ОбщиПолезни

Правилник за прилагане на ЗДП, 2011

Новият Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата беше обнародван в Държавен вестник на 16 август 2011.

Ето някои от новите неща в него:

Раздел V.
Моторни превозни средства със специален режим на движение

Чл. 158. (1) Моторни превозни средства със специален режим на движение са автомобилите и мотоциклетите, които при движението си подават светлинен сигнал с пробляскваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал.
(2) Специалният режим на движение се ползва само при необходимост.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2008 г., в сила от 01.04.2008 г., доп. – ДВ, бр. 44 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Специален режим на движение ползват моторните превозни средства на: Спешна медицинска помощ, Държавна агенция „Национална сигурност“, главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Народното събрание, Националната служба за охрана, Министерството на извънредните ситуации, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието“, служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната и други структури на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи.

Раздел
Превоз на пътници

Чл. 183. Могат да не ползват обезопасителни колани:
1. бременните жени;
2. лица, чието физическо състояние не позволява употребата на колан;
3. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) униформените служители от органите за контрол по Закона за движението по пътищата – при изпълнение на служебните си задължения.

Глава двадесет и шеста.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл. 188. (1) Водачите на автомобили, комплектувани с обезопасителни колани, са длъжни да ги използват.
(2) Могат да не ползват обезопасителни колани:
1. бременните жени;
2. лица, чието физическо състояние не позволява употребата на колан;
3. (изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) униформените служители от органите за контрол по Закона за движението по пътищата – при изпълнение на служебните си задължения;
4. водачите на таксиметрови автомобили;
5. инструкторите при управление на автомобила с учебна цел.

Глава тридесета.
ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ ЗА КОНТРОЛ

Чл. 206. (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Контролът по спазването на правилата и изискванията за безопасност на движението се осъществява от органите, определени в Закона за движението по пътищата. Този контрол може да бъде общ или изборен с използване на явни и неявни форми.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 4 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 63 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2011 Г.)
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


Пълен текст на Правилника за прилагане на ЗДП, 2011


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420