явяване на теоретичен изпит сами.Теоретичен изпит

Теоретичният изпит се състои в решаване на тест само на електронен носител (електронен тест).

Теоретичните изпити се провеждат под постоянно видеонаблюдение, в обособено работно място за всеки изпитван, изолирано по начин, непозволяващ физически и визуален контакт между изпитваните лица по време на изпита; работното място е оборудвано със:
а) техническо устройство за решаване на тестовете;
б) техническо средство за видеонаблюдение;
в) огледална плоскост, която осигурява на лицето, провеждащо изпита, видимост на действията на кандидата.

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А1, А2, А, В1, В и ВЕ и притежават правоспособност за управление на МПС от същата категория с код 78 (ограничено до превозни средства с автоматично предаване), полагат само практически изпит.

За допускане до теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС кандидатите заплащат разходите за консумативите за провеждане на изпита, такса за теоретичен изпит съгласно Тарифа № 5, и представят:
1. заявление за допускане до изпит (по образец);
2. декларация, че отговарят на изискванията за допускане до изпит (по образец).
3. копие на легализиран превод на свидетелството си за управление на МПС (само за лицата, чието чуждестранно национално свидетелство не отговаря на изискванията ЗДвП).

За допускане до теоретичен изпит кандидатите представят документите в съответния учебен център. Учебният център съхранява документите за срок от една година.
Когато кандидатите не подлежат на вътрешен теоретичен изпит, те могат да подават документите си за явяване на теоретичен изпит сами, като подават заявленията и приложените към тях документи в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.

За първо явяване на теоретичен изпит се допуска кандидат да се представи от учебен център, различен от посочения в Наредбата, в случаите когато кандидатът по негово искане се явява на изпит в област, различна от тази, в която се е обучавал. Кандидатът, чрез учебния център, който го явява на изпит, подава заявление (по образец) в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.

Когато заявлението се подава в регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, то може да бъде подадено лично или чрез упълномощено лице. При подаване на заявлението служителят на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ проверява самоличността на заявителя и извършва служебна проверка на българските лични документи на заявителя и упълномощеното лице.

В кабинета за изпит изпитваните лица нямат право да ползват и/или държат у себе си други електронни устройства и/или допълнителни материали на хартиен носител, освен електронното устройство, предназначено за провеждане на изпита. Преди да заемат работните си места, изпитваните лица оставят металните предмети, електронните си устройства или допълнителни вещи и материали, които не се допускат по време на изпита на определените за целта места.

Изпитваните лица подлежат на проверка с техническо устройство за наличието на електронни устройства у тях. В случай на сигнал от стационарното устройство, лицето определено за провеждане на изпита извършва проверка с преносимо техническо устройство за наличието на електронни устройства в кандидатите.
Преди кандидатът да заеме работното си място, лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит, прави снимка на лицето на кандидата, която в системата автоматично се сравнява със снимката от документа за самоличност на кандидата. Ако при сравняването се установи несъответствие, лицето, определено за провеждане на теоретичния изпит, не допуска кандидата до изпит.
Работното място на кандидата е индивидуално за всеки кандидат и се определя от информационна система.

Преди започване на изпита лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, или председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити:
1. изисква от кандидатите, които се явяват на практически изпит, подписана от тях декларация (по образец), че са запознати с условията за провеждане на изпита; преподавател от учебния център запознава кандидата с условията за провеждане на изпита, посочени в декларацията, и му предоставя декларацията за подпис преди провеждането на изпита; декларацията се прилага за съхранение към изпитната документация;
2. дава указания относно условията и реда за провеждане на теоретичния изпит;
3. проверява самоличността на кандидатите, включени в протокола за изпита;
4. проверява свидетелството за управление на МПС на лицата, които вече имат правоспособност;
5. уведомява кандидатите, явяващи се на теоретичен изпит, че:
а) изпитът се провежда под постоянно видеонаблюдение;
б) по време на изпита автоматично се прави сравнение на лицето на кандидата, който решава теста, с направената снимка, преди началото на изпита, и при несъответствие лицето, определено за провеждане на изпита, може да прекрати изпита на съответния кандидат;
в) по време на изпита се прави проверка за радиоизлъчвания и ако се установи нерегламентирана комуникация, изпитът на съответния кандидат се прекратява;
г) по време на изпита кандидатът няма право да нарушава дисциплината, да комуникира с други кандидати и да ползва помощни материали (учебници, учебни помагала, записки и др.), а ако се установи нарушаване на правилата, изпитът на съответния кандидат се прекратява;
6. проверява копието на легализирания превод на свидетелството на лицата, чието чуждестранно национално свидетелство за управление на моторно превозно средство не отговаря на изискванията Закона за движението по пътищата.
Не се допускат до изпит лица без валиден документ за самоличност, без валидно свидетелство за управление на МПС (за лицата, които вече имат правоспособност) и лица, които се явяват след неговото започване.

