ОбщиПолезни

Промени в Наредба №115 за типа нови МПС и техните ремаркета

Новите промени в Наредба №115 за ЕО за одобряване на типа на нови МПС и техните ремаркета по отношение на монтирането на системите против изпръскване и за ЕО одобряване на типа устройства против изпръскване

Типът на превозно средство по отношение на монтирането на система против изпръскване се одобрява по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.).

За ЕО одобряване на типа на превозно средство по отношение на монтирането на система против изпръскване производителят или неговият упълномощен представител подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИА „АА“) в съответствие с чл. 3 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
Към заявлението по ал. 1 производителят или неговият упълномощен представител прилага в три екземпляра техническо описание на система против изпръскване и един или няколко чертежа съгласно изискванията на списъка с данни по приложение № 1.
Към заявлението по ал. 1 производителят или негов упълномощен представител прилага и документ за платена държавна такса.“

Производителят или негов упълномощен представител представя на техническата служба ПС, оборудвано със система против изпръскване, което е представително за типа, за който се иска одобряване.

Изпълнителният директор на ИА „АА“ одобрява типа на превозно средство по отношение на монтирането на система против изпръскване, когато превозното средство:
1. съответства на данните, посочени в техническата документация;
2. отговаря на техническите изисквания по тази наредба.
Преди одобряването на типа на превозно средство по отношение на монтирането на система против изпръскване изпълнителният директор на ИА „АА“ проверява дали са изпълнени мерките за осигуряване на съответствието на продукцията.
Сертификатът за ЕО одобряване на типа на превозно средство по отношение монтирането на система против изпръскване се издава по образец съгласно приложение № 1а.“

Изпълнителният директор на ИА „АА“ отказва одобряването на типа на превозно средство по отношение на монтирането на система против изпръскване, когато:
1. типът превозно средство не съответства на изискванията по чл. 5, ал. 1;
2. установи, че даден тип превозно средство, въпреки че съответства на изискванията по чл. 5, ал. 1, представлява сериозен риск за безопасността на движението по пътищата.
Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При изменение на тип превозно средство, одобрен по реда на наредбата, производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА „АА“.
В случаите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
При несъответствие с изискванията на наредбата изпълнителният директор на ИА „АА“ отказва одобряването на измененията на типа превозно средство.
Отказите за одобряване на измененията на типа превозно средство, одобрено по отношение на монтирането на система против изпръскване, се мотивират и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнителният директор на ИА „АА“ издава сертификат за отнемане на одобряването на типа, когато произвежданите превозни средства не съответстват на одобрения тип и предписанията за възстановяване на съответствието на продукцията не са изпълнени от производителя в определения за това срок.
Сертификатът, с който се отнема одобряването на типа, се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Превозните средства от категория N и О, с изключение на превозните средства с повишена проходимост, определени в т. 4 на част А от приложение № 1 на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета се конструират и/или оборудват със системи против изпръскване по начин, който отговаря на изискванията, посочени в приложение № 2.
В случай на превозно средство с шаси/кабина изискванията по ал. 1 могат да бъдат прилагани единствено към колелата, закрити от кабината.
По искане на производителя за превозни средства от категория N1 и N2 с допустима максимална маса, ненадвишаваща 7,5 тона, като алтернатива на изискванията на наредбата могат да се прилагат изискванията на Наредба № 108 от 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на калниците (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2007 г.).
Изискванията, посочени в приложение № 2, относно устройствата против изпръскване не са задължителни за:
1. превозни средства от категории N, О1 и О2 с допустима максимална маса, ненадвишаваща 7,5 тона;
2. превозни средства с шаси/кабина;
3. превозни средства без каросерия;
4. превозни средства, при които наличието на устройства против изпръскване е несъвместимо с тяхната употреба.
Когато на превозните средства по ал. 4 са монтирани устройства против изпръскване, тези устройства трябва да отговарят на изискванията на наредбата.

