изпитни листовкинаредбиправила за движениеПравила за движение

В сила са промените в Наредба № Із-2539 за контролните точки

От 23 март 2018 г. са в сила последните промени в Наредба № Із-2539 за определяне на максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучениеС влизането в сила на новите промени се изменят и наказанията, предвидени в Закона за движение по пътищата,  за някои нарушения на правилата за движение по пътищата се изменя и броя на контролните точки, които ще се отнемат:
– за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ – ще се отнемат 8 контролни точки;
– за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението  – ще се отнемат 10 контролни точки;
за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път  – ще се отнемат  10 контролни точки; когато нарушението по е извършено повторно – ще се отнемат 12 контролни точки.

 

Намалява се броя на изискуемите документи при подаване на заявление за получаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС подавани в отдел/сектор „Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)/Областните дирекции на МВР (ОДМВР) следните документи. Като, от общия пакет документи, отпада изискването за предоставяне на:
– единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
– копия на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите;
– свидетелства за съдимост на преподавателите;

Всички промени можете да видите в таблицата по-долу, а пълният текст на Наредбата четете тук.

 

преди сега (след 23 март 2018 г)
Чл. 2. (1) При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят му получава първоначален максимален размер от 26 контролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
(2) След придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство притежателят на свидетелството за управление на моторно превозно средство получава допълнително 13 контролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП.
(3) Стажът по ал. 2 се определя съгласно чл. 154а ЗДвП.
(4) Максималният брой на контролните точки не може да бъде по-голям от 39.
(5) При следващо издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство броят на наличните контролни точки не се променя.
Чл. 2. (1) Максималният размер на контролните точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е 39.
(2) При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят му получава 26 контролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП.
(3) След придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство притежателят на свидетелството за управление на моторно превозно средство получава допълнително 13 контролни точки за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП.
(4) Стажът по ал. 2 се определя съгласно чл. 154а от ЗДвП.
(5) При следващо издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство броят на наличните контролни точки не се променя.
(6) Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява до максималния размер от 39 точки, а за новите водачи – до 26 точки.
(7) Броят на контролните точки за отчет на извършваните нарушения се възстановява:
1. чрез частично увеличаване с 1/3 от максималния брой точки след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година, при условие че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3 от ЗДвП;
2. служебно, след изтичане на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.
Чл. 4. Допълнителното обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки се извършва по учебна документация, утвърдена от министъра на образованието, младежта и науката и министъра на вътрешните работи.  Чл. 4. Допълнителното обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки се извършва по учебна документация, утвърдена от министъра на образованието и науката и министъра на вътрешните работи.
 Чл. 6. (1) За нарушения на Закона за движението по пътищата на водачите на МПС се отнемат контролни точки, както следва:
1. за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух (чл. 174, ал. 1 ЗДвП) – 10 контролни точки;
2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно (чл. 174, ал. 2 ЗДвП) – 15 контролни точки;
3. за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (чл. 174, ал. 3 ЗДвП) – 12 контролни точки;
4. за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места (чл. 175, ал. 1, т. 1 ЗДвП) – 8 контролни точки;
5. за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер (чл. 175, ал. 3 ЗДвП) – 10 контролни точки;
6. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1, т. 3, предл. 2 от ЗДвП) – 5 контролни точки;
7. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари (чл. 182, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;
8. за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ или неправилно изпреварване (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1 и 4 от ЗДвП) – 8 контролни точки;
9. за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) – 6 контролни точки;
10. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП) – 6 контролни точки;
11. за превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV от ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП) – 6 контролни точки;
12. за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването (чл. 183, ал. 5, т. 1 ЗДвП) – 8 контролни точки;
13. когато нарушението по т. 12 е извършено повторно (чл. 183, ал. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки; 14. за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 5, т. 2 ЗДвП) – 8 контролни точки;
15. когато нарушението по т. 14 е извършено повторно (чл. 183, ал. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки.
(2) На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания“, издаден по реда на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ, бр. 97 от 2002 г.), не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3.