Тестовете се решават на електронно устройство, като резултатите от изпита се отчитат автоматично. Тестовете за различните категории обхващат само темите за съответната категория. Тестът на всеки кандидат е индивидуален и обозначен с уникален номер.
Електронните устройства за решаване на електронни тестове осигуряват запазване на решените тестове и прилагане към тях на пет снимки в произволно избрани моменти от изпита на кандидата. Записите се съхраняват 2 години.
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува на интернет страницата си езиците, на които може да бъде проведен теоретичният тест.
Теоретичният изпит на лица, които не владеят български език, се провежда с електронни тестове на един от езиците, избран от кандидата. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ публикува на интернет страницата си езиците, на които може да бъде проведен теоретичният тест.

Снимките, направени в произволно избрани моменти от изпита на кандидата, към решените тестове се съхраняват 12 месеца, а снимката към изпитния протокол, заедно с протоколът за проведения изпит – 50 години.

Практически изпит

Практическият изпит се състои в управление на МПС на учебна площадка и/или по пътища в населено място, а за категории С1, С, D1, D, С1Е, СЕ, D1Е, DЕ и извън населено място.

Практическият изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории АМ, А, ВЕ, СЕ, DЕ, А1, А2, С1Е и D1Е се провежда на учебна площадка и по пътища в населено място, а за категории С1Е, СЕ, D1Е, DЕ и извън населено място.

Практическият изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории В1, В, С1, С, D1, D и Ттм се провежда по пътища в населено място, а за категории С1, С, D1, D и извън населено място.

Практическият изпит извън населено място за категории С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е и DЕ се провежда по пътища първи, втори, трети клас или автомагистрала и по участъци, в които максимално разрешената скорост на движение за съответния път и категория пътно превозно средство не е ограничена с пътен знак за управление на моторно превозно средство, валидно за територията на съответната област.

До практически изпит се допускат само кандидатите, успешно издържали теоретичния изпит.
Изпитите по управление по път в населено място с изключение на изпитите по чл. 13, ал. 1 започват от кабинет, намиращ се на територията на областния център.
Грешките, които кандидатите допускат по време на управление, и резултатите от практическите изпити се отразяват в контролна електронна карта чрез електронните устройства, с които с аоборудвани съответните МПС съгласно Наредбата.

За първо явяване на практически изпит кандидатите се представят от учебния център, направил отбелязването в информационната система, че кандидатът е преминал съответното обучение.

За първо явяване на практически изпит се допуска кандидат да се представи от учебен център, различен от посочения в Наредбата, когато кандидатът по негово искане се явява на изпит в област, различна от тази, в която се е обучавал. Кандидатът, чрез учебния център, който го явява на изпит, подава заявление (по образец) в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.

Когато практическият изпит се състои от управление на МПС на учебна площадка и по пътища в населено място, а за категории С1Е, СЕ, D1E и DE и извън населено място, до управление на МПС в населено място, а за категории С1Е, СЕ, D1E и DE и извън населено място се допускат само кандидати, издържали успешно управление на МПС на учебна площадка.
Когато лицата, положили успешно управление на МПС на учебна площадка, получат отрицателна оценка на управление на МПС в населено място, а за категории С1Е, СЕ, D1E и DE и извън населено място, при всяко следващо явяване полагат само управление на МПС в населено място, а за категории С1Е, СЕ, D1E и DE и извън населено място.

Време за управление на МПС по време на практическия изпит

– Времето за управление на МПС на пътя при практическите изпити за категории „АМ“, „А1“, „А2“, „А“, „В1“, „B“, „BE“ и „Ттм“ е не по-малко от 25 минути за всеки кандидат.
– Времето за управление на МПС на пътя при практическите изпити за категории С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е и DЕ е не по-малко от 45 минути за всеки кандидат.


– Времето за управление на МПС на пътя при практическите изпити е не по-малко от 20 минути за всеки кандидат:

а) за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „А2“ и имат две години стаж като водачи на МПС от тази категория, полагат само практически изпит.
б) за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А2“ и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „А1“ и имат две години стаж като водачи на МПС от тази категория, полагат само практически изпит.
в) за МПС от категория „В“ с прикачено ремарке с допустима максимална маса над 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, полагат само съответния практически изпит.
г) за придобиване на правоспособност за управление на тролейбус и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „D“, полагат само практически изпит.

Практическият изпит се прекратява при повторна намеса на комисията, когато действията на кандидата са опасни за другите участници в движението и при допускане на ПТП.

Записите от практическите изпити се съхраняват три месеца, а в случай на подадена жалба от кандидата – три месеца след приключване на производството.

