законизаконодателствоОбщиправила за движение

Новото в Закона за движение по пътищата (от 2017)

В началото на 2017 влизат в сила промените в Закона за движение по пътищата (обнародвани в Държавен вестник през декември 2016).

С така въведените промени се забранява внезапното преминаване в различни ленти за движение, известно още като „слалом“ (slaloming).Забранява се управлението на ППС под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.

При движение по автомагистрала и скоростен път се забранява движението в платното за насрешно движение.

Въвежда се изискването за задължително включване на късите светлини при преминаване през тунел, обозначен със съответният пътен знак.

Нови допълнения са приети и относно задължителните документи, които трябва да носи у себе си водач на ППС, а именно:

 • Шофьорска книжка за съответната категория и контролния талон към него;
 • Свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке;
 • Документ за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за моторното превозно средство, което управлява и за тегленото от него ремарке;
 • Превозните документи, определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 • При напускане на територията на страната – валиден международен сертификат за „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за чужбина – „Зелена карта“;
 • Знак за първоначален технически преглед или удостоверение за периодичен преглед за техническа изправност.

Забранява се поставянето на каквито и да било предмети, материали или вещества върху табелите с регистрационните номера на ППС.

Забранява се на водача, собственика или упълномощения ползвател на моторно превозно средство да предоставя МПС на водач, който е под въздействие на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, или на неправоспособен водач.

Забраняват се гонките:

 • забранено е организирането или участието на водач на МПС в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване (т.н. гонки);
 • забранява се използването на пътищата, отворени за обществено ползване, за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.

Въвеждат се по-строги ограничения при затъмняване на стъклата на автомобила:

 • Забранява се ограничаване на видимостта през челното, задното и през страничните стъкла на автомобила, осигуряващи видимостта на водача към пътя, както и намаляване на прозрачността им.

Ограничаване на видимостта през стъклата на задните странични врати на леките автомобили, както и намаляване на прозрачността им, се допуска само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила. Като намаляванерто на  прозрачността на стъклата по ал. 2 се допуска само в границите на стойностите, определени в Правило № 43 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации.

Въвеждат се изисквания към водачите на ППС с животинска тяга

 • Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни или на стада трябва непрекъснато да направляват животните, така че да не създават пречки и опасности за движението, и да не ги оставят без надзор в обхвата на пътя.
 • През тъмната част на денонощието водачите на пътни превозни средства с животинска тяга носят светлоотразителни жилетки.

При ПТП

При ПТП, в което е участник водача, и про което няма пострадали хора, ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, те преместват превозните средства, така че да не възпрепятстват движението и попълват своите данни в двустранен констативен протокол за пътнотранспортното произшествие.

Въвежда се задължението, при ПТП, в което водачът не е участник, но пристигне на мястото на произшествието, съобразно необходимостта да:

 • да вземе мерки за осигуряване безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него;
 • да уведоми за произшествието органите на Министерството на вътрешните работи или администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието, ако при произшествието има пострадали хора.

Превоз на пътници

При превозване на пътници водачът е длъжен:

 • да извършва превоза само с предназначени за това пътни превозни средства съобразно товароносимостта, отразена в свидетелството за регистрация;
 • преди потегляне и по време на движение да осигури всички условия за безопасното им превозване;
 • да затваря вратите на автобуса, тролейбуса или трамвая преди потеглянето и да не ги отваря по време на движение;
 • да постави на превозното средство отпред и отзад съответния опознавателен знак при превозване на организирана група деца; това изискване не се отнася за пътните превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
 • да спира за качване и слизане на пътници по допълнителна автобусна линия само на местата, определени за това от съответния общински съвет.

Използване на предпазни колани

Всички седящи пътници в МПС от категории М2 и М3, когато са в движение, задължително трябва да използват системите за обезопасяване (включително водача и всички седящи пътници), с които моторните превозни средства са оборудвани (освен в изключенията вписани в Закона за Движение по пътищата).

Изискване към зимните гуми

Движещите се по пътя ППС трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm през периода от 15 ноември до 1 март.

Служебно прекратяване на регистрацията на ППС се прави:

 • с отбелязване в автоматизираната информационна система при уведомление от компетентен орган на друга държава за регистрация на пътни превозни средства, при унищожаване или отнемане в полза на държавата, при уведомяване от службите за контрол, както и при установяване, че пътното превозно средство е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер.
 • за ППС, за които е получено уведомление от Гаранционния фонд по чл. 574, ал. 11 от Кодекса за застраховането, и се уведомява собственикът на пътното превозно средство. Служебно прекратена регистрация на пътно превозно средство се възстановява служебно при предоставени данни за сключена застраховка от Гаранционния фонд по реда на чл. 574, ал. 6 или по желание на собственика след представяне на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
 • промяна в регистрацията на превозни средства с наложен запор или друго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или на друг компетентен орган.

Изменения в изискванията към водачи на МПС от категории D, С1Е, D1, СЕ, D1E

 • За управление на МПС от категория D може да се обучават само водачи с права за управление на МПС от категория С или категория Ттб и със стаж като водачи с тези права не по-малко от 2 години или от категория D1 и със стаж като водачи с тези права не по-малко от една година.
 • За управление на МПС от категория С1Е може да се обучават само водачи с права за управление на МПС от категория С1 и с
 • За управление на МПС от категории D1 и СЕ може да се обучават само водачи с права за управление на МПС от категория С и със стаж като водачи с тези права не по-малко от една година.
 • За управление на МПС от категория D1Е може да се обучават само водачи с права за управление на моторно превозно средство от категория D1.

Шофьорски стаж

Стажът като водачи се зачита от датата на връчване на свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория, която е необходима за придобиване на по-висока категория. Времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство, не се зачита за стаж.

 

Контролни точки

Новият водач получава две трети от максималния брой контролни точки, а оставащите една трета контролни точки получава след придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство.

 

Валидност на чуждестранна шофьорска книжка

Чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, могат да управляват МПС на територията на страната със свидетелство, което не е издадено от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария до една година от датата на издаване на документ за пребиваване.

Нови наказания при нарушение на правилата за движение, предвидени в ЗдВП и още четете в  пълният текст на Обнобеният Закон за движението по пътищата (от 20 декември 2016) можете да намерите тук.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5373