Чл. 6. (1) За нарушения на Закона за движението по пътищата на водачите на МПС се отнемат контролни точки, както следва:
1. за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух (чл. 174, ал. 1 ЗДвП) – 10 контролни точки;
2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно (чл. 174, ал. 2 ЗДвП) – 15 контролни точки;
3. за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (чл. 174, ал. 3 ЗДвП) – 12 контролни точки;
4. за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места (чл. 175, ал. 1, т. 1 ЗДвП) – 8 контролни точки;
5. за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер (чл. 175, ал. 3 ЗДвП) – 10 контролни точки;
6. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1, т. 3, предл. 2 от ЗДвП) – 5 контролни точки;
7. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари (чл. 182, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;
8. (изм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1 от ЗДвП) – 8 контролни точки;
9. за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) – 6 контролни точки;
10. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП) – 6 контролни точки;
11. за превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV от ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 ЗДвП) – 6 контролни точки;
12. за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването (чл. 183, ал. 5, т. 1 ЗДвП) – 8 контролни точки;
13. когато нарушението по т. 12 е извършено повторно (чл. 183, ал. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;
14. за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 5, т. 2 ЗДвП) – 8 контролни точки;
15. когато нарушението по т. 14 е извършено повторно (чл. 183, ал. 6 ЗДвП) – 12 контролни точки;
16.  за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 5 от ЗДвП) – 10 контролни точки;
17.  за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път (чл. 178ж, ал. 1, предл. 2 от ЗДвП) – 10 контролни точки;
18. (нова – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.) когато нарушението по т. 17 е извършено повторно (чл. 178ж, ал. 2 от ЗДвП) – 12 контролни точки.
(2) На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания“, издаден по реда на Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ, бр. 97 от 2002 г.), не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3.
Чл. 8. (1) За получаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС лицата по чл. 5 подават в отдел/сектор „Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)/Областните дирекции на МВР (ОДМВР) следните документи:
1. заявление по образец (приложение № 1);
2. единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
3. копие от документ за собственост или договор за ползване под наем на учебен кабинет;
4. списък на учебно-техническите средства (фабрични номера) с подпис на управителя и печат;
5. копие от документ с размерите на учебния кабинет или скица с размерите на кабинета, подписана от управителя;
6. списък на преподавателите (приложение № 6);
7. копия на дипломите за завършено висше образование на преподавателите;
8. копия на документите за професионална квалификация на преподавателите (Свидетелство за професионална квалификация за провеждане обучение на водачи на МПС);
9. копия на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите;
10. свидетелства за съдимост на преподавателите;
11. (отм. – ДВ, бр. 44 от 2015 г.)
12. копия от трудови или граждански договори на преподавателите за извършване на дейност по провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за възстановяване на отнети контролни точки;
13. списък с двама представители на учебната форма за извършване проверка на учебния кабинет и заявка за началния час на провеждане на обучението;
14. учебен дневник за регистриране на кандидатите за допълнително обучение (приложение № 7);
15. регистър на издадените удостоверения за завършено допълнително обучение (приложение № 10);
16. документ за платена такса по сметка на Главна дирекция „Национална полиция“ за всяка учебна форма поотделно в размера, определен от Министерския съвет.
(2) При подаване на заявлението лицата представят и учебната документация по чл. 4.
(3) Кандидатите за получаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на отнети контролни точки могат да получат учебната документация на електронен носител от съответния отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(4) Документите по ал. 1 се подават в отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по адрес на учебния кабинет, в който ще се провежда допълнителното обучение.
(5) Преподавателите, провеждащи допълнителното обучение на водачите на МПС, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да притежават висше образование с образователна степен „магистър“;
2. да притежават преподавателска или инструкторска правоспособност за обучение на водачи на МПС;
3. да притежават свидетелство за управление на МПС;
4. да не им е наложено наказание лишаване от право да управляват МПС през последната година;
5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или да не са лишавани по съдебен ред от правото да управляват МПС;
6. да са на възраст не по-малко от 25 години.
(6) Преподаватели могат да бъдат и специалисти по педагогика, право, технически науки или психология, без инструкторска или преподавателска правоспособност за обучение на водачи на МПС, работещи в областта на безопасността на движението и отговарящи на всички останали изисквания.
Чл. 8. (1) За получаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС лицата по чл. 5 подават в отдел/сектор „Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)/Областните дирекции на МВР (ОДМВР) следните документи:
1. заявление по образец (приложение № 1);
2. (отм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.)
3. копие от документ за собственост или договор за ползване под наем на учебен кабинет;
4. списък на учебно-техническите средства (фабрични номера) с подпис на управителя и печат;
5. копие от документ с размерите на учебния кабинет или скица с размерите на кабинета, подписана от управителя;
6. списък на преподавателите (приложение № 6);
7. копия на дипломите за завършено висше образование на преподавателите;
8. копия на документите за професионална квалификация на преподавателите (Свидетелство за професионална квалификация за провеждане обучение на водачи на МПС);
9. (отм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.)
