законизаконодателствонаредбиОбщиПолезни

Обновената Наредба №38 за провеждане на шофьорски изпити

Пълният текст на обновената Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

В сила от 01.06.2014г.

С тази наредба се определят условията и редът за провеждането на:
 • изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от съответните категории;
 • изпитите на лицата, чието чуждестранно национално свидетелство не отговаря на изискванията по чл. 162, ал. 4 ЗДвП;
 • изпитите на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС, (т.е. които поради незнание са извършили немаловажно нарушение на правилата за движение).
До изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се допускат лица, преминали обучение в съответствие с учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, при условията и по реда, определени в Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
Лицата, които се явяват на изпит в случаите когато чуждестранно национално свидетелство не отговаря на изискванията или когато поради незнание са извършили немаловажно нарушение на правилата за движение, не подлежат на задължително обучение.
За придобиване на правоспособност за управление на МПС кандидатите се представят на изпит от лицата, притежаващи разрешение за обучение.
Когато резултатът от теоретичния изпит е отрицателен, за повторно и всяко следващо явяване, както и в случаите когато не подлежат на задължително обучение и в случаите, когато кандидатите не подлежат на вътрешен теоретичен изпит, те могат да подават документите си за явяване на теоретичен изпит сами.
Изпитът се провежда на територията на областта, за която е валидно съответното разрешение за обучение на обучаемото лице.
Условия за провеждане на изпитите
Изпитът за придобиване на правоспособност за управление на МПС и изпитът на лицата чието чуждестранно национално свидетелство не отговаря на изискванията  е теоретичен и/или практически.
 • Теоретичният изпит се състои в решаване на тест.
 • Практическият изпит се състои в управление на МПС на учебна площадка и/или по пътища в населено място.
  Като:
 • Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории ВЕ, С1Е и D1Е полагат само практически изпит.
 • Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории „АМ“, „А“, „В“, „С“, „D“, „CE“, „DE“, „Ткт“, „Ттм“, „А1“, „А2“, „В1“, „С1“ и „D1“, полагат теоретичен и практически изпит.
 • Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории „А“, „Ткт“, „Ттм“, „А1“, „А2“ и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „В“, полагат само практически изпит.
 • Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „D“ и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „D1“, полагат само практически изпит.
 • Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „СЕи притежават правоспособност за управление на МПС от категория „DЕ„, полагат само практически изпит.
 • Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „А2“ и имат две години стаж като водачи на МПС от тази категория, полагат само практически изпит.
 • Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А2“ и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „А1“ и имат две години стаж като водачи на МПС от тази категория, полагат само практически изпит.
 • Лицата, които желаят да управляват МПС от категория „В“ с прикачено ремарке с допустима максимална маса над 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, полагат само съответния практически изпит.
 • Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на тролейбус и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „D“, полагат само практически изпит.
Практически изпит
 • Практическият изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „Ткт“ се провежда само на учебна площадка.
 • Практическият изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории „АМ“, „А“, „ВЕ“, „СЕ“, „DЕ“, „А1“, „А2“, „С1Е“ и „D1Е“ се провежда на учебна площадка и по пътища в населено място.
 • Практическият изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории В1, В, С1, С, D1, D и Ттм се провежда само по пътища в населено място.
 • Изпитът за придобиване на права за управление на МПС от категория „В“ с прикачено ремарке с допустима максимална маса до 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, се провежда на учебна площадка и по пътища в населено място.

Проверочният изпит е теоретичен.

Теоретичен изпит
 • Когато за придобиване на правоспособност за управление на МПС изпитът е теоретичен и практически, теоретичният изпит предхожда практическия изпит. Теоретичният и практическият изпит се провеждат в различни дни.
 • Когато е изминала повече от една година от успешното полагане на теоретичния изпит, за допускане до практически изпит кандидатите полагат нов теоретичен изпит.
Такси
За организиране и провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се събират такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта:

 • такса за всеки кандидат – когато теоретичните изпити се провеждат в кабинет на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
 • такса за всяка група за теоретичен изпит – когато теоретичните изпити се провеждат в одобрен кабинет на учебен център;
 • такса за всеки кандидат за практически изпит – когато групата е формирана от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
 • такса за всяка група за практически изпит – когато групата е формирана от учебен център.
 • за всеки явил се/изпитан кандидат се заплаща и стойността на консумативите за провеждане на изпита.
 • Таксите се заплащат от учебните центрове чрез информационната система по чл. 27, ал. 7 от Наредба № 37 (информационната система) с изключение на таксите, заплащани от кандидатите по чл. 4, ал. 2. Допуска се документът, удостоверяващ плащането, да е за платените такси на повече от един кандидат.