МПС за провеждане на практическите изпити

За категория А2 – мотоциклет без кош от категория А2 с мощност не по-малка от 20 kW, но не по-голяма от 35 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg; ако мотоциклетът се задвижва от двигател с вътрешно горене, работният обем на двигателя е не по-малък от 250 cm3 (допуска се работният обем на двигателя да бъде с до 5 cm3 по-малък); ако мотоциклетът се задвижва от електродвигател, отношението мощност/тегло на превозното средство трябва да бъде не по-малко от 0,15 kW/kg; допуска се отклонение от 5 cm3 под изисквания минимален работен обем на двигателя;

За категория „СЕ“:
съчленено пътно превозно средство с допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг и дължина не по-малко от 14 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба на автомобила и на полуремаркето, с предавателна система с ръчно избиране на предавките от водача; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; по време на изпита общата маса на превозното средство трябва да бъде не по-малко от 15 000 кг; освен мястото на водача има още две места за сядане;

За категория D – за управление на тролейбус с дължина не по-малко от 10 m, широчина не по-малко от 2,40 m, с допустима максимална скорост не по-малка от 40 km/h.

Такси

За всеки явил се/изпитан кандидат се заплаща и стойността на консумативите за провеждане на изпита. След заплащане на разходите всеки кандидат получава индивидуален ваучер, с който се индивидуализира в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

За всеки кандидат съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:
1. проверява заявлението и приложения към него документ за платена такса;
2. регистрира заявлението в деловодната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
3. уведомява кандидата за адреса на кабинета, в който ще се проведе теоретичният изпит;
4. вписва кандидата чрез информационната система в група за изпит, формирана по реда на Наредбата.

Когато кандидатите подават заявлението за допускане до теоретичен изпит по електронен път, дължимата такса и разходите за консумативи за изпита се заплащат чрез информационната система.

Проверочен изпит

За явяване на проверочен изпит документите се подават от лицата, към които е приложена принудителната административна мярка по реда на чл. 171, т. 1, буква „в“ от Закона за движението по пътищата (за извършване на немаловажно нарушение на правилата за движение поради незнание).
Датата за провеждане на проверочния изпит се определя при подаване на документите.

Загуба на правоспособност

Лице, което е загубило правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (отнети всички контролни точки), не се допуска до изпит до изтичане на шестмесечния срок от предаването на свидетелството му за управление в КАТ.

Не се допуска до изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПА и лице, на което свидетелството му за управление на МПС временно е отнето с принудителна административна мярка по реда на чл. 171, т. 1 от Закона за движението по пътищата или с мярка за процесуална принуда по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс – до изтичане на срока на наложената принудителна мярка, съответно до отмяната на постановеното по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс временно отнемане на свидетелството за управление на МПС.

На лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 от Закона за движението по пътищата (след отнемане на свидетелството за управление на МПС), за която се изисква стаж, се зачита съответният стаж, придобит преди загубата на правоспособността.

ОБЖАЛВАНЕ – практически изпит

Резултатът от практическия изпит може да се обжалва от кандидата пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в 14-дневен срок от провеждане на изпита.
Когато е постъпила жалба по реда на ал. 1 или е получен сигнал за нарушение при провеждането на практическия изпит, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед определя комисия за проверка на резултата от практическия изпит.
Комисията по своя преценка може:
1. да иска сведения и обяснения от лицата, присъствали на изпита, или трети лица, имащи отношение към проверката;
2. да предложи да се проведе повторен практически изпит.
Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ определя комисия за провеждане на повторния изпит и съгласувано с учебния център, където се е обучавал кандидатът, определя дата за провеждането му. За председател на изпитната комисия не може да бъде определено лицето, което е било председател на комисията, провела обжалвания изпит.
Повторният практически изпит се провежда без заплащане на държавна такса от кандидата.
В едномесечен срок от получаване на жалбата или сигнала комисията представя на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ доклад, съдържащ становище по основателността им.
Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице със заповед може да потвърди резултата от изпита или да го промени въз основа на становището на комисията и/или резултата от повторния изпит. Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

АНУЛИРАНЕ – теоретичен и/или практически изпит

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице анулира резултата от теоретичния и/или практическия изпит, когато:
1. за допускане до изпит на кандидата е представен неистински документ или документ с невярно съдържание или такъв документ е представен при записването или по време на обучението му по реда на Наредба № 37;
2. кандидатът се е явил на изпит в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, наложено по съдебен или административен ред, или след като свидетелството му за управление на МПС е отнето с принудителна административна мярка по реда на чл. 171, т. 1, букви „а“, „б“, „г“, „д“, „е“ и „ж“ от Закона за движението по пътищата или с мярка за процесуална принуда по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс;
3. кандидатът не е отговарял на изискванията за допускане до изпит;
4. кандидатът е решил изпитен тест, който не е индивидуализиран и обозначен съгласно изискванията на Наредбата;
5. кандидатът е решил изпитен тест, който е предоставен за решаване от друг кандидат;
6. кандидатът не е решил самостоятелно изпитния си тест;
7. кандидатът е извършил някое от нарушенията, посочени в чл. 35а, ал. 1.
Заповедта за анулиране на изпита подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.

