законодателствонови листовкиПравила за движениеправила за движение

Новото в Наредба №11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Вече са в сила последните изменения в Наредба №11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари, от януари 2018г.Внасят се нови пояснения относно изискванията за благонадеждност (добра репутация) както и допълнителни изисквания към водачът на превозно средство, извършващо международни превози на пътници и товари, трябва да отговаря на следните изисквания, а именно:

 

преди сега (след 26 януари 2018 г)
Чл. 4.  Изискванията за благонадеждност са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на едноличните търговци и търговските дружества не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер по Наказателния кодекс или не са лишени с присъда от правото да упражняват транспортна дейност.  чл.4

(1) Изискванията за благонадеждност (добра репутация) са изпълнени, когато:

1. ръководителите на транспортната дейност на търговците не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност;
2. на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани санкции в една или повече държави членки за тежки нарушения, посочени в Регламент (ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 74/8 от 19 март 2016 г.) (Регламент (ЕС) 2016/403).
(2) Оценката за изпълнение на изискванията за благонадеждност по ал. 1, т. 2 се извършва в съответствие с изискванията на чл. 1 от Регламент (ЕС) 2016/403.
чл.8,

(5) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2016 г., в сила от 15.03.2016 г.) При непълнота и/или нередовност на представените документи по ал. 1 или когато представените документи не удостоверяват съответствието с някое от изискванията по чл. 3, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява заявителя и определя 14-дневен срок за отстраняването им.

чл.8

(5) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2016 г., в сила от 15.03.2016 г., доп. – ДВ, бр. 9 от 2018 г.) При непълнота и/или нередовност на представените документи по ал. 1 или когато представените документи не удостоверяват съответствието с някое от изискванията по чл. 3, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него лице уведомява заявителя и определя 14-дневен срок за отстраняването им.
Чл. 58. (1) Водачът на превозно средство, извършващо международни превози на пътници и товари, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е на възраст не по-малко от 21 години за превозно средство за превоз на пътници и за превозно средство за превоз на товари с допустима максимална маса над 7,5 t, а за всички останали – 18 години;
2. да притежава свидетелство за управление на МПС за съответната категория;
3. да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
4. (*) да притежават карта за квалификация на водача, издадена по реда на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози;
5. да притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и да са на възраст не по-малка от 25 години – изискването се прилага при извършването на международни случайни и специализирани превози на деца и/или ученици.
(2) Водач, гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е навършил 21 години, се допуска да управлява превозно средство при превоз на товари с допустима максимална маса над 7,5 t, когато притежава карта за квалификация на водача, призната от една от държавите членки.
Чл. 58. (1) Водачът на превозно средство, извършващо международни превози на пътници и товари, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е на възраст не по-малко от 21 години за превозно средство за превоз на пътници и за превозно средство за превоз на товари с допустима максимална маса над 7,5 t, а за всички останали – 18 години;
2. да притежава свидетелство за управление на МПС за съответната категория;
3.  да притежава валидно удостоверение за психологическа годност по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
4. да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози;
5.  да притежават най-малко 2 години професионален опит като водачи на автобус и да са на възраст не по-малка от 25 години – изискването се прилага при извършването на международни случайни и специализирани превози на деца и/или ученици.
(2)  Водач, гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е навършил 21 години, се допуска да управлява превозно средство при превоз на товари с допустима максимална маса над 7,5 t, когато притежава карта за квалификация на водача, призната от една от държавите членки.

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420