Когато кандидатът не е положил успешно практическия изпит, за повторно и всяко следващо явяване на практически изпит преминава допълнително обучение по управление на моторно превозно средство от категорията, за която ще се явява, както следва:

 • за категории „АМ“, „А1“, „А2“, „С1“, „С1Е“, „D1“, „D1E“, „А“, „Ткт“, „ВЕ“, „С“, „СЕ“, „D“ и „DE“ – не по-малко от 2 учебни часа; 2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категории В1, В и Ттм – не по-малко от 4 учебни часа.
Пътните превозни средства, с които се провежда практическия изпит
Пътните превозни средства, с които се провежда практическия изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории, трябва да са включени в списъците към разрешенията за обучение на учебните центрове, издадени по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение и отговарят на следните изисквания:

 • за категория „А“ – мотоциклет без кош от категория А, чиято маса в ненатоварено състояние е над 180 kg и с мощност не по-малка от 50 kW (допуска се цитираната маса да бъде до 5 kg по-малка); ако мотоциклетът се задвижва от двигател с вътрешно горене, работният обем на двигателя е не по-малък от 600 cm3 (допуска се работният обем на двигателя да бъде с до 5 cm3 по-малък); ако мотоциклетът се задвижва от електродвигател, отношението мощност/тегло на превозното средство трябва да бъде не по-малко от 0,25 kW/kg;
 • за категория „А2“ – мотоциклет без кош от категория „А2“ с мощност не по-малка от 20 kW, но не по-голяма от 35 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg; ако мотоциклетът се задвижва от двигател с вътрешно горене, работният обем на двигателя е не по-малък от 400 cm3 (допуска се работният обем на двигателя да бъде с до 5 cm3 по-малък); ако мотоциклетът се задвижва от електродвигател, отношението мощност/тегло на превозното средство трябва да бъде не по-малко от 0,15 kW/kg; допуска се отклонение от 5 cm3 под изисквания минимален работен обем на двигателя;
 • за категория „А1“ – мотоциклет от категория „А1“ без кош с мощност не по-голяма от 11 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg, и с допустима максимална скорост не по-малка от 90 km/h; ако мотоциклетът се задвижва от двигател с вътрешно горене, работният обем на двигателя е не по-малък от 120 cm3 (допуска се работният обем на двигателя да бъде с до 5 cm3 по-малък); ако мотоциклетът се задвижва от електродвигател, отношението мощност/тегло на превозното средство трябва да бъде не по-малко от 0,08 kW/kg;
 • за категория „В“ – МПС с четири колела от категория „В“, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час;
 • за категория „ВЕ“ – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС по т. 4 и ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1000 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час, който не попада в категория „В“; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на ремаркето е не по-малко от 800 кг;
 • за категория „В1“ – триколесно или четириколесно моторно превозно средство от категория „В1“, с допустима максимална скорост не по-малка 60 км/час;
 • за категория „С“ – МПС от категория „С“ с допустима максимална маса не по-малка от 12 000 кг и дължина не по-малко от 8 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, с предавателна система с ръчно избиране на предавките от водача; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; по време на изпита общата маса на автомобила трябва да бъде не по-малко от 10 000 кг; освен мястото на водача автомобилът има още две места за сядане;
 • за категория „СЕ“:
 • – съчленено пътно превозно средство с допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг и дължина не по-малко от 14 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба на автомобила и на полуремаркето, с предавателна система с ръчно избиране на предавките от водача, която осигурява не по-малко от осем предавателни отношения при движение напред; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; по време на изпита общата маса на превозното средство трябва да бъде не по-малко от 15 000 кг; освен мястото на водача има още две места за сядане;
 • – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС и прикачено ремарке с дължина не по-малко от 7,5 м, включително дължината на теглително-прикачното устройство, оборудвано с антиблокираща система на спирачната уредба; съставът от пътни превозни средства трябва да има допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на състава трябва да бъде не по-малко от 15 000 кг;
 • за категория „С1“ – моторно превозно средство от категория „С1“, с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малко от 5 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; освен мястото на водача има още две места за сядане;
 • за категория „С1Е“ – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг; съставът трябва да бъде с дължина не по-малко от 8 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг;
 • за категория „D“ – МПС от категория „D“ с дължина не по-малко от 10 м, широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф);
 • за категория „DЕ“ – автобус с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг, широчина не по-малко от 2,40 м; съставът от пътни превозни средства трябва да с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малко от 2 м и височина не по-малко от 2 м; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг;
 • за категория „D1“ – моторно превозно средство от категория „D1“, с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малко от 5 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф);
 • за категория „D1Е“ – състав от пътни превозни средства с теглещо МПС с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малко от 2 м и височина не по-малко от 2 м; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг.
 • за категория „Ткт“ – колесен трактор с прикачено двуосно товарно ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг;
 • за категория „Ттм“ – ППС от съответната категория;
 • за категория „Ттм“ – трамвайна мотриса;
 • за категория „АМ“ – мотопед от категория „АМ“.

