законодателствонаредби

Новото в Наредба №11за международен автомобилен превоз на пътници и товари

На 3 юни 2016 влязоха в сила новите изменения в Наредба №11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари:

За издаване на лиценз на Общността и на заверени копия към него лицето подава заявление по образец (приложение № 6) до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, към което прилага:1. документи за финансова стабилност по чл. 6, ал. 8;
2. свидетелство за съдимост на ръководителя на транспортната дейност;
3. копие на удостоверението за професионална компетентност на ръководителя на транспортната дейност – представя се, когато удостоверението не е издадено от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз;
4. свидетелство за регистрация за моторните превозни средства, с които превозвачът ще извършва дейността, а когато те не са негова собственост – и договор за наем или лизинг за тях – представят се сканирани копия на документите на електронен носител;
5. списък с данни за моторните превозни средства на разположение на превозвача по образец (приложение № 6а) на електронен носител.

Заявлението може да бъде подадено лично или по пощата до седалището на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко 5, или във всяко регионално звено на агенцията в областните градове, или да бъде подписано с квалифициран електронен подпис и подадено по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

В 5-дневен срок от датата на подаване на заявлението служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършват проверка за съответствие с изискването за установяване съгласно чл. 5 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 и съставят протокол (приложение № 6б). Протоколът съдържа заключение за съответствие или несъответствие с изискването за установяване и се съставя в два еднообразни екземпляра – един за лицето по чл. 2, ал. 1 и един за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

В този 5 дневен срок ръководителят на регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изпраща документите по ал. 1 заедно с екземпляр от съставения протокол (приложение № 6б) до изпълнителния директор на агенцията.

При непълнота и/или нередовност на представените документи или когато представените документи не удостоверяват съответствието с някое от изискванията, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява заявителя и определя 14-дневен срок за отстраняването им.

Срокът за издаване на лиценза (по чл. 9, ал. 1) спира да тече:
1. от изпращането на искане за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до получаването му в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
2. от изпращането на уведомлението по ал. 5 до получаването на уведомлението за отстраняване на непълнотата и/или нередовността и съответните документи към него в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

В срок до 15 календарни дни от датата на подаване на заявлението министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него лице издава лиценз на Общността за извършване на превоз на пътници или товари (приложение № 10 или 10а) и заверени копия на лиценза (приложение № 11 или 11а).

Моторните превозни средства, с които превозвачът извършва дейността (на разположение на превозвача), се вписват в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. Едно и също моторно превозно средство може да бъде вписано в регистъра само към един лиценз на Общността или лиценз за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България. Моторните превозни средства се вписват в регистъра:
1. въз основа на заявлението по чл. 8, ал. 1 – при издаване на лиценз на Общността;
2. въз основа на заявление за увеличаване на броя на заверените копия на лиценза на Общността (приложение № 11в);
3. въз основа на заявление при замяна на едно превозно средство с друго, без да се променя броят на копията на лиценза на Общността (приложение № 11б).

Броят на заверените копия на лиценза на Общността се определя от броя на моторните превозни средства с българска регистрация, които са на разположение на превозвача и за които той е доказал финансова стабилност по чл. 6, и съответства на броя на превозните средства, вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за автомобилните превози към лиценза на превозвача. Моторните превозни средства се отписват от регистъра:
1. с фактически действия на лицензиращия орган:
а) по заявление на превозвача (приложение № 11б);
б) при отпадане на обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, т. 4;
2. с писмена заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице:
а) при прекратяване на правата, произтичащи от лиценза на Общността;
б) при намаляване на броя на заверените копия на лиценза на Общността, издадени на превозвач, чрез отнемането им.

При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 8, извън случаите по чл. 10, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, лицето е длъжно в 30-дневен срок да подаде заявление (приложение № 11б).

За увеличаване на броя на заверените копия на лиценза на Общността лицето по чл. 2, ал. 1 подава заявление по образец (приложение № 11в), в което посочва номера на лиценза, броя на копията, които иска да му бъдат издадени, и прилага справка за финансова стабилност (приложение № 3) и документите по чл. 8, ал. 1, т. 4 и 5.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава заверени копия на лиценза на Общността в 7-дневен срок от получаване на заявлението за това.

При непълнота и/или нередовност на представените документи изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в 7-дневен срок от получаването на заявлението уведомява заявителя за това и определя 14-дневен срок за отстраняването им.

Пълният текст на новата Наредба №11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373