10. (отм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.)
11. (отм. – ДВ, бр. 44 от 2015 г.)
12. копия от трудови или граждански договори на преподавателите за извършване на дейност по провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за възстановяване на отнети контролни точки;
13. списък с двама представители на учебната форма за извършване проверка на учебния кабинет и заявка за началния час на провеждане на обучението;
14. учебен дневник за регистриране на кандидатите за допълнително обучение (приложение № 7);
15. регистър на издадените удостоверения за завършено допълнително обучение (приложение № 10);
16. документ за платена такса по сметка на Главна дирекция „Национална полиция“ за всяка учебна форма поотделно в размера, определен от Министерския съвет.
(2) При подаване на заявлението лицата представят и учебната документация по чл. 4.
(3) Кандидатите за получаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за частично възстановяване броя на отнети контролни точки могат да получат учебната документация на електронен носител от съответния отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(4) Документите по ал. 1 се подават в отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР по адрес на учебния кабинет, в който ще се провежда допълнителното обучение.
(5) Преподавателите, провеждащи допълнителното обучение на водачите на МПС, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да притежават висше образование с образователна степен „магистър“;
2. да притежават преподавателска или инструкторска правоспособност за обучение на водачи на МПС;
3. да притежават свидетелство за управление на МПС;
4. да не им е наложено наказание лишаване от право да управляват МПС през последната година;
5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или да не са лишавани по съдебен ред от правото да управляват МПС;
6. да са на възраст не по-малко от 25 години.
(6) Преподаватели могат да бъдат и специалисти по педагогика, право, технически науки или психология, без инструкторска или преподавателска правоспособност за обучение на водачи на МПС, работещи в областта на безопасността на движението и отговарящи на всички останали изисквания.
Чл. 9. (1) Копията на документите, които се прилагат към заявлението за получаване на разрешение за допълнително обучение на водачи на МПС, се заверяват с печат на лицата по чл. 5 и се представят заедно с оригиналите за сверяване.
(2) Служител на отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР проверява оригиналите на документите и приложените копия, както и цялостното окомплектуване на преписката.
(3) Документите по чл. 8, ал. 1, т. 14 и 15 се представят при подаване на заявлението и след проверка се връщат.
(4) При установени пропуски документите се приемат, като на управителя на учебната форма се определя срок за отстраняването им.
(5) Документът за платена такса по чл. 8, ал. 1, т. 16 се прилага след цялостното комплектуване на документите и отстраняване на пропуските по ал. 4.
Чл. 9. (1) Копията на документите, които се прилагат към заявлението за получаване на разрешение за допълнително обучение на водачи на МПС, се заверяват с печат на лицата по чл. 5 и се представят заедно с оригиналите за сверяване.
(2) Служител на отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР проверява оригиналите на документите и приложените копия, както и цялостното окомплектуване на преписката. Извършва проверка в Автоматизираната информационна система на МВР за изпълнение на изискването по чл. 8, ал. 5, т. 3 по отношение на преподавателите, като отразява резултата от проверката върху списъка на преподавателите по чл. 8, ал. 1, т. 6, като полага подпис и изписва длъжност, име и фамилия.
(3) Документите по чл. 8, ал. 1, т. 14 и 15 се представят при подаване на заявлението и след проверка се връщат.
(4) При установени пропуски документите се приемат, като на управителя на учебната форма се определя срок за отстраняването им.
(5) Документът за платена такса по чл. 8, ал. 1, т. 16 се прилага след цялостното комплектуване на документите и отстраняване на пропуските по ал. 4.
Чл. 10. (1) След приемане на документите по чл. 8 директорът на СДВР/ОДМВР или оправомощено от него длъжностно лице със заповед назначава комисия за извършване на проверка в учебната форма за наличие на изискванията по учебната документация за допълнителното обучение на водачите на МПС. Комисията се състои от председател – служител на МВР, и членове – представители на лицето по чл. 5.
(2) Изискванията, на които трябва да отговаря учебният кабинет, са, както следва:
1. светла част на помещението не по-малка от 2,50 м;
2. осигурена естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер;
3. отопление, позволяващо в учебния кабинет да се поддържа температура не по-ниска от 18°С;
4. осигурени не по-малко от 1,5 кв. м площ от помещението за всеки обучаван и 5 кв. м площ за преподавателя;
5. осигурен санитарен възел;
6. осигурени учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв. м, аудио-визуална техника и дидактическите материали, предвидени в учебната документация.