Изпитът за придобиване на права за управление на МПС от категория „В“ с прикачено ремарке с допустима максимална маса над 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, се провежда със състав с допустимата максимална маса над 3500 kg, включен в списък към разрешение за обучение, съгласно Наредба № 37.

Моторното превозно средство, с което се провеждат практическите изпити, с изключение на мотоциклетите, е оборудвано с техническо средство за видеонаблюдение на пътя пред и на участниците в изпита, което осигурява:

 • видимост на действията на всички участници в изпита, които са в превозното средство;
 • видимост на пътна лента с ъгъл на заснемане не по-малък от 120°;
 • записи на изображенията, звука, датата и часа с възможност за последващо разглеждане и прослушване на записите от съответния изпит;
 • възможност за непрекъснат запис; при прекъсване на записа да се включва светлинна сигнализация;
 • възможност за последващо разглеждане на маршрута по време на изпита (позициониран на интерактивна географска карта, чрез GPS координати);
 • да се създава един файл за двете камери и звука и GPS;
 • възможност в цифровата памет на картата да се въведе № на протокола и поредният номер на кандидата от протокола за изпит в името на файловете, генерирани по време на изпита.

Когато по време на практическия изпит на мястото с допълнителното оборудване на моторното превозно средство седи членът на комисията, превозното средство (с изключение на мотоциклетите) е оборудвано с техническо средство, което включва звукова и светлинна сигнализация при докосването на допълнително монтираните педали, като за състоянието на техническото средство „включено/изключено“ има индикация, поставена на видно място.

Автомобилът, който следва кандидата по време на практическия изпит за придобиване на правоспособност за категории „АМ“, „А1“, „А2“ или „А“, е оборудван с техническо средство за видеонаблюдение.
Изпитът за придобиване на права за управление на тролейбус се провежда с тролейбус, включен в списък към разрешение за обучение, издадено по реда на Наредба № 37.
Явяване на изпит
До изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от различните категории се допускат само кандидати, навършили минималната възраст за управление на моторно превозно средство от съответната категория, съгласно изискванията на чл. 151 ЗДвП.
Допуска се на теоретичен изпит кандидатите да се явяват до един месец преди навършване на възрастта.
За допускане до теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС кандидатите по чл. 4, ал. 2 представят:

