ADRзакониизпит

Проект на методиката за провеждане на изпитите за водачи на МПС за опасни товари и консултанти по превоз на опасни товати

Обявни за обществено обсъждане са предложените промени в Методиката за изменение и допълнение на методиката за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Някои от предвидените промени, свързани с преустановяване на порочните практики при провеждането на теоретичните изпити за водачи на МПС за превоз на опасни товари и за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари, предвиждат изпитите за удостоверение за консултант да се провеждат само в изпитния център на ИА “АА” на ул. “Гурко” № 5.Съгласно Методиката, Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” предоставя достъп до информационната система за обучението и изпитите на водачите на МПС за превоз на опасни товари и на консултантите по безопасността при превоз на опасни товари на лицата по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 40, притежаващи разрешение за провеждане на обучение. На всеки учебен център ще се предоставя едно техническо устройство за организиране на дейността по провеждане на обучението и изпитите и технически устройства за всеки от преподавателите включени в списъка към съответното разрешение.

Съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) за задължително обучение преди изпита за придобиване и удължаване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и преди изпита за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари, подробно е определен минималният брой часове за всеки учебен модул, в които кандидатът задължително трябва да е присъствал по време на обучението, за да завърши успешно курса на обучение.

Определен е и задължителният минимум от часове, в които кандидатът трябва да присъства, за да се счита, че е преминал обучението по съответния модул.

Предлага се и по време на изпита за придобиване на свидетелство за модул „Цистерни“, „Клас 1” или „Клас 7”, кандидатите да решават не по-малко от 10 въпроса.

Протоколите за провеждането на изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари се публикуват на електронната страница на агенцията, за да могат кандидатите да се информират за датата и часа на провеждане на изпита и се изготвят и разпечатват необходимите комбинации от тестове и казуси.

Предлага се вписването на кандидатите в протоколите за изпит за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари да се преустановява 3 дни преди деня на провеждане на изпита.

Източник: www.rta.government.bg


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373