(3) В учебните кабинети за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки се допуска обучение на не повече от 20 лица едновременно.
(4) Комисията по ал. 1 извършва проверката в 15-дневен срок от подаване на заявлението.
(5) Резултатите от извършената проверка се отразяват в протокол за годност на учебния кабинет (приложение № 2). Установените пропуски в оборудването или несъответствия с изискванията по ал. 2 се отразяват в протокола и се определя срок за отстраняването им.
(6) При наличие на изискванията по ал. 2 председателят на комисията изготвя предложение за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки.
(7) Предложението ведно със заявлението и приложените документи се изпраща в ГДНП.
(8) Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС (приложение № 3).
(9) Издаденото разрешение се получава в ГДНП от управителя на учебната форма или упълномощено от него лице.
(10) При получаване на разрешението се представят учебен дневник и регистър на издадените удостоверения за завършено допълнително обучение съгласно чл. 8, ал. 1, т. 14 и 15, които се заверяват с печат на органа, издал разрешението.
(11) Главна дирекция „Национална полиция“ уведомява звената „Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР в страната за издадените разрешения за сведение и контрол по реда на раздел V.
Чл. 10. (1) След приемане на документите по чл. 8 директорът на СДВР/ОДМВР или оправомощено от него длъжностно лице със заповед назначава комисия за извършване на проверка в учебната форма за наличие на изискванията по учебната документация за допълнителното обучение на водачите на МПС. Комисията се състои от председател – служител на МВР, и членове – представители на лицето по чл. 5.
(2) Изискванията, на които трябва да отговаря учебният кабинет, са, както следва:
1. светла част на помещението не по-малка от 2,50 м;
2. осигурена естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер;
3. отопление, позволяващо в учебния кабинет да се поддържа температура не по-ниска от 18°С;
4. осигурени не по-малко от 1,5 кв. м площ от помещението за всеки обучаван и 5 кв. м площ за преподавателя;
5. осигурен санитарен възел;
6. осигурени учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв. м, аудио-визуална техника и дидактическите материали, предвидени в учебната документация.
(3) В учебните кабинети за провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки се допуска обучение на не повече от 20 лица едновременно.
(4) Комисията по ал. 1 извършва проверката в 15-дневен срок от подаване на заявлението.
(5) Резултатите от извършената проверка се отразяват в протокол за годност на учебния кабинет (приложение № 2). Установените пропуски в оборудването или несъответствия с изискванията по ал. 2 се отразяват в протокола и се определя срок за отстраняването им.
(6) При наличие на изискванията по ал. 2 председателят на комисията изготвя предложение за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на отнети контролни точки.
(7) Предложението ведно със заявлението и приложените документи се изпраща в ГДНП. Оправомощен от директора на ГДНП служител извършва проверка в Информационната система на Министерството на правосъдието за изпълнение на изискването по чл. 8, ал. 5, т. 5 по отношение на преподавателите, като отразява резултата от проверката върху списъка на преподавателите по чл. 8, ал. 1, т. 6, полага подпис и изписва длъжност, име и фамилия.
(8) Директорът на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС (приложение № 3).
(9) Издаденото разрешение се получава в ГДНП от управителя на учебната форма или упълномощено от него лице.
(10) При получаване на разрешението се представят учебен дневник и регистър на издадените удостоверения за завършено допълнително обучение съгласно чл. 8, ал. 1, т. 14 и 15, които се заверяват с печат на органа, издал разрешението.
(11) Главна дирекция „Национална полиция“ уведомява звената „Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР в страната за издадените разрешения за сведение и контрол по реда на раздел V.
Чл. 15. (1) За промяна на обстоятелствата по чл. 8 лицата по чл. 5 подават заявление (приложение № 5) в отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(2) За промяна в списъка на преподавателите към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. списък на преподавателите (приложение № 6);
2. копия на дипломите за завършено висше образование на новия/те преподавател/и;
3. копия на документите за професионална квалификация на новия/те преподавател/и;
4. копия на свидетелствата за управление на МПС на новия/те преподавател/и;
5. свидетелства за съдимост за новия/те преподавател/и;
6. удостоверения от отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР за нарушения на ЗДвП на новия/те преподавател/и;
7. копия от трудови или граждански договори на новия/те преподавател/и за извършване на дейност по провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за възстановяване на отнети контролни точки.
(3) Заявлението по ал. 1 и приложените документи по ал. 2 се изпращат до директора на ГДНП с предложение за извършване на промяната.
