законизаконодателствоинтересноОбщиПолезни

По-важното в новия Закон за движение по пътищата от март 2015

Поседната версия на Закона за движение по пътищата, от март 2015, въвежда някой доуточнения и пояснения относно издаването/обжалването на електронен фиш, съставянето на акт за нарушение и права/задължения на органите на МВР при осъществяване на контрол на движението.

 

Относно ЕЛЕКТРОННИТЕ ФИШОВЕ:

Актовете, с които се установяват нарушенията по ЗДвП, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол. Редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.
Свидетел по акта може да бъде и служебно лице.
При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.
Електронният фиш се изпраща на лицето, което е собственик а на автомобила, за който  е установено нарушението или с препоръчано писмо с обратна разписка. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.
Обжалване/Възражение: В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи.  В 7-дневен срок от постъпването на възражението се преценяват доказателствата. Издаденият електронен фиш се анулира, ако от събраните доказателства е установено, че:

 • моторното превозно средство е било обявено за издирване;
 • нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение.

Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение – в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша.

В 7-дневен срок от получаване на жалбата директорът на съответната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението, или оправомощено от него лице я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта, посоката на движение на автомобила, разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка.
При плащане на глобата, наложена с електронен фиш, в установения срок се дължи 70 на сто от нейния размер. Глобата, наложена с електронен фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.
Влизат в сила електронните фишове, които:

 • не подлежат на обжалване;
 • не са обжалвани в установения срок;
 • са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда.

Влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление.

Не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. включително.

При връчване на наказателното постановление водачът задължително представя валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство.

***

АКТОВЕ се съставят при установяване на едно или няколко от следните нарушения:

 • управление на пътно превозно средство под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
 • преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;
 • управление на пътно превозно средство по пътна лента, регулирана с поставени над лентата пътни светофари, подаващи сигнал за забрана на използването на пътната лента;
 • управление на пътно превозно средство по пътна лента, сигнализирана за движение само на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, без да има право на това;
 • превишаване на разрешената максимална скорост;
 • движение в лента за принудително спиране на автомагистрала, без да има право за това;
 • използване на мобилен телефон по време на управление на пътното превозно средство освен чрез устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете;
 • неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;
 • превозване на деца в нарушение на изискванията за използване на системите за обезопасяване.
***
Като се въвеждат официално и понятията:

„Електронен фиш“ е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

„Автоматизирани технически средства и системи“ са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат:

 • стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган;
 • мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.

***

Въвежда се формулировката, че:

Моторните превозни средства от категориите М2 и М3 за превоз на не повече от 22 пътници, освен мястото на водача, са следните класове, обозначени с латински букви:

 • клас А – превозни средства, конструирани за превоз и на стоящи пътници; автобусите от този клас разполагат с места за сядане;
 • клас В – превозни средства, конструирани за превоз само на седящи пътници.

***

 

В раздела ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА КОНТРОЛ вече е записано и, че:

При изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи служби:

 1. имат право да спират пътните превозни средства, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за управление на водача, както и всички документи, свързани с управляваното превозно средство и с извършвания превоз;
 2. имат право да изземват и задържат документите по т. 1 в допустимите от закона случаи;
 3. не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който е под въздействието на алкохол или на друго упойващо вещество;
 4. не допускат движение на пътно превозно средство, което има някоя от повредите или неизправностите, посочени в чл. 101, ал. 3;
 5. имат право да отвеждат в поделенията на Министерството на вътрешните работи участници в пътнотранспортно произшествие, когато това е необходимо за разследване на произшествието;
 6. имат право за установяване на нарушенията на правилата за движение по пътищата да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на моторното превозно средство;
 7. обозначават места за контрол по спазването на правилата за движение от всички участници в движението, като поставят пътни знаци и техника за видеонаблюдение; контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеонаблюдение.
 8. обозначават чрез поставяне на пътни знаци, оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи.

Условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.

***

Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, нейните регионални звена и звената за защита на потребителите към общинската администрация в рамките на възложените им по чл. 166 от Закона за защита на потребителите компетенции контролират спазването на изискванията за:

 1. наличие на валиден сертификат за съответствие с одобрен тип на пуснатите на пазара нови моторни превозни средства и ремаркета;
 2. обозначения на пуснатите на пазара нови компоненти или отделни технически възли за моторни превозни средства и ремаркета;
 3. спазването на изискването за предоставяне на информация на потребителите, когато предоставянето й се изисква по силата на нормативен акт;
 4. осигуряване изпълнението на мерките, свързани с провеждането на кампании по изтегляне от пазара;
 5. контролиране спазването на изискванията за пускането на пазара и търговията с одобрени части и оборудване, които могат да създадат значителен риск за правилното функциониране на основни системи, свързани с безопасността на превозните средства при движението им по пътищата или с техните екологични характеристики.

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420