законодателствоПравила за движениетаксиметров превоз

Обновеният Закон за автомобилните превози

В сила са новите промени в Закона за автомобилните превози, касаещи валидността на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил.С приемането на тези промени, валидността на вече издадено удостоверение на таксиметров водач, може да се продължи за нов срок от 5 години без полагането отново на изпит, ако:

1. лицето отговаря на изискванията:

  • да притежава валидно свидетелство за управление на МПС от категория В;
  • да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или за престъпление по транспорта и/или да не е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство;
  • да няма наложени административни наказания за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително през последната година;
  • да е психологически годен по смисъла Закона за движението по пътищата;
  • да притежава удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил, валидно за съответната община, на чиято територия се извършват превозите.

2. лицето е подало заявление за преиздаване в 14-дневен срок преди изтичането на валидността на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил.

 

Въвежда се изискването за задължително обновяване, най-малко веднъж годишно, максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението, определени от Общинските съвети.

Удостоверенията на водачите на леки таксиметрови автомобили, издадени по реда на наредбата по чл. 12а, ал. 5 до влизането в сила на този закон, запазват действието си до 30 юни 2018 г.

 

 

Старите и новите текстове в Закона за автомобилните превози:

Новото (след 21 ноември 2017 г.) преди
Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил на лице, което отговаря на изискванията по ал. 3, т. 1 – 4 и успешно е положило изпит по теми, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5. Удостоверението се издава за срок 5 години. Валидността на удостоверението може да се продължи за нов срок от 5 години без полагането отново на изпит, ако лицето отговаря на изискванията по ал. 3, т. 1 – 4 и е подало заявление за преиздаване в 14-дневен срок преди изтичането на валидността на удостоверението за водач на лек таксиметров автомобил. Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава удостоверение на водач на лек таксиметров автомобил на лице, което отговаря на изискванията по ал. 3, т. 1 – 4 и успешно е положило изпит по теми, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5. Удостоверението се издава за срок 5 години.
Редът за издаване на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил, за продължаване срока на валидност и за доказване на съответствието с изискванията по ал. 3, т. 1 – 4 се определя с наредбата по чл. 12а, ал. 5. Редът за издаване на удостоверението на водач на лек таксиметров автомобил и за доказване на съответствието с изискванията по ал. 3, т. 1 – 4 се определя с наредбата по чл. 12а, ал. 5.
Общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението по ал. 1.

Цените се актуализират най-малко веднъж годишно.

 чл. 89а (4) Съответствието на лицата с изискванията по ал. 2 се удостоверява със:
1. (отм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.)
2. (отм. – ДВ, бр. 93 от 2017 г.)
3. (отм. – ДВ, бр. 93 от 2017 г.)
4. декларация, че лицето не е превозвач и не извършва превози за собствена сметка;
5. (изм. – ДВ, бр. 93 от 2017 г.) документ за образование и квалификация на персонала;
чл. 89а (4) Съответствието на лицата с изискванията по ал. 2 се удостоверява със:
1. (отм. – ДВ, бр. 99 от 2012 г.)
2. декларация, че лицето не е обявено в несъстоятелност и не е в производство за обявяване на несъстоятелност;
3. удостоверение за регистрация или копие на карта за идентификация по БУЛСТАТ;
4. декларация, че лицето не е превозвач и не извършва превози за собствена сметка;
5. документ за образование, квалификация и трудови договори на персонала;
Удостоверенията на водачите на леки таксиметрови автомобили, издадени по реда на наредбата по чл. 12а, ал. 5 до влизането в сила на този закон, запазват действието си до 30 юни 2018 г.

Пълният текст на Закона за автомобилните превози, от 21 ноември 2017 г. четете тук.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373