(4) За промяна на учебния кабинет към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. копие на документ за собственост или договор за наем на учебен кабинет за срока на действието на разрешението;
2. списък на учебно-техническите средства (фабрични номера) с подпис на управителя и печат на учебната форма;
3. копие от документ с размерите на учебния кабинет или скица с размерите на кабинета, подписана от управителя на учебната форма.
(5) При постъпило заявление за промяна на учебния кабинет се назначава комисия съгласно чл. 10, ал. 1 за извършване на проверка в учебната форма за наличие на изискванията по учебната документация за допълнителното обучение на водачите на МПС.
(6) След приключване на проверката по ал. 5 се изготвя предложение до директора на ГДНП за извършване на промяна в издаденото разрешение. Към предложението се прилагат протокол за годност на учебния кабинет и заявлението ведно с приложените документи.
(7) Промяната се извършва в срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението и важи за срока на издаденото разрешение.
(8) За извършените промени в издаденото разрешение на учебната форма се уведомява писмено заявителят и отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР за сведение и контрол по реда на раздел V.
Чл. 15. (1) За промяна на обстоятелствата по чл. 8 лицата по чл. 5 подават заявление (приложение № 5) в отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(2) За промяна в списъка на преподавателите към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. списък на преподавателите (приложение № 6);
2. копия на дипломите за завършено висше образование на новия/те преподавател/и;
3. копия на документите за професионална квалификация на новия/те преподавател/и;
4. (отм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.)
5. (отм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.)
6. (отм. – ДВ, бр. 26 от 2018 г., в сила от 23.03.2018 г.)
7. копия от трудови или граждански договори на новия/те преподавател/и за извършване на дейност по провеждане на допълнително обучение на водачите на МПС за възстановяване на отнети контролни точки.
(3) Заявлението по ал. 1 и приложените документи по ал. 2 се изпращат до директора на ГДНП с предложение за извършване на промяната. Оправомощен от директора на ГДНП служител извършва проверка в Информационната система на Министерството на правосъдието за изпълнение на изискването по чл. 8, ал. 5, т. 5 и в Автоматизираната информационна система на МВР за изпълнение на изискването по чл. 8, ал. 5, т. 3 по отношение на преподавателите, като отразява резултатите от проверките върху списъка на преподавателите по чл. 8, ал. 1, т. 6, полага подпис и изписва длъжност, име и фамилия.
(4) За промяна на учебния кабинет към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. копие на документ за собственост или договор за наем на учебен кабинет за срока на действието на разрешението;
2. списък на учебно-техническите средства (фабрични номера) с подпис на управителя и печат на учебната форма;
3. копие от документ с размерите на учебния кабинет или скица с размерите на кабинета, подписана от управителя на учебната форма.
(5) При постъпило заявление за промяна на учебния кабинет се назначава комисия съгласно чл. 10, ал. 1 за извършване на проверка в учебната форма за наличие на изискванията по учебната документация за допълнителното обучение на водачите на МПС.
(6) След приключване на проверката по ал. 5 се изготвя предложение до директора на ГДНП за извършване на промяна в издаденото разрешение. Към предложението се прилагат протокол за годност на учебния кабинет и заявлението ведно с приложените документи.
(7) Промяната се извършва в срок до 30 дни от датата на подаване на заявлението и важи за срока на издаденото разрешение.
(8) За извършените промени в издаденото разрешение на учебната форма се уведомява писмено заявителят и отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР за сведение и контрол по реда на раздел V.
Чл. 30. (1) В случаите на констатирани нарушения, отразени в протокола, съответният компетентен орган издава заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) на основание чл. 171, т. 6 ЗДвП.
(2) Копие от заповедта се изпраща в отдел „Пътна полиция“ на ГДНП, който уведомява звената „Пътна полиция“ в страната.
(3) Не се извършва частично възстановяване на контролни точки по протоколи, изготвени от учебните форми в срока на действие на ПАМ по ал. 1.
Чл. 30. (1) В случаите на констатирани нарушения, отразени в протокола, съответният компетентен орган издава заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) на основание чл. 171, т. 6 ЗДвП или налага санкция по чл. 177, ал. 1, т. 5 от ЗДвП.
(2) Копие от заповедта се изпраща в отдел „Пътна полиция“ на ГДНП, който уведомява звената „Пътна полиция“ в страната.
(3) Не се извършва частично възстановяване на контролни точки по протоколи, изготвени от учебните форми в срока на действие на ПАМ по ал. 1.

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420