листовкиОбщиправила за движениесъвети

Правила за преминаване през регулирано кръстовище

Основните видове кръстовища са регулирано и нерегулирано кръстовище, независимо от това дали са кръгови, Т-образи или с друга форма и независимо от това дали са разположени в населено място или извън населено място.

За всяко едно от тях има строго установени правила за движение и преминаване на ППС.Правила за движение през регулирано кръстовище:

Регулирано кръстовище е когато е обозначено с пътни знаци, светлинни сигнали или регулировчик относно предимството за преминаване през него.

Всеки водач на ППС, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство.

Правилото за преминаване през регулирано кръстовище гласи:

На кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на ППС от другите пътища са длъжни да пропуснат ППС, които се движат по пътя с предимство. Като ППС, които се намират на пътя с предимство прилагат помежду си правилото за предимство на дясностоящия. От същото правило се ръководят помежду си и водачите на ППС, които се намират на пътя без предимство, след като вече са пропуснали ППС от пътя с предимство.

ВАЖНО:

Ако на регулирано кръстовище е разрешено едновременното преминаване на релсово и нерелсово ППС, предимство има релсовото ППС (независимо от посоката му на движение). Също така, ако релсово и нерелсово ППС се намират на път с предимство (ако няма други светлинни сигнали или пътни знаци), предимство има релсвото ППС (независимо от посоката му на движение).

ПРИМЕРИ
1. Кръстовище регулирано, относно предимството за преминаване на ППС през него, с пътен знак Б3 „Път с предимство“. Тук пръв преминава зеленият автомобил, защото се намира на пътя с предимство.


регулирано кръстовище2. Кръстовище регулирано, относно предимството за преминаване на ППС през него, с пътен знак Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство. Тук пръв преминава синият автомобил, защото се намира на пътя с предимство. Пред Вас е поставен пътния знак Б1, което означава че пътят с предимство е напречният за вас, по който се движи синият автомобил.
1_2_21

3. Кръстовище регулирано, относно предимството за преминаване на ППС през него, с пътен знак Б3 „Път с предимство“, през което преминава и релсово превозно средство. Тук и вие и трамвая сте на път с предимство, но пръв пръв преминава трамвая защото е релсово ППС (независимо от това, че завива наляво).
3_1_13

4. Кръстовище регулирано, относно предимството за преминаване на ППС през него, с регулировчик. Тук трябва да се съпбразявате със сигналите на регулировчика – в случая е забранено да преминете.
5_1_4

5. Кръстовище регулирано, относно предимството за преминаване на ППС през него, с пътен знак Б2 „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“. Тук и двата автомобила се намират на пътя без предимство. Пръв от тях преминавате Вие, защото синият автомобил завива наляво а Вие сте насрещнодвижещо се ППС за синия автомобил.
5_1_5

6. Кръстовище регулирано, относно предимството за преминаване на ППС през него, с пътен знак Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство“ и пътен знак Г12 „Кръгово движение“, указващ посоката на навлизане в кръговото движение. (Виж правила за преминаване през регулирано кръстовище с кръгово движение.). Тук жълтият автомобил трябва да пропусн червеният и след това да навлезе в кръстовището (защото се намира на път без предимство).

кръгово кръстовище

Когато на кръстовище е указано, че пътят с предимство променя направлението си, водачите, които се намират на този път, се ръководят помежду си от правилото за предимство на дясностоящия. От същите правила се ръководят помежду си и водачите на превозните средства, които се намират на пътя без предимство. Като например в тези ситуации:

2_2_25регулирано кръстовище

За указване промяна в направлението на пътя с предимство или на пътя без предимство, на кръстовище се поставя допълнителна пъта табела Т13 „Направление на пътя с предимство в кръстовището“ в комбинация съответно със знаците Б3 „Път с предимство“ или Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство.

Когато на кръстовището има поставени пътни знаци, относно предимството за преминаване на ППС през него, но има и регулировчик се спазват знаците и указанията подавани от регулировчика, като в тази ситуация по-долу, където право да премине има само червеният автомобил:

регулирано кръстовище - регулировчик

Ако искате да упражните правилата за преминаване през кръстовище опитайте изпитни листовки за категория В, В1, в които има и пояснения защо именно посочените верни отговори към конкретен въпрос са такива и кога кое правило се прилага.

Правила за движение през нерегулирано кръстовище.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5427