 • заявление за допускане до изпит (приложение № 2);
 • документ за платена такса за теоретичен изпит съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 • декларация, че отговарят на изискванията за допускане до изпит (приложение № 2а).
Заявлението за допускане до изпит се представя при първото и при всяко следващо явяване на изпит, като в него кандидата отбелязва на хартиен или електронен носител желае да положи теоретичният изпит.
Когато кандидатът не се е явил на теоретичен изпит 6 месеца след издаването на удостоверението за допускане на теоретичен изпит или са изминали повече от 6 месеца от последното явяване на теоретичен изпит, се представя и копие на удостоверение за допускане до теоретичен изпит, в което е отразено, че след изтичане на посочените срокове кандидатът е положил нов вътрешен изпит.
При повторно или всяко следващо явяване на практически изпит, в срок до 6 месеца от последното явяване, се представя и удостоверение за допускане до практически изпит, в което е отразено, че кандидатът е преминал съответното допълнително обучение по управление на МПС.
При повторно или всяко следващо явяване на практически изпит, когато са изминали повече от 6 месеца от последното явяване, се представя и удостоверение за допускане до практически изпит, в което е отразено, че кандидатът е преминал допълнително обучение по управление на МПС и че след изтичане на посочените срокове е положил нов вътрешен изпит.
За първо явяване на теоретичен изпит документите на кандидатите се представят от учебния център, издал удостоверението за допускане до теоретичен изпит или от учебния център, направил отбелязването в информационната система.
За първо явяване на практически изпит документите на кандидатите се представят от учебния център, издал удостоверението за допускане до практически изпит или от учебния център, направил отбелязването в информационната система.
За първо явяване на теоретичен и/или практически изпит лицата, които са се обучавали в област, различна от тази, в която се провежда изпитът, представят съответното удостоверение за допускане до изпит, заверено от регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ на територията на областта, в която е проведено обучението.

Документите за допускане до практически изпит на лицата, притежаващи чуждестранно свидетелство, и на кандидатите, които съгласно изискванията на учебната документация не подлежат на вътрешни изпити, се внасят от учебния център, който ги представя на съответния изпит.

При прекратяване на правата, произтичащи от разрешението за извършване на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС на учебния център, в който е издадено удостоверението за допускане до теоретичен изпит и/или удостоверението за допускане до практически изпит или на учебния център, направил отбелязването в информационната система, кандидатите се представят от друг учебен център.
Подадените документи се проверяват от служител на регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ проверява документите за изпит.
Не се приемат документи на кандидат, когато:

 • не са представени всички необходими документи;
 • съдържанието или формата на документите не отговаря на някое от изискванията;
 • кандидатът не отговаря на някое от изискванията за допускане до изпит;
 • не е посочен видът на теста, с който ще полага теоретичния изпит (на хартиен носител или електронен тест).

Не се допуска подаване на документи за практически изпит на лица, които не са положили успешно теоретичния изпит.

Преди започване на изпита лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, или председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити:
 • запознава изпитваните с техните права и задължения;
 • дава указания относно условията и реда за провеждане на изпита;
 • проверява самоличността на кандидатите, включени в протокола за изпита;
 • проверява свидетелството за управление на МПС на лицата, които вече имат правоспособност;
 • уведомява кандидатите, че изпитът се провежда под постоянно видеонаблюдение.
 • проверява копието на легализирания превод на свидетелството на лицата, чието чуждестранно национално свидетелство за управление на моторно превозно средство не отговаря на изискванията от Закона за движението по пътищата;
 • проверява копието на документ за застраховка на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории „АМ“, „А“, „А2“ и „А1“ (валидна към датата на практическия изпит)

Не се допускат до изпит лица без документ за самоличност и лица, които се явяват след неговото започване.

Теоретичните изпити се провеждат чрез решаване на тест на хартиен или на електронен носител (електронен тест), като резултатите от тях се отчитат по електронен начин. Тестовете за различните категории обхващат само темите за съответната категория. Тестът на всеки кандидат е индивидуален и обозначен с уникален номер.
Електронните устройства за решаване на електронни тестове осигуряват запазване на решените тестове и прилагане към тях на три снимки в произволно избрани моменти от изпита на кандидата. Записите се съхраняват 2 години.
Теоретичният изпит на лица, които не владеят български език, се провежда с електронни тестове на английски език.

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420