законизаконодателствонаредбиПолезни

от 21.11.2015 г. – Таксиметров превоз на пътници ще може да се извършва от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация

И още изменения от обновения Закон за автомобилните превози, влизащи в сила от 21 ноември 2015г.

Съгласно чл.12: Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от търговци, притежаващи удостоверения за регистрация.
Регистрацията по ал. 1 се извършва от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, където се води регистър.


Съгласно чл. 24: Таксиметровите превози на пътници се извършват от регистрирани превозвачи, с леки автомобили до седем места, включително мястото на водача, с електронен таксиметров апарат с фискална памет, по ред, определен в наредбата по чл. 12а, ал. 5, след издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници.

Като за вписване, които желаят да бъдат регистрирани като таксиметрови превозвачи, в регистъра лицата трябва:
1. да подадат заявление до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, комплектувано с документите, определени в наредбата по чл. 12а, ал. 5;
2. да отговарят на изискванията за благонадеждност, посочени в чл. 7, ал. 4;
3. да отговарят на изискванията за професионална компетентност, посочени в чл. 7, ал. 5.

При непълноти на представените документи по ал. 3 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава срок за отстраняването им.

В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняването на непълнотите по ал. 4 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или упълномощени от него длъжностни лица извършват регистрацията и издават удостоверение за регистрация на лицата, които отговарят на изискванията на чл. 7, ал. 4 и 5 и са приложили документите по ал. 3. Неразделна част от удостоверението за регистрация е списък на превозните средства, с които се извършват превозите.
Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ мотивирано отказва извършването на регистрация на лице, което не отговаря на някое от изискванията на чл. 7, ал. 4 или 5 или не е комплектувало заявлението с документите, определени в наредбата по чл. 12а, ал. 5, и уведомява лицето за това.
Отказът да се извърши регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Правото да се извършва таксиметров превоз на пътници се прекратява:
1. по решение на органа, извършил регистрацията, когато:
а) регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
б) превозвачът престане да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 4 или 5;
в) при осъществяване на дейността от превозвача са нарушени този закон и подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него;
г) са използвани неистински документи или документи с невярно съдържание при осъществяване на дейността;
2. по молба на притежателя на удостоверението за регистрация;
3. с прекратяване на юридическото лице на притежателя на удостоверението за регистрация;
4. с прекратяването на дейността на едноличния търговец.

Пълният текст на Закона за автомобилните превози, от октомври 2015г.

Наредба №35 за функционалните и технически изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет

Наредба №34 за таксиметров превоз на пътници

 

shofior.com

 

 


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373