законодателство

Ред, условия и начин на извършване на идентификация на превозни средства извън пунктовете за регистрация и идентификация

Редът, условията и начина на извършване на идентификация на превозни средства извън пунктовете за регистрация и идентификация е определен със Заповед рег. № З-7387/10.12.2012 г. на Главна дирекция „Национална полиция”-МВР.

Извършването на идентификация на превозни средства извън пунктовете за регистрация и идентификация се допуска за:


 1. Собственици с не по-малко от 5 (пет) на брой ПС при:
  а) първоначална регистрация на нови ПС;
  б) първоначална регистрация на ПС с регистрация в държава-членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност;
  в) промяна в регистрацията на регистрирани в страната ПС, притежаващи валиден документ за преминат преглед за техническа изправност;
 2. Превозни средства, на които техническите характеристики или моментното техническо състояние ограничават скоростта на движение и при придвижване създават опасност и затруднения в пътното движение.

НE се допуска идентификация на превозни средства извън пунктовете за регистрация и идентификация:

 1. Когато на ПС е наложена забрана за регистрация;
 2. Когато не е изяснена собствеността на ПС;
 3. Когато има несъответствие с нормативните изисквания;
 4. В случаите по чл. 27, ал. 3 и 4 от Наредба № I – 45 от 2015;

 

За идентификация на ПС по постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или по адреса на регистрация – за стопанските субекти, извън пункта за регистрация на съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР, се извършва следното:

 1. Собственикът подава писмено заявление до началника на съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР, за идентификация на ПС извън пунктовете за регистрация и идентификация на пътна полиция.
 2. В случай, че заявлението съответства на изискванията посочени по-горе се попълва и отпечатва заявление за регистрация за всяко ПС, към което се прилагат необходимите документи за регистрация или промяна на регистрацията, съгласно изискванията на Наредба № І – 45/2015г.
 3. Към заявлението се прилага документ за платена такса по чл. 25, ал. 2 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.
 4. Началникът на съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР определя двама служители, които да извършат идентификация на ПС.

 

За идентификация на ПС на територия, обслужвана от съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР, различна от постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или от адреса на регистрация – за стопанските субекти, извън пункта за регистрация, се извършва следното:

 1. Собственикът подава заявление до директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП), за идентификация на територия, обслужвана от съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР, различна от постоянния адрес на собственика.
 2. Към заявлението се прилагат копия на необходимите документи за регистрация или промяна на регистрация, съгласно изискванията на Наредба № І – 45/2000 г.
 3. При констатирани пропуски по приложените документи, подателят се уведомява писмено.
 4. При напълно комплектовани документи, преписката се изпраща до директорите на СДВР/ОДМВР по местоизвършване на идентификация на ПС, с предложение за започване на процедура по идентификация и се уведомява директора на СДВР/ОДМВР по месторегистрация.
 5. Собственикът на ПС се уведомява за изпращане на преписката по местоизвършване на идентификацията и за необходимостта от подаване на заявление за регистрация или промяна регистрацията на превозните средства, в съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или по адреса на регистрация – за стопанските субекти, както и за задължението за заплащане на такса по чл. 25, ал. 7 от Тарифа № 4.
 6. Началникът на съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или по адреса на регистрация – за стопанските субекти, изпраща заявлението за регистрация или промяна на регистрацията, в съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР, където ще бъде извършена идентификация.
 7. Началникът на съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по местонахождение на ПС, след получаване на заявленията за регистрация, определя двама служители за извършване на идентификация на ПС.
 8. Към заявлението се прилага документ за платена такса по чл. 25, ал. 7 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.
 9. След извършване на идентификацията, документите се изпращат на съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР по постоянния адрес на собственика – за физическите лица, или по адреса на регистрация – за стопанските субекти, където се извършва регистрация на превозните средства.
 10. След извършване на регистрацията табелите с регистрационен номер се изпращат служебно до съответното звено „Пътна полиция” при СДВР/ОДМВР, извършило идентификацията на ПС, за монтирането им по установения ред.

Такси:
Виж Раздел V „Такси по Закона за движението по пътищата” на ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
Таксите се заплащат по сметка на СДВР или съответната ОДМВР, където се извършва идентификацията на ПС.

 

Източник: www.mvr.bg


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/shofiorc/public_html/wordpress/wp-includes/functions.php on line 5420