вътрешен обществен превозОбщи

Промени в Наредба №2 за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси

В сила са промените в Наредбата за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Какво е новото:

Транспортни схеми

Въвеждат се междуобластни транспорни схеми. И така транспортни схеми вече са:

 • общински
 • областни
 • междуобластни
 • републикански

Превозите по автобусни линии по междуселищни линии от общинските, областните, междуобластната и републиканската транспортни схеми задължително се извършват съ седните класове автобуси:

 • при еднопосочна дължина до 30 км – с всички класове автобуси;
 • при еднопосочна дължина над 30 км – с класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.

Предложенията за откриване на нова автобусна линия или нов курс по съществуваща линия в общинските, областните, междуобластната и републиканската транспортни схеми вече следва да съдържат мотивирано становище за откриване на линия.

При въвеждане на промени в съществуващи маршрутни разписания ще се изисква и:

 • описание на предлаганата промяна и проект на измененото маршрутно разписание;
 • маршрутни разписания на съществуващите курсове непосредствено преди и след курсовете по предложеното разписание по същата линия или друга линия, осигуряваща връзка с крайния пункт на предложеното разписание – за промени в начални времена на курсове, удължаване/съкращаване на маршрута, увеличаване на периода за изпълнение в рамките на седмицата или на годината.

Създава се процедура за установяване на пътникопотока. Съставя се протокол от комисия, назначена от кмета на общината, направила предложението, в която участват по един представител на общината и на превозвачите, изпълняващи най-близките курсове преди и след предлагания курс по същото направление. Пътникопотокът се определя на база процент на използване на пътнико-вместимостта на автобусите, изпълняващи най-близките курсове по същото направление. При липса на съществуващи курсове по същото направление общината, направила предложението, посочва други мотиви за необходимостта от предлаганата линия.

Когато се налага съгласуване за спиране в населено място по маршрутно разписание на автобусна линия от областните, междуобластната и републиканската транспортна схема, това може да бъде направено чрез писмено уведомление от кмета на общината, на чиято територия се намира спирката, до органа, утвърдил маршрутното разписание за извършване на промяната, с копие до общината възложител на превоза по него. В случай че превозите по разписанието са възложени, промяната влиза в сила след изтичане на срока на договора или от датата на прекратяването му по съответния ред.

В републиканската транспортна схема се включват междуселищни автобусни линии, свързващи населени места от две и повече области, с начална и крайна спирка в:

 • областни центрове; допускат се не повече от две междинни спирки;
 • общински център с население над 30 000 жители и областен център от друга област, която не е съседна;
 • областен център или общински център с население над 30 000 жители и населено място, предлагащо различни видове туризъм съгласно Закона за туризма;

За определяне броят на жителите в общински център се използва информацията, публикувана на официалната интернет страница на Националния статистически институт, актуална към дата 31 декември на годината, предхождаща годината, в която съответното маршрутно разписание по автобусна линия от републиканската транспортна схема се разглежда на заседание на комисията.

За населени места с повече от една автогара общинският съвет определя конкретната автогара за начална, междинна или крайна спирка по маршрута на дадена линия. Маршрутът за придвижване на територията на населеното място до и от автогарата се определя от общинската администрация. Кметовете на общини уведомяват органа, утвърждаващ съответната транспортна схема, за решенията на общинските съвети, за да бъдат извършени необходимите промени в маршрутните разписания.

В населени места с една автогара, когато поради изчерпване на капацитета за приемане на автобуси, изпълняващи превози по утвърдени разписания, е наложително някои автобусни линии да се обслужват не от тази автогара, а от автоспирка в същото населено място, решението за това се взема от общинския съвет. Решението трябва да осигурява приоритетно обслужване в автогарата по видове автобусни линии в следния ред:

 • за международен превоз;
 • от републиканската транспортна схема;
 • от междуобластната транспортна схема;
 • от областните транспортни схеми;
 • междуселищни линии от общинските транспортни схеми.

Задължително се осигурява минимален интервал между часовете на тръгване от спирките на предлаганото разписание и часовете на тръгване от същите спирки в разписанията на други автобусни линии и/или влакове по конкретно направление, при разработването и утвърждаването на разписанията на автобусните линии, който е:

 • 30 минути – за междуселищни линии от общинските транспортни схеми;
 • 60 минути – за линии от областните, междуобластната и републиканската транспортни схеми.

