законодателствонаредбиПолезнишофьорски книжки

Зявление за дубликат на шофьорска книжка вече и електронно

Заявление за издаване на дубликат на шофьорска книжка може да бъде подадено по електронен път чрез автоматизираните информационни системи за електронни услуги на МВР и Министерството на външните работи, ако  лицето притежава квалифициран електронен подпис.

Това става възможно след последните промени в Наредба № I-157 за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина, от юни 2017.Потвърждение или отказ до лицето, подало заявлението, също ще се изпраща по електронен път. В случай на потвърждение лицето се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на съответната такса и може да бъде получен лично.

Признаване и подмяна на чуждестранна шофьорска книжка

Признаване и подмяна на чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС ще се допуска, ако:

  • страната, издала съответното свидетелство, е подписала и ратифицирала Конвенцията за движението по пътищата и свидетелството отговаря на конвенцията;
  • страната, издала съответното свидетелство, е подписала и ратифицирала Конвенцията за движението по пътищата  и е подписала споразумение с Република България за взаимно признаване и преиздаване на свидетелствата за управление на МПС;
  • страната, издала съответното свидетелство, е държава – членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.

Подмяната на чуждестранна шофьорска книжка се извършва въз основа на представено чуждестранно свидетелство за управление на МПС и изискуемите допълнителни документи, съгласно българското законодателство.

Чуждестранното национално свидетелство за управление, въз основа на което е издадено българско свидетелство, се връща на страната, която го е издала.
Чуждестранното свидетелство за управление на МПС се подменя на база представените документи за категориите, посочени в чуждото свидетелство.

Свидетелство за управление на МПС не се издава, когато чуждестранното национално свидетелство е изгубено или откраднато. При заявяване на загуба или кражба на чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС, след издаване на българско свидетелство за управление на МПС, същото не се връчва на лицето, а се унищожава.

Чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС не се признава за валидно на територията на Република България, когато в резултат от извършената проверка се установи, че свидетелството за управление на МПС е ограничено, временно отнето или отнето на територията на друга държава – членка на ЕС, както и в случай, че свидетелството е анулирано в друга държава – членка на ЕС.

Не се издава свидетелство за управление на МПС в случаите, когато се установи, че лицето, подало заявление:

  • има обичайно пребиваване в друга държава – членка на ЕС;
  • има друго валидно свидетелство за управление на МПС, издадено от държава – членка на ЕС, или има наложени ограничения или временно лишаване от право да управлява МПС на територия на държава членка, или е започнала процедура по подмяна на свидетелството в друга държава членка;
  • не е изпълнило или не отговаря на предвидените в законодателството изисквания за издаване на свидетелство за управление на МПС.

Не се признава за валидно и не се подменя с българско чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС на лице, което е притежавало българско свидетелство за управление на МПС, но същото е временно отнето на основание чл. 171, т. 1 ЗДвП. Подмяна на чуждестранното свидетелство се допуска след изтичане на срока на наложената мярка, а отнетото българско свидетелство се унищожава.

Не се признава за валидно и не се подменя с българско чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС на лице, което е притежавало българско свидетелство за управление на МПС, но е изгубило правоспособност в съответствие с чл. 157, ал. 4 ЗДвП поради отнемане на всички контролни точки и чието свидетелство е отнето или обявено за отнемане. Лицето може да възстанови правоспособност на основание чл. 157, ал. 5 ЗДвП, за което му се издава ново свидетелство, като при връчване на новото свидетелство за управление на МПС лицето връща чуждестранното свидетелство за управление за изпращането му на държавата, която го е издала.

Лице, установило обичайното си пребиваване в Република България, което е притежавало българско свидетелство за управление на МПС и го е подменило с чуждестранно такова, но е изгубило правоспособност поради отнемане на всички контролни точки, и чието свидетелство е отнето или обявено за отнемане, може да възстанови правоспособност на основание чл. 157, ал. 5 ЗДвП, като за това обстоятелство представи официален документ от компетентните чуждестранни органи, придружен от легализиран превод на български език. На лицето се издава ново свидетелство, като при връчване на новото свидетелство за управление на МПС лицето връща чуждестранното свидетелство за управление за изпращането му на държавата, която го е издала.

В случаите, когато чуждестранното свидетелство за управление на МПС не се представя, се уведомяват компетентните чуждестранни органи за издаденото ново българско свидетелство за управление.

Отнемане и връщане на шофьорска книжка

В зависимост от основанието за отнемането му свидетелството за управление се връща след:
1. изтичане срока на наложеното наказание „лишаване от право да се управлява МПС“;
2. отпадане на основанието по чл. 171, т. 1, букви „а“, „г“, „д“ или „е“ от ЗДвП;
3. успешно полагане на проверочен изпит;
4. получаване на протокол от химическа експертиза със заключение, че съдържанието на алкохол в кръвта на водача е до 0,5 на хиляда;
5. изтичане на осемнадесетмесечен срок от отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач, въз основа на чл. 171, т. 1, буква „б“ от ЗДвП или до решаване на въпроса за отговорността му.
(2) Датата, месецът и годината на връщане на свидетелството за управление и основанието за това се отразяват върху

Отчет на шофьорски книжки

Данните по отчета за всеки водач ще се водят в централизирана автоматизирана информационна система, в която ще се съхранява информация за.
1. всички данни от свидетелството за управление;
2. данни за постоянния и настоящия му адрес;
3. данни за контролния талон;
4. номерът и датата на протокола за всяка придобита категория;
5. данни за наложените наказания и приложените принудителни административни мерки;
6. данни за броя на отнетите, възстановените и оставащи контролни точки;
7. данни за номера и датата на издадено международно свидетелство за управление на МПС;
8. данни за подмяна на българско национално свидетелство в друга държава.

Пълният текст на Наредба № I-157 за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на МПС, отчета на водачите и тяхната дисциплина, от юни 2017.

 


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420