EuropeзаконизаконодателствоПолезни

ЕК със списък на тежките нарушения в автомобилния транспорт

Европейската Комисия прие общ списък на категориите, видовете и степените на тежките нарушения на правилата на Съюза в областта на търговския автомобилен транспорт, определени в приложение I към регламент РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/403 (от 18 март 2016 година), които, в допълнение на тези, определени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1071/2009, могат да доведат до загуба на добрата репутация на автомобилен превозвач.

В регламента е определена максималната честота, над която повторните тежки нарушения се разглеждат като по-тежки, като се вземе предвид броят на водачите, използвани за транспортните дейности, ръководени от ръководителя на транспортната дейност, както е определено в приложение II.Държавите членки се очаква да вземат предвид информацията за тежките нарушения, посочени в параграфи 1 и 2, когато провеждат националната административна процедура за оценката на добрата репутация.

Категориите и видовете тежки нарушения на правилата на ЕС в областта на търговския автомобилен транспорт, са разделени в три категории на тежест в зависимост от вероятността да предизвикат опасност от смърт или тежки наранявания.

  • ТН (SI) – сериозни нарушения
  • МТН (VSI) – много сериозни нарушения
  • НТН (MSI) – най-тежки нарушения

Пълният списък на нарушенията по категории е поместен в Приложение 1 на Регламента.

heavy-transport-261617_960_720

Когато нарушения от категории ТН и МТН се случват регулярно трябва да бъдат разглеждани от компетентните органи тежки нарушения. При определяне на честотата на повтаряемост на нарушенията трябва да се имат предвид факторите:

  • степен на тежест (сериозност) на нарушението (ТН или МТН);
  • време (поне веднъж годишно от датата на контролната проверка);
  • броя на шофьори, с които разполага превозвача (средно годишно)

С оглед на обезпечаване на пътната безопасност честотата на нарушенията, за определяне на тяхната тежест и съответно риска, който носят за безопасността на останалите участници в пътното движение, се въвежда формулата:

3 x ТН (за шофьор за година) = 1 МТН
3 x МТН (за шофьор за година) = стартиране на процедура за добра репутация

Като средния брой нарушения на шофьор за година се определя по формулата:
(общ брой нарушения ТН или МТН) умножено по (средния брой шофьори за превозвач за година)

Числото, което дава тази формула определя максималният праг на допустим брой нарушения, след който ще бъдат възприемани като изключително тежки нарушения (НТН).

Всяка страна членка а ЕС трябва да определи такъв праг за своите превозвачи и да създаде политика за определяне на добра репутация сред превозвачите.

Пълният текст на Регламента можете да изтеглите от тук.