По изключение, при доказана транспортна необходимост, органът, утвърждаващ съответната транспортна схема, допуска и по-кратък интервал, но не по-малък от 10 минути.

Най-късно 6 месеца преди изтичането на срока на договор за възлагане на превоз по утвърдено разписание кметовете на общините възложители уведомяват органа, който е утвърдил съответното разписание за извършване на проверка. След изтичането на срока на договора и на база извършената от същия орган проверка се закриват разписанията, които не отговарят на изискваните минимални времеви интервали. Маршрутните разписания, за които в резултат на извършена проверка е установено, че отговарят на изискванията за времеви интервали, и за които към момента на проверката при утвърдилия ги орган няма постъпили уведомления за оттегляне на съгласуването за спиране в населено място по маршрутно разписание на автобусна линия, могат да бъдат включени в процедура за ново възлагане на превозите по тях.

Разпределението и възлагането на превозите по транспортни схеми

Премахва се разписаната досега процедура за възлагане на превозите по автобусни линии с конкурс и се въвеждат процедури, съгласно които превозите по автобусни линии се възлагат след проведена процедура по Закона за концесиите ли Закона за обществените поръчки в зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на оперативен риск на икономически оператор.

 • Когато превозите по автобусни линии се възлагат, без да се прехвърля оперативният риск на икономическия оператор, възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки.
 • Когато оперативният риск се прехвърля на икономическия оператор, превозите се възлагат при условията и по реда на Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007.

Въвеждат се и задължителни условия, които трябва да бъдат изпълнени при обявяване на процедура за възлагане на превозите по автбусни линии, като:

 • се посочва маршрутното разписание и ясно се определят задълженията за извършване на обществена услуга така, че да се предотврати свръхкомпенсиране на параметрите, въз основа на които се изчислява компенсацията и естеството и обема на предоставените изключителни права, ако има такива.

Задължително се:

 • определят механизмите за разпределение на разходите, свързани с предоставяне на услугите. Това могат да бъдат разходи за превозни средства, енергия, пътни такси, персонал, необходими за извършване на услугата, както и някои фиксирани разходи за възвръщаемост на капитала;
 • създават се механизми за разпределяне на приходите от продажба на билети, като те могат да останат в превозвача, да бъдат изплатени на възложителя, или да бъдат поделени между тях;
 • описват се нормите и изискванията към качеството на услугата;
 • включва се обосновка за това дали се допускат подизпълнители и какъв е максимално допустимият процент от стойността или обема на услугата в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.;
 • описват се градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които ще се реализират с автобуси за превози на лица с увреждания и лица с намалена подвижност. Автобусите трябва да отговарят на изискванията в Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета;
 • въвежда се изискване за притежаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници.

Превози по утвърдената транспортна схема

При обявяване на съответната процедура общините трябва да направят:

 • насочване на автобусите за превоз на не повече от 22 пътници по междуселищните автобусни линии с малък пътникопоток
 • комбиниране на ефективни с неефективни линии/курсове;
 • комбиниране на автобусни линии/курсове от различните транспортни схеми – общинска, областна, междуобластна и републиканска;

Градските и междуселищните линии/курсове и курсовете, за превоз с автобуси на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, се определят от Общинския съвет, при спазване на изисването за:

 • 35 % от общия брой курсове – за превоз по градски линии;
 • 35 % от общия брой курсове по линиите от общинската, областната, междуобластната и републиканската транспортна схема от квотата на общината – при превози по междуселищни линии.

Въвежда се изискването в градовете с население над 100 000 жители да има най-малко по една основна и по една допълнителна линия, превозите по които се изпълняват изцяло с автобуси за превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност. Като общият брой на тези автобусида е най-малко 10 % от всички автобуси за превоз по основните и допълнителните линии.

Въвежда се нова дефиниция „Интегрирани обществени услуги за пътнически превоз“. А именно, това са интегрирани обществени услуги за пътнически превоз по смисъла на чл. 2, буква „м“ от Регламент № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.

Повече за промените можете да америте в пълният текст на обновената Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътниси с автобуси, от юни 2023 г.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420