За ЕО одобряване на типа на устройство против изпръскване производителят подава заявление до изпълнителния директор на ИА „АА“ в съответствие с чл. 3 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
Към заявлението по ал. 1 производителят прилага в три екземпляра попълнен списък с данни по образец съгласно приложение № 3 с приложено към него съдържание.
Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2, се предоставят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните части с ясно различими подробности.
За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към списъка с данни по ал. 2 се прилага информация за тяхното действие.
Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Производителят предоставя на техническата служба, отговорна за провеждането на изпитванията за одобряване на типа, четири образеца на устройство против изпръскване, представителни за типа, който се одобрява. Три образеца са за изпитване, а четвъртият се съхранява в изпитвателната лаборатория за последваща проверка.
Лабораторията за изпитване по ал. 1 може да изисква предоставянето на допълнителни образци. Върху на тези образци:
1. ясно и незаличимо се обозначават търговското наименование или марката и обозначението за типа;
2. трябва да има достатъчно място за вписване на ЕО маркировката за одобряване на типа на компонент съгласно изискванията по чл. 15.

Изпълнителният директор на ИА „АА“ одобрява типа на устройство против изпръскване, когато устройството против изпръскване:
1. съответства на данните, посочени в техническата документация;
2. отговаря на техническите изисквания по тази наредба;
3. е преминало съответните изпитвания съгласно приложение № 4.
Преди одобряването на типа на устройство против изпръскване изпълнителният директор на ИА „АА“ проверява дали са изпълнени мерките за осигуряване на съответствието на продукцията.
Сертификатът за ЕО одобряване на типа на устройство против изпръскване се издава по образец съгласно приложение № 5.“

Изпълнителният директор на ИА „АА“ отказва одобряването на типа на устройство против изпръскване, когато:
1. типът устройство против изпръскване не съответства на изискванията по чл. 11, ал. 1;
2. установи, че даден тип устройство против изпръскване, въпреки че съответства на изискванията по чл. 11, ал. 1, представлява сериозен риск за безопасността на движението по пътищата.
Отказът по ал. 1 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При изменение на тип устройство против изпръскване, одобрен по реда на наредбата, производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА „АА“.
В случаите по ал. 1 се прилагат разпоредбите по глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.
При несъответствие с изискванията на наредбата изпълнителният директор на ИА „АА“ отказва одобряването на измененията на типа устройство против изпръскване.
Отказите за одобряване на измененията на типа устройство против изпръскване се мотивират и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

Изпълнителният директор на ИА „АА“ издава сертификат за отнемане на одобряването на типа, когато произвежданите устройства против изпръскване не съответстват на одобрения тип и предписанията за възстановяване на съответствието на продукцията не са изпълнени от производителя в определения за това срок.

Сертификатът, с който се отнема одобряването на типа, се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Върху всяко устройство против изпръскване, което съответства на одобрен съгласно наредбата тип, се поставя ЕО маркировка за одобряване на типа.
Маркировката по ал. 1 се поставя по такъв начин, че да е видима, четлива и неизтриваема, дори когато устройството е монтирано на превозното средство.
Изискванията към ЕО маркировката за одобряване на типа са тези съгласно т. 1.3 от допълнението на приложение № 5 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни средства и техните ремаркета.
Към ЕО маркировката по ал. 1 се нанасят и следните обозначения:
1. буквата „А“ – за устройство против изпръскване от енергийно-абсорбционен тип;
2. буквата „S“ – за устройства от типа сепаратор въздух/вода.“

Съответствието на продукцията с одобрен тип устройство против изпръскване се проверява в съответствие с изискванията, описани в приложение № 4.

Устройствата се считат за съответстващи, ако 9 от 10 произволно избрани образеца отговарят на изискванията на т. 4 от приложение № 4, част I и II.

Средните стойности на всички измервания да съответстват на изискванията на т. 4 на приложение № 4 , част I и II и всяко отделно измерване да не е по-малко от 95 % от определената стойност.

Когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено, изпълнителният директор на ИА „АА“ издава сертификат за отнемане на одобряването на типа.

„Повдигаща ос“ е ос, както е определена в § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 92 от 2006 г.).

„Ненатоварено превозно средство“ е превозно средство в готовност за движение.

„Протектор“ е частта от гумата, както е определена в § 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на Наредба № 74 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 58 и 90 от 2006 г.).“

„Седлови влекач“ е теглещо превозно средство, както е определено в § 1, т. 2, буква „бб“ от допълнителните разпоредби на Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите.

„Технически допустима максимална маса“ е максималната маса на превозното средство, както е определена в § 1, т. 8 от Наредба № 75 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите.

„Тип на превозно средство“ са комплектувани, некомплектувани или напълно комплектувани превозни средства по отношение на системите против изпръскване, които не се различават по следните основни характеристики:
– тип на устройството против изпръскване (монтирано на превозното средство);
– определения от производителя тип на системата против изпръскване.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420