Общи

Промени в реда за извършване на обществен превоз на лица с увреждания, с намалена подвижност, болни и ранени лица

Превозите на лица с увреждания или на лица с намалена подвижност, ще могат да бъдат извършвани от превозвачи, общини, юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, при условията и по реда, определени с Наредбата за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Това става ясно от последните промени в Закона за автомобилните проевози, в сила от март 2021 г.С приетите изменения превозите на болни и ранени лица ще се извършват от:

1) физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, или

2) юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза,

вписани в регистъра.

За да бъдат вписани в регистъра лицата ще трябва да отговарят на изискванията за финансова стабилност, определени с Наредбата и да разполагат с:
– поне едно специално превозно средство с българска регистрация;
– диспечерски пункт, отговарящ на изискванията, определени с Наредбата;
– експлоатационен център, отговарящ на изискванията, определени с Наредбата;
– ръководител на транспортната дейност, отговарящ на изискванията, определени с Наредбата, и назначен на трудов договор;
– ръководител на медицинската дейност, отговарящ на изискванията, определени с Наредбата, и назначен на трудов договор;
– медицински екипи, отговарящи на изискванията, определени с Наредбата;
– внедрена система за управление на безопасността на движение по пътищата по последен актуален стандарт ISO 39001 или еквивалент.


Изискванията за финансова стабилност няма да се прилагат за държавните и общинските лечебни заведения, лечебните заведения за болнична помощ, комплексните онкологични центрове, центровете за трансфузионна хематология, държавните лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ, общинските центрове за психично здраве, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и общинските домове за медико-социални грижи за пълнолетни лица, регистрирани по Закона за лечебните заведения и Българския Червен кръст. За тях няма да важи и изискването да имат внедрена система за управление на безопасността на движение по пътищата по последен актуален стандарт ISO 39001 или еквивалент.


Регистъра ще се води от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като информацията в него ще е публична. В регистъра се вписват:
1. номер и дата на удостоверението за регистрация;
2. наименование и ЕИК на лицето;
3. данни за специалните превозни средства:
а) регистрационен номер;
б) марка и модел;
в) тип;
4. телефонен номер на диспечерския пункт;
5. адрес на експлоатационната база;
6. данни за ръководителя на транспортната дейност;
7. данни за ръководителя на медицинската дейност;
8. дата на заличаване на регистрацията и основанията за това.


Лицата, вписани в Регистъра извъшват дейността със собствени или на лизинг специални превозни средства, отговарящи на изискванията, определени с Наредбата и вписани в Регистъра.

Специалните превозни средства:

се обозначават с наименованието на лицето, от Регистъра, и телефонния номер за приемане на заявки за извършване на дейността.
– не трябва да притежават външен дизайн, специфична окраска, маркировка и опознавателни знаци, които се ползват от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) или наподобяващи ги, думите „спешна“, „спешен“, „бърза“ и „бърз“, както и отличителния знак на единния европейски номер 112;
– не трябва да притежават обозначителен знак „Звезда на живота“ и „Червен кръст“.


За вписване в Регистъра, издаване на удостоверение за регистрация, вписване или отписване на специално превозно средство в регистъра или промени в обстоятелствата лицата подават заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, към което прилагат документите, определени с Наредбата. Регистрацията е безсрочна.

При всяка промяна на обстоятелствата, вписани в регистъра, в 10-дневен срок от настъпване на промяната лицата подават заявление, към което прилагат документите, определени с Наредбата.
Таксата за издаване на удостоверението за регистрация и за вписване на промени се определя от Наредбата.

При нередовности и/или непълноти на представените документи, неотстранени в срок от 10 дни след получаване на уведомление от изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно (за установени нередности) административното производство по издаване на разрешение и вписване в регистъра се прекратява.


Отказ за издаването на удостоверение за регистрация или вписване на специални превозни средства в регистъра, се прави писмено с мотивирана заповед от Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице. Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Прекратяване на регистрация:
1. при заличаването от регистъра;
2. с прекратяването на дейността на едноличния търговец;
3. с прекратяването на юридическото лице;
4. по заявление на притежателя на удостоверението за регистрация.

Регистрацията се заличава, с мотивирана заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице, когато:
1. се установи, че е извършена въз основа на неистински документ или документ с невярно съдържание;
2. лицето престане да отговаря на изискванията, определени с Наредбата, или при осъществяване на дейността му са извършени системни нарушения на този закон или на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.
Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420