Важно – видеонаблюдение и оборудване

Помещението за провеждане на теоретичните изпити е оборудвано със:
1. технически устройства за проверка за наличието на метални/електронни устройства в кандидатите – стационарна рамка и преносимо устройство;
2. устройство за проверка за наличието на радиоизлъчвания;
3. система за заснемане и разпознаване на лицето на кандидатите преди да заемат работното си място, която осигурява:
а) направа на снимка на кандидата, позволяваща неговото идентифициране;
б) автоматично сравняване на снимката на кандидата, направена по реда на буква „а“, със снимката от неговите лични документи и сигнализиране на лицето, провеждащо изпита, с цел недопускане до изпит на кандидата, когато има несъответствие;
в) възможност за допускане до изпит, когато лицето, провеждащо изпита, установи, че лицето, което решава теста, е вписаното в протокола лице;
г) възможност за запазване и визуализиране в протокола на снимката на кандидата, направена преди изпита;
4. система за разпознаване на лицето на кандидата по време на провеждане на теоретичния изпит, която:
а) осигурява сравняване на определени параметри на лицето на кандидата, който решава теста, с неговата снимка, направена преди изпита;
б) извежда графична информация, когато има несъответствие при сравняването по т. 3, буква „б“ и осигурява възможност на лицето, определено за провеждане на изпита, да го прекрати; в) осигурява прилагане на пет снимки на лицето на кандидата, решавал теста, в произволно избрани моменти от изпита към решените тестове;
5. система за генериране и решаване на електронните тестове, която:
а) осигурява автоматизирано генериране на случаен принцип на електронните тестове при спазване на изискванията на методиката за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 33 и изискванията на чл. 39 – 41;
б) осигурява запазване и съхранение на решените електронни тестове с възможност за последващо преглеждане;
6. индивидуални заключващи се шкафчета, където кандидатите оставят металните предмети и/или електронните си устройства, както и други материали и предмети, които нямат право да използват по време на изпита.

Моторното превозно средство, с което се провеждат практическите изпити, с изключение на мотоциклетите, е оборудвано с техническо средство за видеонаблюдение на пътя пред и на участниците в изпита, което осигурява:
1. видимост на действията на всички участници в изпита, които са в превозното средство;
2. видимост на пътна лента с ъгъл на заснемане не по-малък от 120°;
3. (в сила от 14.04.2022 г.) записи на изображенията, звука, датата и часа с възможност за последващо разглеждане и прослушване на записите от съответния изпит. Кандидатът може да прегледа записа от проведения изпит в учебния център чрез предоставения му от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ оторизационен код;
4. възможност за непрекъснат запис; при прекъсване на записа да се включва светлинна сигнализация;
5. възможност за последващо разглеждане на маршрута по време на изпита (позициониран на интерактивна географска карта, чрез GPS координати);
6. да се създава един файл за двете камери и звука и GPS;
7. възможност в цифровата памет на картата да се въведе № на протокола и поредният номер на кандидата от протокола за изпит в името на файловете, генерирани по време на изпита.

Моторното превозно средство, с което се провеждат практическите изпити, с изключение на мотоциклетите, е оборудвано и с техническо средство за указване на маршрута, което осигурява:
1. своевременно гласово и графично указване на посоката, в която да продължи движението си кандидата в съответствие с предварително зададен маршрут в информационната система;
2. възможност председателят на комисията да отразява допуснатите грешки от кандидата, като се регистрират времето на отразяване и броят на регистрираните наказателни точки;
3. възможност за регистриране на промяната на маршрута, когато движението по предварително зададения маршрут е невъзможно, поради ремонт, задръстване, пътнотранспортно произшествие и др.;
4. визуализиране на общия брой отразени наказателни точки в края на изпита.
Техническите средства се осигуряват от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Автомобилът, който следва кандидата по време на практическия изпит за придобиване на правоспособност за категории АМ, А1, А2 или А, е оборудван с техническо средство за видеонаблюдение по ал. 3 и техническо средство по ал. 4.
По време на практическия изпит се забранява използването на устройства, които възпрепятстват нормалното функциониране на техническото средство по ал. 4. Когато председателят на комисията констатира, че поради използването на такива устройства техническото средство по ал. 4 не може да функционира нормално и това обстоятелство не може да се преодолее, прекратява изпита.
Когато превозните средства, с които се провежда изпитът, са оборудвани с автоматична скоростна кутия, това обстоятелство се отразява в протокола за изпит.

Exit mobile version

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373