Общи

Подмяна на шофьорска книжка, издадена от друга държава в ЕС, с българска такава

Кога свидетелството си за управление на моторно превозно средство, издадено от друга държава, може да бъде подменено с българско?

Това се допуска и извъшва само за лица, които са установили обичайното си пребиваване в Република България и притежават свидетелство за управление на МПС, издадено от друга държава.

На основание на:
1)
Закон за движението по пътищата – чл. 162, ал. 4:

„Чуждестранно национално свидетелство за управление на моторно превозно средство на български гражданин или чужденец, издадено от държава, която не е членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария се заменя с българско свидетелство за управление без полагане на изпит, ако държавата, в която е издадено, е договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата и свидетелството отговаря на изискванията на приложение № 6 към конвенцията.“

2) и Закон за движението по пътищата чл. 162, ал. 6:

Свидетелство за управление на лице, което е установило обичайното си пребиваване в Република България, може да бъде заменено по негово искане с равностойно българско свидетелство за управление без полагане на изпит.

Орган по предоставянето на административната услуга:
Звена „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи и Областните дирекции на МВР

Срок за предоставяне:
Обикновена услуга – до 30 дни, бърза услуга – до 10 дни.

Такси за издаване на СУМПС

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
10 години; 5 години (за категории C, D, E, Т); до 5 години – по медицински причини.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено „Пътна полиция“

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Директор на Областна дирекция на МВР в което е съответното звено „Пътна полиция“

Ограничения и условности:
Представеното за подмяна чуждестранно свидетелство трябва да е издадено от:

– държава-членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или Конфедерация Швейцария
– държава – договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата и свидетелството да отговаря на изискванията на Приложение №6 към Конвенцията
– държава – договаряща страна по Конвенцията за движението по пътищата и е подписала споразумение с Република България за взаимно признаване и преиздаване на свидетелствата за управление на МПС
Представеното за подмяна чуждестранно свидетелство трябва да е валидно.

*** Не се признава за валидно свидетелство за управление на МПС, което е ограничено, временно отнето или отнето на територията на друга държава – членка на ЕС, както и в случай, че свидетелството е анулирано в друга държава – членка на ЕС.

Заявителят трябва:

– да отговаря на предвидените в законодателството изисквания за издаване на свидетелство за управление на МПС
– да притежава български документ за самоличност
– обичайното му пребиваване да е в България
– да няма друго валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от държава – членка на ЕС
– да няма наложени ограничения или временно лишаване от право да управлява МПС на територия на държава-членка
– да не е започнала процедура по подмяна на свидетелството му в друга държава-членка

Изисквания, процедури, инструкции

I. Подаване на заявление
Заявлението се генерира от информационна система на МВР. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.

Към заявлението се прилагат:

1) български документ за самоличност (валиден)
2) копие от чуждестранното свидетелство, подлежащо на подмяна (за проверка в европейската система за обмен на информация за свидетелства за управление на МПС)
3) карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС, издадена от общопрактикуващия лекар, от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от Транспортната централна лекарска експертна комисия
4) декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава – членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава – членка на Европейския съюз. Декларацията може да се попълни предварително от заявителя, но подписът се полага пред служител на „Пътна полиция“ при подаване на заявлението! Ако заявлението се подава от пълномощник, подписът под декларацията трябва да е на гражданина, на когото ще се издава свидетелството за управление на МПС и този подпис трябва да е с нотариална заверка.
5) копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование, а в случай че образованието е завършено в чужда държава – уверение по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Лицата, завършили основно образование или Х клас до 26 септември 2017 г. по отменения Закон за народната просвета, вместо копие от документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование представят копие от документ за завършено най-малко основно образование. Не се изисква от заявителите, представили свидетелство за управление на МПС, издадено от държава – членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или Конфедерация Швейцария
6) копие от документ за психологическа годност – при подмяна на свидетелство категории C, D, E и T. Не се изисква от заявителите, представили свидетелство за управление на МПС, издадено от държава – членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, или Конфедерация Швейцария
карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС от категории С1, С, D1, D и Ттм с преминати задължителни прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус
7) документ за платена държавна такса
8) нотариално заверено пълномощно – когато заявлението се подава чрез пълномощник
*** Заявителят е длъжен да носи за сверяване оригиналите на документите, чиито копия е приложил към заявлението.

II. Проверка за пълнота на представените документи
При приемане на документите служител на „Пътна полиция“ ги проверява за пълнота и дава указания на заявителя относно липсващи или сгрешени документи.

III. Проверка по същество
В рамките на срока за изпълнение на услугата служител на „Пътна полиция“ извършва обстоятелствена проверка на представените документи, включително проверка в европейската система за обмен на информация за свидетелства за управление на МПС.

IV. Получаване на готовото свидетелство за управление на моторно превозно средство
Заявителят получава своето готово свидетелство от звеното „Пътна полиция“, където е подал заявлението си, и в срока, за който е платил съответната държавна такса.

При получаване на новите свидетелство за управление на МПС и контролен талон заявителят е длъжен да върне старoто свидетелство.

Получаването на новите свидетелство за управление на МПС и контролен талон е лично, ако заявлението е подадено от пълномощник!

Образци
Декларация за обичайно пребиваване в Република България (за издаване на свидетелство за управление на МПС).
Заявление за издаване на документ за самоличност (образец само за сведение! Заявлението се попълва и отпечатва на гише)

Нормативна уредба
Правилник за издаването на български лични документи

Закон за българските лични документи

Закон за движението по пътищата
Наредба І-157/01.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

За услугата се заплаща такса – виж повече тук.

ВАЖНО!!!:

I. За граждани от ЕС

Съгласно европейското законодателство Шофьорска книжка, издадена от държава членка на ЕС, се признава навсякъде в Съюза. Българската държава признава правото на гражданите на ЕС да използват в България настоящата си книжка, стига тя да е валидна и да имате право да управлявате МПС от съответната категория.

Ако чуждата книжка бъде изгубена, открадната, повредена или с изтекъл срок, трябва да я подновите или подмените в страната, в която пребивавате обичайно. Може да подмените книжката си и по собствено желание, за да имате национална на територията на държавата, на която обичайно пребивавате. Това се прави е звената „Пътна полиция” по постоянен адрес. Не се изисква преминаване на теоретичен и практически изпит.

II. За граждани извън ЕС

Гражданите извън Европейският съюз също могат да подменят своята шофьорска книжка в Р.България и да получат Българска такава, като е необходимо да предоставят Удостоверение от Регионалния инспекторат МОН за завършена степен на образование, разрешение за временно или постоянно пребиваване на територията на Република България, медицинско удостоверение за съответната категория, както и декларация, че нямат книжка от друга страна членка на ЕС.

Всеки гражданин може да има само едно свидетелство за управление на МПС от страна от ЕС.

*** „Обичайно пребиваване в Република България“ е мястото, където дадено лице обикновено живее повече от 185 дни през последните 12 последователни месеца поради лични или трудови връзки, или ако лицето няма трудови връзки – поради лични връзки, които сочат тясна обвързаност на лицето с мястото, където то живее. За обичайно пребиваване на лице, чиито трудови връзки са на различно място от личните му връзки и което вследствие на това последователно пребивава на различни места в две или повече държави членки, се смята мястото, където са личните му връзки, при условие че лицето редовно се връща там. Спазването на последното условие не е необходимо, ако лицето пребивава в дадена държава членка за изпълнение на задача с определена продължителност. Следването в университет или в друго учебно заведение не се смята за смяна на обичайно пребиваване.

Източник:

https://www.mvr.bg/

http://iisda.government.bg/

https://europa.eu/


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420