законодателствонаредбиПолезни

Новите промени за лицата обучаващи водачи на МПС, съгласно Наредба № 37

Списъка от необходими документи, към заявлението, за издаване на разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидат водачи на МПС, съгласно последните промени на Наредба № 37 (от юни 2018 г.) се изменя както следва:

 • документ – преведен на български език и легализиран, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а за лицата на бюджетна издръжка – копие от акта на органа за тяхното създаване;
 • документ за внесена държавна такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта;
 • документ за внесена държавна такса за издаване на удостоверение за годност на превозните средства съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, приета с ПМС № 81 от 2000 г.Като за удостоверяване на изискванията, съгласно Наредбата, към лицата които кандидатстват за обучители на водачи на МПС, те вече ще прилагат към заявлението за издаване на разрешение за извършване на обучение и:
 • описание на помещенията, които се ползват за учебен кабинет и за офис, информация за собственика и основанието за ползването им от заявителя. Ако документът, въз основа на който се ползват помещенията и площадките, не подлежи на вписване или не е вписан в имотния регистър, се представя копие от съответния документ;
 • копие на протокола за годност на учебния кабинет и офиса;
 • копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите и дипломите за завършено образование – документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към разрешение за извършване на обучение. ИААА извършва служебна проверка на обстоятелствата за заявените лица, които притежават диплома, издадена от чуждестранни висши училища;
 • копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност – документът се представя за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, които за първи път се вписват в списък към разрешение за извършване на обучение, или за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, в чиито свидетелства за управление на моторно превозно средство има промяна на данните след предходното им представяне в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
 • свидетелства за съдимост на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност. ИААА извършва служебна проверка на обстоятелствата за заявените лица, които са български граждани;
 • копие на трудова или осигурителна книжка, удостоверяващи стажа на ръководителя на учебната дейност – документът се представя за ръководителя на учебната дейност, който се вписва за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение;
 • копия от уведомленията, съгласно чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, за ръководителя на учебната дейност и за техническия сътрудник, заверени от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите;
 • списък на преподавателите по образец (приложение № 10 от Наредбата).
За удостоверяване на изискванията, по отношение на учебната площадка и използваните за обучение МПС (съгласно чл. 7 и 8 лицата), към заявлението за издаване на разрешение за извършване на обучение, се изискват и следните документи:
 • копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебните МПС;
 • копие на протокола за годността на допълнителното оборудване на ППС – документът се представя за ППС, които се вписват за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
 • свидетелствата за регистрация – документите се представят за ППС, които се вписват за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и знак за преминат периодичен преглед за учебните ППС;
 • копие на застраховка на местата за сядане в учебните МПС;
 • декларация, че има осигурена учебна площадка за провеждане на обучението с форма и размери, които позволяват изпълнение на упражненията, определени в учебна документация за съответната категория;
 • копие на протокола за годност на учебната площадка – за издаване на разрешение за обучение за категории AM, А1, А2, А, ВЕ, С1Е, СЕ, D1Е, DЕ и Ткт;
 • списък на учебните ППС с регистрационен номер, марка, модел, идентификационен номер, категория, № и дата на издаване на изпитвателния протокол; всяко ППС може да бъде вписано в списъка само на едно разрешение; в зависимост от изискванията към ППС за съответната категория списъкът съдържа съответните данни и за:
а) автомобила:
– допустима максимална скорост;
– допустима максимална маса;
– брой места за сядане освен мястото на водача;
– дължина;
– широчина;
– наличие на антиблокираща спирачна система;
– брой предавки;
– наличие на тахограф;
– широчина и височина на товарното отделение;
– без педал на съединителя;
б) ремаркето:
– допустима максимална маса;
– дължина, широчина;
– широчина и височина на товарното отделение;
– наличие на антиблокираща спирачна система;
в) мотоциклета:
– работен обем на двигателя в куб. см;
– с лост за смяна на предавките с ръчно задействане;
– мощност на двигателя;
– допустима максимална скорост;
– отношение мощност/тегло.

 

Пълният текст на Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420