Androidзаконодателстволистовкинаредбинови листовкиПолезни

ЧЗВ (1): изпити листовки

Постъпи запитване до нашият екип, което ни наведе на мисълта, че има леко разминаване в разбирането на понятията „изпитни въпроси“ и „изпитни листовки“:

 

ВЪПРОС:

Здравейте! В сайта www.listovki 2015 са 32 на брой и време за решаване е 40 минути , а по закон и изпит за решаване са 45 на брой листовки и за 45 минути . Моля да промените грешката.Като кандидати шофьори не научаваме правелно листовките онлайн 2015 година. В сайт www.bech-bg.com листовките за шофьорски изпити  и обучение са 45 на брой листовки и за 45 минути.Кой сайт е правелен? По Закона за Движение по Пътищата колко са листовките за решаване и научаване ?

 SHOFIOR.COM ОТГОВАРЯ:

Здравейте,

Няма грешка и разминаване в предоставените от нас изпитни листовки. За другите сайтове, които цитирате не бихме могли да изразим становище.

Има съществена разлика между „брой изпитни въпроси“ и „брой листовки“.

Броя на листовките е 32. Всяка листовка съдържа по 45 изпитни въпроса, разпределени съгласно:

  • Инструкция №3 за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (от 2014г)
  • Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (от 2014г.)
  • Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

За изготвяне на тестове, публикувани при нас, за провеждане на теоретичните изпити за различните категории се позоваваме на утвърдените от „Автомобилна администрация“ утвърждава изпитни въпроси по съдържанието на модулите за теоретично обучение съгласно изискванията на съответната учебна документация по чл. 153, т. 1 ЗДвП.

Текстовете, на листовките ни, са обновени и съгласно последните изменения на ЗДвП от март 2015г., като са добавени няколко нови въпроса.

Съгласно действащото законодателство – http://shofior.com/regulations/naredba-za-provejdaneto-na-izpiti-na-vodachi-na-mps:
Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории „В“ и „В1“ съдържат 45 въпроса. Максималният брой точки, от правилни отговори на всички изпитни въпроси, е 97. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 87 точки. За решаване на изпитния тест на кандидатите се предоставят 40 минути.

В момента се подготвя проект за изменение на Наредба 38, но тя ще касае само частта:
1. Нов начин за обмен на документи и изготвяне на електронни графици и протоколи за изпитите и имат за цел усъвършенстването на процеса по провеждането на изпитите, улесняването на работата на учебните центрове и на администрацията и постигане на по-голяма прозрачност при организацията и провеждането изпитите.Регламентиран е редът за вписване на кандидатите в електронния график за провеждането на изпитите, както и задължение ръководителите на регионалните звена на агенцията да осигуряват оптималното използване на административния капацитет при формиране на групите за изпит.Въведено е изискване веднага след приключването на практическия изпит протоколът да се подписва освен от председателя и члена на комисията, и от кандидата.

2. Диференциране на основанията за плащане на такси за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство в кабинет на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ според това дали кандидатът е представен на изпит от учебен център или се е явил сам. Към настоящия момент такава диференциация на таксите е предвидена и успешно реализирана по отношение на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

3. От 1 юли 2015 г. теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство да се провеждат изцяло чрез решаване на електронен тест, като с това възможността за решаването на тест на хартиен носител да отпадне. Въвеждането на електронен тест за провеждане на теоретичните изпити се извършва постепенно, на етапи, предвидени в § 19 от Преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2012 г.).

4. Съгласно чл. 151, ал. 5, 6 и 7 от Закона за движението по пътищата свидетелство за управление на моторно превозно средство се издава на лица, които са установили обичайното си пребиваване в Република България или представят доказателство, че се обучават във висше училище по чл. 17, ал. 1 от Закона за висшето образование или в училище по чл. 26, ал. 1 от Закона за народната просвета в страната не по-малко от 6 месеца. Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство трябва да отговарят на цитираните изисквания. Едно и също лице може да притежава само едно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава – членка на Европейския съюз.

В тази връзка в проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство е предвидена промяна, с която се въвежда изискване за лицата, установили обичайното си пребиваване в друга държава – членка на Европейския съюз, при явяване на изпит за придобиване на правоспособност или преди започване на обучението в Република България, да попълват декларация, че са установили обичайното си пребиваване в Република България и че не притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от друга държава.

Екипа на shofior.com


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373