законодателствонаредби

Новото в Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ

 

Последните изменения в Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ, в  сила от 3 юни 2016 г.

Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България


 • В срок до 15 календарни дни от подаването на заявлението министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България; (по образец приложение № 6).
 • При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 9 и по чл. 7, ал. 8, в 30-дневен срок от извършване на промяната на обстоятелствата превозвачът писмено уведомява Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и прави писмено искане по образец (приложение № 6а) за отразяване на промените в лиценза, в случай че те подлежат на вписване в него. Към искането се прилагат документи, удостоверяващи промяната на обстоятелства.
 • При изгубване, повреждане или унищожаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България или удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници лицето по чл. 2, ал. 1 подава заявление по образец (приложение № 6б) за издаване на дубликат, придружено с декларация.
 • Дубликат на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България и дубликат на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници се издава в 3-дневен срок от подаване на заявлението от лицето по чл. 2, ал. 1.

Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България се издава за срок 10 години.

 • Лицензът е поименен и не подлежи на преотстъпване.
 • Срокът на лиценза се продължава за нови 10 години, ако превозвачът е направил писмено заявление по образец (приложение № 6в) в рамките на 30 календарни дни преди изтичане на срока на валидност на лиценза. Към заявлението се прилагат документите по чл. 9.

Лиценз за извършване на обществен превоз на товари

 • В срок до 15 календарни дни от подаването на заявлението министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава лиценз (приложение № 6).
 • При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 78 и по чл. 76, ал. 8, в 30-дневен срок от извършване на промяната на обстоятелствата превозвачът писмено уведомява Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и прави писмено искане по образец (приложение № 6а) за отразяване на промените в лиценза, в случай че те подлежат на вписване в него. Към искането се прилагат документи, удостоверяващи промяната на обстоятелства.
 • При изгубване, повреждане или унищожаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България или удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници лицето по чл. 2, ал. 1 подава заявление за издаване на дубликат по образец (приложение № 6б), придружено с декларация.
 • Дубликат на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България и дубликат на удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници се издава в 3-дневен срок от подаване на заявлението от лицето по чл. 2, ал. 1.

Лиценз за обществен превоз на товари се издава за срок десет години.

 • Лицензът е поименен и не подлежи на преотстъпване.
 • Срокът на лиценза се продължава за нови 10 години, ако превозвачът е направил писмено заявление по образец (приложение № 6в) в рамките на 30 календарни дни преди изтичане на срока на валидност на лиценза. Към заявлението за преиздаване на лиценза се прилагат документите по чл. 78.

Пълният текст на Наредба №33 за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ и на приложенията към нея.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5427