законизаконодателстволистовкинаредбиОбщишофьорски книжки

Новото в Наредба №38 за условията и реда за провеждането на шофьорските изпити

Относно категориите

Текста определящ кои МПС са категория ВЕ се изменя:

„състав от пътни превозни средства с теглещо МПС  от категория „В“ и ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1000 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час, който не попада в категория В (допустимата максимална маса на състава е не по-малка от 4250 кг); товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на ремаркето е не по-малко от 800 кг;

ИЗПИТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ


–  За организиране и провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за управление на МПС лицата, притежаващи разрешението за обучение, вписват имената на кандидатите, които те предлагат за допускане до изпит на съответната дата, в информационната система.

Като в групите за изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се включват  лица, за които в информационната система е отразено, че са преминали теоретично и/или практическо обучение по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.

– Лицата, които успешно са преминали теоретично и практическо обучение съгласно Наредба №37, и са положили успешно вътрешния си изпит по реда на Наредба №37 се допускат до теоретичен или практически изпит, ако от последното им явяване на съответния изпит или от отбелязването в информационната система на преминатото теоретично и/или практическо обучение са изминали не повече от шест месеца.

– Когато кандидатът не се е явил на теоретичен изпит 6 месеца след отбелязването в информационната система, че обучението е преминато или са изминали повече от 6 месеца от последното явяване на теоретичен изпит, кандидатът се допуска до изпит, когато в информационната система е отразено, че е положил нов вътрешен изпит.

– При повторно или всяко следващо явяване на практически изпит, в срок до 6 месеца от последното явяване, кандидатът се допуска до изпит, ако в системата е отразено, че е преминал съответното допълнително обучение по управление на МПС.

При повторно или всяко следващо явяване на практически изпит, когато са изминали повече от 6 месеца от последното явяване, кандидатът се допуска до изпит, ако в системата е отразено, че е преминал допълнително обучение по управление на МПС и че след изтичане на посочените срокове е положил нов вътрешен изпит.
За първо явяване на теоретичен и/или практически изпит кандидатите се представят от учебния център, направил отбелязването в информационната система, че кандидатът е преминал съответното обучение.
–  За първо явяване на теоретичен и/или практически изпит се допуска кандидатите да се представят от учебен център, различен от (провелият обучението), когато кандидатите се явяват на изпит в област, различна от тази, в която са се обучавали.

– Лицата, притежаващи чуждестранно свидетелство (по чл. 162, ал. 5 от ЗДвП), и кандидатите, които съгласно изискванията на учебната документация не подлежат на вътрешни изпити, се предлагат за допускане до практически изпит от лицата, притежаващи разрешение за обучение.

– При прекратяване на правата, произтичащи от разрешението за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС на учебния център, отразил в информационната система преминатото теоретично и/или практическо обучение, кандидатите се представят от друг учебен център.

 

за Електронните графици

– За провеждане на теоретичните и практическите изпити съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изготвя електронен график с датите, броя на комисиите за провеждане на практическите изпити и броя на лицата за провеждане на теоретичните изпити (които се отбелязват с поредни номера), броя на групите за теоретичните изпити и часовете за провеждане на изпитите.
– Едно и също лице, в един и същи ден, може да проведе теоретичния изпит най-много на 7 групи кандидати. Една и съща комисия за практически изпит в един и същи ден може да проведе практическия изпит само на една група кандидати.
–  В графика за изпитите се посочват датите и номерата на комисиите за практическите изпити и на лицата за провеждане на теоретичните изпити на групи, формирани от учебните центрове, и съответно датите и номерата на комисиите и на лицата за провеждане на изпитите на групи, формирани от регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
–  Групите за провеждане на изпитите се формират чрез информационната система, като учебните центрове:
1. избират и запазват предпочитаните от тях дати и номера на комисии, съответно номера на лица, като отбелязват поредния номер на комисията или лицето, от незаетите в електронния график и определени за провеждане на изпити на групи, формирани от учебните центрове, или
2. вписват имената на кандидатите, които предлагат за изпит, в незаетите места на предпочитаните от тях дати и номера на комисии, съответно лица, определени за провеждане на изпитите на групи, формирани от регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
– Вписването на кандидатите в групите за изпит се преустановява:
1. във вече формирана група (съгл. ал. 4, т. 1) – до 17 ч. в последния работен ден преди деня на изпита;
2. в група, формирана по реда на ал. 4, т. 2 – до 2 дни преди изпита.
– Броят на комисиите, съответно на лицата за провеждане на изпитите, включени в графика, е съобразно административния капацитет на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Теоретичните изпити на групи, формирани по реда на ал. 4, т. 1, се провеждат в кабинет на учебния център, избрал и запазил датата и номера на лицето за провеждане на изпита

Теоретичните изпити на групи, формирани по реда на ал. 4, т. 2 – се провеждат в кабинет на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
При практическите изпити учебните площадки и кабинетите, които ще бъдат използвани за даване на указанията на кандидатите и в които кандидатите изчакват реда си за явяване на изпит, се осигуряват от учебните центрове и се определят в информационната система:
1. за групи, формирани по реда на ал. 4, т. 1 – от учебния център, избрал и запазил датата и номера на комисията за изпита;
2. за групи, формирани по реда на ал. 4, т. 2 – от служителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

При вписване в информационната система на кандидат за практически изпит учебните центрове посочват регистрационния номер, марката и модела на моторното превозно средство, с което ще се проведе изпитът по управление.

Графикът за всяка календарна седмица се публикува в информационната система в предпоследния петък преди началото на седмицата, за която се отнася. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ със заповед определя конкретния час за публикуването на графика в информационната система за всяко регионално звено на агенцията.

Промени в публикуваните графици се правят по ред, определен със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
За кандидатите по чл. 4, ал. 2 съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:
1. проверява заявлението и приложения към него документ за платена такса;
2. регистрира заявлението в деловодната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
3. уведомява кандидата за адреса на кабинета, в който ще се проведе теоретичният изпит или съответно от който ще започне практическият изпит, или за адреса на учебната площадка – когато практическият изпит се провежда на учебна площадка;
4. вписва кандидата чрез информационната система в група за изпит, формирана по реда на чл. 24, ал. 4, т. 2.

За провеждане на изпитите регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предварително изготвя протоколи по образец (приложение № 4 и приложение № 4а). За всяка група за изпит се изготвя отделен протокол.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПИТА

Броят на кандидатите в групите за теоретичен изпит се определя в зависимост от броя на оборудваните места в кабинета за провеждане на изпита, но не повече от 16. При наличие на по-голям брой технически средства за провеждане и оценяване на теоретичните изпити се допуска в групите за изпит да се включват до 24 кандидати.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води отчет на лицата, явили се на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

 

Пълният текст на Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити, от 11 септември 2015г.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420